Home Telugu Lyrics Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu and English

Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu and English

49
Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu and English
Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu and English

Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu and English.తెలుగు మరియు ఆంగ్లంలో గురు పాడుకా స్తోత్రం సాహిత్యం.

Guru Paduka Stotram Sahitya Bhajan Sahitya, which is dedicated to all the Gurus of the world and is sung by many people on Teacher’s Day or Guru Purnima. Many people dedicate this bhajan lyrics to “Guru Paduka Stotram” because it was made only for them.

Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu and English
Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu and English

గురు పాడుకా స్తోత్రం సాహిత్యం భజన్ సాహిత్యం, అంటే ప్రపంచంలోని అన్ని గురువులకు అంకితం చేయబడింది మరియు చాలా మంది ప్రజలు ఈ పాటను ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం లేదా గురు పూర్ణిమ రోజున పాడతారు. చాలా మంది ఈ భజన్ సాహిత్యాన్ని “గురు పాడుక స్తోత్రం” ను గురు జీకి అంకితం చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది వారికి మాత్రమే తయారు చేయబడింది.

  1. Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu
  2. Guru Paduka Stotram Lyrics in English

Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu. తెలుగులో గురు పాడుక స్తోత్రం సాహిత్యం.

గురు పాదుకా స్తోత్రమ్
అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యాం ।
వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 1 ॥

కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యాం ।
దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 2 ॥

నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః ।
మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 3 ॥

నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యాం ।
నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 4 ॥

నృపాలి మౌలివ్రజరత్నకాంతి సరిద్విరాజత్ ఝషకన్యకాభ్యాం ।
నృపత్వదాభ్యాం నతలోకపంకతే: నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 5 ॥

పాపాంధకారార్క పరంపరాభ్యాం తాపత్రయాహీంద్ర ఖగేశ్ర్వరాభ్యాం ।
జాడ్యాబ్ధి సంశోషణ వాడవాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 6 ॥

శమాదిషట్క ప్రదవైభవాభ్యాం సమాధిదాన వ్రతదీక్షితాభ్యాం ।
రమాధవాంధ్రిస్థిరభక్తిదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 7 ॥

స్వార్చాపరాణాం అఖిలేష్టదాభ్యాం స్వాహాసహాయాక్షధురంధరాభ్యాం ।
స్వాంతాచ్ఛభావప్రదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 8 ॥

కామాదిసర్ప వ్రజగారుడాభ్యాం వివేకవైరాగ్య నిధిప్రదాభ్యాం ।
బోధప్రదాభ్యాం దృతమోక్షదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యాం ॥ 9 ॥

Guru Paduka Stotram Lyrics in
English

anantasaṃsāra samudratāra naukāyitābhyāṃ gurubhaktidābhyām ।
vairāgyasāmrājyadapūjanābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 1 ॥

kavitvavārāśiniśākarābhyāṃ daurbhāgyadāvāṃ budamālikābhyām ।
dūrikṛtānamra vipattatibhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 2 ॥

natā yayōḥ śrīpatitāṃ samīyuḥ kadācidapyāśu daridravaryāḥ ।
mūkāśrca vācaspatitāṃ hi tābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 3 ॥

nālīkanīkāśa padāhṛtābhyāṃ nānāvimōhādi nivārikābhyāṃ ।
namajjanābhīṣṭatatipradābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 4 ॥

nṛpāli maulivrajaratnakānti saridvirājat jhaṣakanyakābhyāṃ ।
nṛpatvadābhyāṃ natalōkapaṅkatē: namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 5 ॥

pāpāndhakārārka paramparābhyāṃ tāpatrayāhīndra khagēśrvarābhyāṃ ।
jāḍyābdhi saṃśōṣaṇa vāḍavābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 6 ॥

śamādiṣaṭka pradavaibhavābhyāṃ samādhidāna vratadīkṣitābhyāṃ ।
ramādhavāndhristhirabhaktidābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 7 ॥

svārcāparāṇāṃ akhilēṣṭadābhyāṃ svāhāsahāyākṣadhurandharābhyāṃ ।
svāntācChabhāvapradapūjanābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 8 ॥

kāmādisarpa vrajagāruḍābhyāṃ vivēkavairāgya nidhipradābhyāṃ ।
bōdhapradābhyāṃ dṛtamōkṣadābhyāṃ namō namaḥ śrīgurupādukābhyām ॥ 9 ॥

Final Words about guru paduka stotram lyrics in telugu and English.

Friends, we hope you like The guru paduka stotram lyrics which given by us. If you like our guru paduka stotram lyrics and Englishplease comment below, this will inspire us. Please do not forget to share on Facebook, WhatsApp, and other Social Media platforms

Previous articleSuklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu and English
Next articlesong lyrics in telugu
"My passion as a Lyrics Hindi maker comes from a life-long passion to make things. From a young age I have always tried to manipulate objects and materials to create something completely different. I think Working with my website lyricshindi.live is a way for me to connect with nature. The simple act of putting information online to create something functional or beautiful gives me endless satisfaction."