Home Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil and English

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil and English

210
0
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil and English
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil and English

lalitha sahasranamam lyrics in tamil and English.தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் லலிதா சஹஸ்ரணம் பாடல்.Lalitha Sahasranama Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranama Lyrics in Tamil

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil and English
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil and English
  1. Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil
  2. Lalitha Sahasranamam Lyrics in English

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil.தமிழில் லலிதா சஹஸ்ரணம் பாடல்.

ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம்

ஸிந்தூராருணவிக்ரஹாம் 
த்ரிநயனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்
தாராநாயக ஷேகராம் 
ஸ்மிதமுகீமாபீனவக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யா மலிபூர்ணரத்னசஷகம் 
ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம் 
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்த ரக்தசரணாம்
த்யாயேத் பராமம்பிகாம் ||

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் 
த்ருதபாஷாங்குஷ புஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபி ராவ்ருதாம் மயூகை:
அஹமித்யேவ விபாவயே பவாநீம் ||

த்யாயேத் பத்மாஸநஸ்தாம் விகஸித
வதநாம் பத்ம பத்ராயதாக்ஷீம் 
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்தேம 
பத்மாம் வராங்கீம் |
ஸர்வாலங்கார - யுக்தாம் ஸததமபய 
தாம் பக்தநம்ராம் பவாநீம் 
ஸ்ரீ வித்யாம் சாந்தமூர்த்திம் 
ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம் ||

ஸகுங்குமவிலேபநா - மளிகசும்பி - கஸ்தூரிகாம் 
ஸமந்த - ஹஸிதேக்ஷணாம் 
ஸசரசாப பாஸாங்குஸாம் |
அசேஷஜநமோஹிநீ - மருணமால்ய பூஷாம்பராம் 
ஜபாகுஸும - பாஸுராம் 
ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம் ||


ஸ்தோத்ரம் 

ஓம் 
ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ 
ஸ்ரீமத்ஸிம்ஹா ஸநேச்வரி |
சிதக்நிகுண்ட ஸம்பூதா 
தேவகார்யஸமுத்யதா || 1

உத்யத்பாநு ஸஹஸ்ராபா 
சதுர்பாஹு ஸமந்விதா |
ராகஸ்வரூப பாசாட்யா 
க்ரோதாகாராங்குசோஜ்ஜ்வலா || 2

மநோரூபேக்ஷு கோதண்டா 
பஞ்சதந்மாத்ரஸாயகா |
நிஜாருண ப்ரபாபூர மஜ்ஜத் 
ப்ரஹ்மாண்ட மண்டலா || 3

சம்பகாசோகபுந்நாக 
ஸௌகந்திகலஸத்கசா |
குருவிந்தமணி ச்ரேணீகநத் 
கோடீரமண்டிதா || 4

அஷ்டமீசந்த்ர விப்ராஜ 
தளிகஸ்தல சோபிதா |
முகசந்த்ர களங்காப 
ம்ருக நாபி விசேஷகா || 5

வதநஸ்மரமாங்கல்ய
க்ருஹதோரணசில்லிகா |
வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹ 
சலந்மீநாப லோசநா || 6

நவசம்பக புஷ்பாப நாஸாதண்ட விராஜிதா |
தாராகாந்திதிரஸ்காரி 
நாஸாபரண பாஸுரா || 7

கதம்பமஞ்ஜரீ க்லுப்த கர்ணபூர மநோஹரா |
தாடங்க யுகலீ பூத தபநோடுப மண்டலா || 8

பத்மராக சிலாதர்சபரிபாவி கபோலபூ: |
நவவித்ரும பிம்பஸ்ரீந்யக்காரி ரதநச்சதா || 9

சுத்த வித்யாங்குராகார 
த்விஜபங்க்த்தி த்வயோஜ்ஜ்வலா |
கர்ப்பூர வீடிகாமோத ஸமாகர்ஷி திகந்தரா || 10

நிஜஸல்லாப மாதுர்ய விநிர்ப்பர்த்ஸித கச்சபீ |
மந்தஸ்மித ப்ரபாபூர மஜ்ஜத் காமேசமாநஸா || 11

அநாகலிதஸாத்ருச்ய சிபுகஸ்ரீ விராஜிதா |
காமேசபத்த மாங்கல்ய ஸூத்ர 
சோபித கந்தரா || 12

கநகாங்கத கேயூர கமநீய புஜாந்விதா |
ரத்நக்ரைவேய சிந்தாக 
லோலமுக்தா பலாந்விதா || 13

காமேச்வர ப்ரேமரத்ந 
மணிப்ரதிபண ஸ்தநீ |
நாப்யாலவாலரோமாலி லதாபலகுசத்வயீ || 14

லக்ஷ்யரோம லதாதாரதா ஸாமுந்நேய மத்யமா |
ஸ்தநபார தலந்மத்ய பட்டபந்த வலித்ரயா || 15

அருணாருண கௌஸும்ப 
வஸ்த்ர பாஸ்வத் கடீதடீ |
ரத்ந கிங்கிணிகாரம்ய ரசநாதாமபூஷிதா || 16

காமேசஜ்ஞாதஸௌபாக்ய 
மார்தவோரு த்வயாந்விதா |
மாணிக்யமகுடாகார ஜாநுத்வய விராஜிதா || 17

இந்த்ரகோப பரிக்ஷிப்த 
ஸ்மரதூணாப ஜங்கிகா |
கூடகுல்பா கூர்மப்ருஷ்ட 
ஜயிஷ்ணுப்ரபதாந்விதா || 18

நகதீதி ஸஞ்சந்ந நமஜ்ஜந தமோகுணா |
பதத்வய ப்ரபாஜால பராக்ருத ஸரோருஹா || 19

ஸிஞ்ஜாநமணிமஞ்ஜீர மண்டித ஸ்ரீபதாம்புஜா |
மராலீமந்தகமநா மஹாலாவண்ய சேவதி: || 20

ஸர்வாருணாsநவத்யாங்கீ 
ஸர்வாபரணபூஷிதா |
சிவகாமேஸ்வராங்கஸ்தா சிவா 
ஸ்வாதீநவல்லபா || 21

ஸுமேருமத்யச்ருங்கஸ்தா 
ஸ்ரீமந் நகரநாயிகா |
சிந்தாமணி க்ருஹாந்தஸ்தா 
பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸநஸ்திதா || 22

மஹாபத்மாடவீஸம்ஸ்தா கதம்பவநவாஸிநீ |
ஸுதாஸாகரமத்யஸ்தா காமாக்ஷீ காமதாயிநீ || 23

தேவர்ஷி கண ஸங்காத 
ஸ்தூயமாநாத்ம - வைபவா |
பண்டாஸுர வதோத்யுக்த 
சக்திஸேநா ஸமந்விதா || 24

ஸம்பத்கரீ ஸமாரூட ஸிந்துரவ்ரஜஸேவிதா |
அச்வாரூடாதிஷ்டிதாச்வ கோடி 
கோடிபி ராவ்ருதா || 25

சக்ரராஜ ரதாரூட ஸர்வாயுத பரிஷ்க்ருதா |
கேயசக்ர ரதாரூட மந்த்ரிணீ பரிஸேவிதா || 26

கிரிசக்ர - ரதாரூட தண்டநாதா புரஸ்க்ருதா |
ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்த 
வஹ்நி ப்ராகாரமத்யகா || 27

பண்டஸைந்ய வதோத் 
யுக்தசக்தி விக்ரம ஹர்ஷிதா |
நித்யா பராக்ரமாடோப 
நிரீக்ஷண ஸமுத்ஸுகா || 28

பண்டபுத்ர - வதோத்யுக்த - பாலா 
விக்ரம நந்திதா |
மந்த்ரிண்யம்பாவிரசிதவிஷங்க வததோஷிதா || 29

விசுக்ர ப்ராணஹரண வாராஹீ வீர்ய நந்திதா |
காமேச்வர முகாலோக - கல்பித ஸ்ரீகணேச்வரா||30

மஹாகணேச நிர்ப்பி ந்நவிக்நயந்த்ர ப்ரஹர்ஷிதா |
பண்டாஸுரேந்த்ர நிர்முக்த 
சஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிணீ || 31

கராங்குலி நகோத்பன்ன நாராயண தசாக்ருதி: |
மஹா பாசுபதாஸ்த்ராக்னி 
நிர்தக்தாஸுர ஸைநிகா || 32

காமேச்வராஸ்த்ர நிர்தக்த
ஸபண்டாஸுர சூந்யகா | 

ப்ரஹ்மோபேந்த்ர மஹேந்த்ராதி 
தேவ ஸம்ஸ்துதவைபவா || 33

ஹரநேத்ராக்நி ஸந்தக்த 
காம ஸஞ்ஜீவநௌஷதி: |
ஸ்ரீமத்வாக்பவ கூடைக 
ஸ்வரூபமுக பங்கஜா || 34

கண்டாத: கடிபர்யந்த மத்யகூட ஸ்வரூபிணீ |
ஸக்தி கூடைகதாபந்ந கட்யதோ பாகதாரிணீ || 35

மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரய கலேபரா |
குலாம்ருதைக ரஸிகா குலஸங்கேத பாலிநீ || 36

குலாங்கநா குலாந்தஸ்தா கௌலிநீ குலயோகிநீ |
அகுலா ஸமயாந்தஸ்தா ஸமயாசார தத்பரா || 37

மூலாதாரைக நிலயா ப்ரஹ்மக்ரந்தி விபேதிநீ |
மணிபூராந்தருதிதா விஷ்ணுக்ரந்தி விபேதிநீ || 38

ஆஜ்ஞா சக்ராந்தராலஸ்தா ருத்ரக்ரந்தி விபேதிநீ |
ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடா 
ஸுதாஸாராபி வர்ஷிணீ || 39

தடில்லதா ஸமருசி : ஷட்சக்ரோபரி ஸம்ஸ்திதா |
மஹாசக்தி : குண்டலிநீ பிஸதந்து தநீயஸீ || 40

பவாநீ பாவநாகம்யா பவாரண்ய குடாரிகா |
பத்ரப்ரியா பத்ரமூர்த்திர் 
பக்தஸௌபாக்ய தாயிநீ || 41

பக்திப்ரியா பக்திகம்யா பக்திவச்யா பயாபஹா | 

ஸாம்பவீ சாரதாராத்யா சர்வாணீ சர்மதாயிநீ || 42

சாங்கரீ ஸ்ரீகரீ ஸாத்வீ சரச்சந்த்ர நிபாநநா | 
சாதோதரீ சாந்திமதீ நிராதாரா நிரஞ்ஜநா || 43

நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா |
நிர்குணா நிஷ்கலா 
சாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா || 44

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராச்ரயா |
நித்யசுத்தா நித்யபுத்தா நிரவத்யா நிரந்தரா || 45

நிஷ்காரணா நிஷ்கலங்கா நிருபாதிர் நிரீச்வரா |
நீராகா ராகமதநீ நிர்மதா மதநாசிநீ || 46


நிச்சிந்தா நிரஹங்காரா 
நிர்மோஹா மோஹநாசிநீ |
நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாசிநீ || 47 


நிஷ்க்ரோதா க்ரோதசமநீ நிர்லோபா லோபநாசிநீ |
நிஸ்ஸம்சயா ஸம்சயக்நீ நிர்ப்பவா பவநாசிநீ || 48

நிர்விகல்பா நிராபாதா நிர்ப்பேதா பேதநாசிநீ |
நிர்நாசா ம்ருத்யுமதநீ 
நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்ரஹா || 49

நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா |
துர்லபா துர்க்கமா துர்க்கா 
து:க்கஹந்த்ரீ ஸுகப்ரதா || 50


ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம்

ஸிந்தூராருணவிக்ரஹாம் 
த்ரிநயனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்
தாராநாயக ஷேகராம் 
ஸ்மிதமுகீமாபீனவக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யா மலிபூர்ணரத்னசஷகம் 
ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம் 
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்த ரக்தசரணாம்
த்யாயேத் பராமம்பிகாம் ||

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் 
த்ருதபாஷாங்குஷ புஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபி ராவ்ருதாம் மயூகை:
அஹமித்யேவ விபாவயே பவாநீம் ||

த்யாயேத் பத்மாஸநஸ்தாம் விகஸித
வதநாம் பத்ம பத்ராயதாக்ஷீம் 
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்தேம 
பத்மாம் வராங்கீம் |
ஸர்வாலங்கார - யுக்தாம் ஸததமபய 
தாம் பக்தநம்ராம் பவாநீம் 
ஸ்ரீ வித்யாம் சாந்தமூர்த்திம் 
ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம் ||

ஸகுங்குமவிலேபநா - மளிகசும்பி - கஸ்தூரிகாம் 
ஸமந்த - ஹஸிதேக்ஷணாம் 
ஸசரசாப பாஸாங்குஸாம் |
அசேஷஜநமோஹிநீ - மருணமால்ய பூஷாம்பராம் 
ஜபாகுஸும - பாஸுராம் 
ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம் ||


ஸ்தோத்ரம் 

ஓம் 
ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ 
ஸ்ரீமத்ஸிம்ஹா ஸநேச்வரி |
சிதக்நிகுண்ட ஸம்பூதா 
தேவகார்யஸமுத்யதா || 1

உத்யத்பாநு ஸஹஸ்ராபா 
சதுர்பாஹு ஸமந்விதா |
ராகஸ்வரூப பாசாட்யா 
க்ரோதாகாராங்குசோஜ்ஜ்வலா || 2

மநோரூபேக்ஷு கோதண்டா 
பஞ்சதந்மாத்ரஸாயகா |
நிஜாருண ப்ரபாபூர மஜ்ஜத் 
ப்ரஹ்மாண்ட மண்டலா || 3

சம்பகாசோகபுந்நாக 
ஸௌகந்திகலஸத்கசா |
குருவிந்தமணி ச்ரேணீகநத் 
கோடீரமண்டிதா || 4

அஷ்டமீசந்த்ர விப்ராஜ 
தளிகஸ்தல சோபிதா |
முகசந்த்ர களங்காப 
ம்ருக நாபி விசேஷகா || 5

வதநஸ்மரமாங்கல்ய
க்ருஹதோரணசில்லிகா |
வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹ 
சலந்மீநாப லோசநா || 6

நவசம்பக புஷ்பாப நாஸாதண்ட விராஜிதா |
தாராகாந்திதிரஸ்காரி 
நாஸாபரண பாஸுரா || 7

கதம்பமஞ்ஜரீ க்லுப்த கர்ணபூர மநோஹரா |
தாடங்க யுகலீ பூத தபநோடுப மண்டலா || 8

பத்மராக சிலாதர்சபரிபாவி கபோலபூ: |
நவவித்ரும பிம்பஸ்ரீந்யக்காரி ரதநச்சதா || 9

சுத்த வித்யாங்குராகார 
த்விஜபங்க்த்தி த்வயோஜ்ஜ்வலா |
கர்ப்பூர வீடிகாமோத ஸமாகர்ஷி திகந்தரா || 10

நிஜஸல்லாப மாதுர்ய விநிர்ப்பர்த்ஸித கச்சபீ |
மந்தஸ்மித ப்ரபாபூர மஜ்ஜத் காமேசமாநஸா || 11

அநாகலிதஸாத்ருச்ய சிபுகஸ்ரீ விராஜிதா |
காமேசபத்த மாங்கல்ய ஸூத்ர 
சோபித கந்தரா || 12

கநகாங்கத கேயூர கமநீய புஜாந்விதா |
ரத்நக்ரைவேய சிந்தாக 
லோலமுக்தா பலாந்விதா || 13

காமேச்வர ப்ரேமரத்ந 
மணிப்ரதிபண ஸ்தநீ |
நாப்யாலவாலரோமாலி லதாபலகுசத்வயீ || 14

லக்ஷ்யரோம லதாதாரதா ஸாமுந்நேய மத்யமா |
ஸ்தநபார தலந்மத்ய பட்டபந்த வலித்ரயா || 15

அருணாருண கௌஸும்ப 
வஸ்த்ர பாஸ்வத் கடீதடீ |
ரத்ந கிங்கிணிகாரம்ய ரசநாதாமபூஷிதா || 16

காமேசஜ்ஞாதஸௌபாக்ய 
மார்தவோரு த்வயாந்விதா |
மாணிக்யமகுடாகார ஜாநுத்வய விராஜிதா || 17

இந்த்ரகோப பரிக்ஷிப்த 
ஸ்மரதூணாப ஜங்கிகா |
கூடகுல்பா கூர்மப்ருஷ்ட 
ஜயிஷ்ணுப்ரபதாந்விதா || 18

நகதீதி ஸஞ்சந்ந நமஜ்ஜந தமோகுணா |
பதத்வய ப்ரபாஜால பராக்ருத ஸரோருஹா || 19

ஸிஞ்ஜாநமணிமஞ்ஜீர மண்டித ஸ்ரீபதாம்புஜா |
மராலீமந்தகமநா மஹாலாவண்ய சேவதி: || 20

ஸர்வாருணாsநவத்யாங்கீ 
ஸர்வாபரணபூஷிதா |
சிவகாமேஸ்வராங்கஸ்தா சிவா 
ஸ்வாதீநவல்லபா || 21

ஸுமேருமத்யச்ருங்கஸ்தா 
ஸ்ரீமந் நகரநாயிகா |
சிந்தாமணி க்ருஹாந்தஸ்தா 
பஞ்ச ப்ரஹ்மாஸநஸ்திதா || 22

மஹாபத்மாடவீஸம்ஸ்தா கதம்பவநவாஸிநீ |
ஸுதாஸாகரமத்யஸ்தா காமாக்ஷீ காமதாயிநீ || 23

தேவர்ஷி கண ஸங்காத 
ஸ்தூயமாநாத்ம - வைபவா |
பண்டாஸுர வதோத்யுக்த 
சக்திஸேநா ஸமந்விதா || 24

ஸம்பத்கரீ ஸமாரூட ஸிந்துரவ்ரஜஸேவிதா |
அச்வாரூடாதிஷ்டிதாச்வ கோடி 
கோடிபி ராவ்ருதா || 25

சக்ரராஜ ரதாரூட ஸர்வாயுத பரிஷ்க்ருதா |
கேயசக்ர ரதாரூட மந்த்ரிணீ பரிஸேவிதா || 26

கிரிசக்ர - ரதாரூட தண்டநாதா புரஸ்க்ருதா |
ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்த 
வஹ்நி ப்ராகாரமத்யகா || 27

பண்டஸைந்ய வதோத் 
யுக்தசக்தி விக்ரம ஹர்ஷிதா |
நித்யா பராக்ரமாடோப 
நிரீக்ஷண ஸமுத்ஸுகா || 28

பண்டபுத்ர - வதோத்யுக்த - பாலா 
விக்ரம நந்திதா |
மந்த்ரிண்யம்பாவிரசிதவிஷங்க வததோஷிதா || 29

விசுக்ர ப்ராணஹரண வாராஹீ வீர்ய நந்திதா |
காமேச்வர முகாலோக - கல்பித ஸ்ரீகணேச்வரா||30

மஹாகணேச நிர்ப்பி ந்நவிக்நயந்த்ர ப்ரஹர்ஷிதா |
பண்டாஸுரேந்த்ர நிர்முக்த 
சஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிணீ || 31

கராங்குலி நகோத்பன்ன நாராயண தசாக்ருதி: |
மஹா பாசுபதாஸ்த்ராக்னி 
நிர்தக்தாஸுர ஸைநிகா || 32

காமேச்வராஸ்த்ர நிர்தக்த
ஸபண்டாஸுர சூந்யகா | 

ப்ரஹ்மோபேந்த்ர மஹேந்த்ராதி 
தேவ ஸம்ஸ்துதவைபவா || 33

ஹரநேத்ராக்நி ஸந்தக்த 
காம ஸஞ்ஜீவநௌஷதி: |
ஸ்ரீமத்வாக்பவ கூடைக 
ஸ்வரூபமுக பங்கஜா || 34

கண்டாத: கடிபர்யந்த மத்யகூட ஸ்வரூபிணீ |
ஸக்தி கூடைகதாபந்ந கட்யதோ பாகதாரிணீ || 35

மூலமந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரய கலேபரா |
குலாம்ருதைக ரஸிகா குலஸங்கேத பாலிநீ || 36

குலாங்கநா குலாந்தஸ்தா கௌலிநீ குலயோகிநீ |
அகுலா ஸமயாந்தஸ்தா ஸமயாசார தத்பரா || 37

மூலாதாரைக நிலயா ப்ரஹ்மக்ரந்தி விபேதிநீ |
மணிபூராந்தருதிதா விஷ்ணுக்ரந்தி விபேதிநீ || 38

ஆஜ்ஞா சக்ராந்தராலஸ்தா ருத்ரக்ரந்தி விபேதிநீ |
ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடா 
ஸுதாஸாராபி வர்ஷிணீ || 39

தடில்லதா ஸமருசி : ஷட்சக்ரோபரி ஸம்ஸ்திதா |
மஹாசக்தி : குண்டலிநீ பிஸதந்து தநீயஸீ || 40

பவாநீ பாவநாகம்யா பவாரண்ய குடாரிகா |
பத்ரப்ரியா பத்ரமூர்த்திர் 
பக்தஸௌபாக்ய தாயிநீ || 41

பக்திப்ரியா பக்திகம்யா பக்திவச்யா பயாபஹா | 

ஸாம்பவீ சாரதாராத்யா சர்வாணீ சர்மதாயிநீ || 42

சாங்கரீ ஸ்ரீகரீ ஸாத்வீ சரச்சந்த்ர நிபாநநா | 
சாதோதரீ சாந்திமதீ நிராதாரா நிரஞ்ஜநா || 43

நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா |
நிர்குணா நிஷ்கலா 
சாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா || 44

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராச்ரயா |
நித்யசுத்தா நித்யபுத்தா நிரவத்யா நிரந்தரா || 45

நிஷ்காரணா நிஷ்கலங்கா நிருபாதிர் நிரீச்வரா |
நீராகா ராகமதநீ நிர்மதா மதநாசிநீ || 46


நிச்சிந்தா நிரஹங்காரா 
நிர்மோஹா மோஹநாசிநீ |
நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாசிநீ || 47 


நிஷ்க்ரோதா க்ரோதசமநீ நிர்லோபா லோபநாசிநீ |
நிஸ்ஸம்சயா ஸம்சயக்நீ நிர்ப்பவா பவநாசிநீ || 48

நிர்விகல்பா நிராபாதா நிர்ப்பேதா பேதநாசிநீ |
நிர்நாசா ம்ருத்யுமதநீ 
நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்ரஹா || 49

நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா |
துர்லபா துர்க்கமா துர்க்கா 
து:க்கஹந்த்ரீ ஸுகப்ரதா || 50

துஷ்டதூரா துராசார சமநீ தோஷவர்ஜிதா |
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்ரகருணா 
ஸமாநாதிக வர்ஜிதா || 51

சர்வஸக்திமயீ ஸர்வமங்கலா ஸத்கதிப்ரதா |
ஸர்வேச்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ர ஸ்வரூபிணீ || 52

ஸர்வ யந்த்ராத்மிகா ஸர்வ 
தந்த்ரரூபா மநோந்மநீ |
மாஹேச்வரீ மஹாதேவீ 
மஹாலக்ஷ்மீர் ம்ருடப்ரியா || 53 


மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதக நாசிநீ |
மஹாமாயா மஹாஸத்வா
மஹாசக்திர் மஹாரதி: || 54 

மஹாபோகா மஹைச்வர்யா 
மஹாவீர்யா மஹாபலா |
மஹாபுத்திர் மஹாஸித்திர் 
மஹாயோகேச்வரேச்வரீ || 55

மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா 
மஹாயந்த்ரா மஹாஸநா |
மஹாயாக க்ரமாராத்யா 
மஹாபைரவ பூஜிதா || 56

மஹேச்வர மஹாகல்ப 
மஹாதாண்டவ ஸாக்ஷிணீ |
மஹாகாமேச மஹிஷீ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ || 57

சதுஷ்ஷஷ்ட் யுபசாராட்யா 
சதுஷ்ஷஷ்டி கலாமயீ |
மஹாசதுஷ்ஷஷ்டி கோடி 
யோகிநீ கணஸேவிதா || 58

மநுவித்யா சந்த்ரவித்யா 

சந்த்ரமண்டல மத்யகா | 
சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்ர கலாதரா || 59

சராசர ஜகந்நாதா சக்ரராஜ நிகேதநா | 
பார்வதீ பத்மநயநா பத்மராக ஸமப்ரபா || 60

பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநா 
பஞ்சப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிநீ |
சிந்மயீ பரமாநந்தா விஜ்ஞாந கநரூபிணீ || 61

த்யாந த்யாத்ரு த்யேயரூபா 
தர்மாதர்ம விவர்ஜிதா |
விச்வரூபா ஜாகரிணீ 
ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா || 62

ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா 
ஸர்வாவஸ்தா விவர்ஜிதா |
ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்ரஹ்மரூபா 
கோப்த்ரீ கோவிந்தரூபிணீ || 63

ஸம்ஹாரிணீ ருத்ரரூபா திரோதாநகரீச்வரீ |
ஸதாசிவாsநுக்ரஹதா 
பஞ்சக்ருத்யபராயணா || 64

பாநுமண்டல மத்யஸ்தா பைரவீ பகமாலிநீ |
பத்மாஸநா பகவதீ பத்மநாப ஸஹோதரீ || 65

உந்மேஷ நிமிஷோத்பந்ந விபந்ந புவநாவளீ |
ஸஹஸ்ரசீர்ஷ வதநா 
ஸஹஸ்ராகஷீ ஸஹஸ்ரபாத் || 66

ஆப்ரஹ்ம கீட ஜநநீ வர்ணாச்ரம விதாயிநீ |
நிஜாஜ்ஞாரூப நிகமா புண்யாபுண்ய பலப்ரதா || 67

ச்ருதி ஸீமந்த ஸிந்தூரீ க்ருத பாதாப்ஜதூலிகா |
ஸகலாகம ஸந்தோஹ 
சுக்திஸம்புட மௌக்திகா || 68

புருஷார்த்த ப்ரதா பூர்ணா போகிநீ புவநேச்வரீ |
அம்பிகாsநாதிநிதநா 
ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ர ஸேவிதா || 69

நாராயணீ நாதரூபா நாமரூப விவர்ஜிதா |
ஹ்ரீம்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்யா 
ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா || 70

ராஜராஜார்ச்சிதா ராஜ்ஞீ 
ரம்யா ராஜீவலோசநா |
ரஞ்ஜநீ ரமணீ ரஸ்யா 
ரணத் - கிங்கிணி மேகலா || 71

ரமா ராகேந்துவதநா ரதிரூபா ரதிப்ரியா |
ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்நீ ராமா ரமணலம்படா || 72

காம்யா காமகலாரூபா கதம்ப குஸுமப்ரியா |
கல்யாணீ ஜகதீகந்தா கருணாரஸ ஸாகரா || 73

கலாவதீ கலாலாபா காந்தா காதம்பரீ ப்ரியா |
வரதா வாமநயநா வாருணீ மத விஹ்வலா || 74

விச்வாதிகா வேதவேத்யா விந்த்யாசல நிவாஸிநீ |
விதாத்ரீ வேதஜநநீ விஷ்ணுமாயா விலாஸிநீ || 75

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேசீ 
க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ பாலிநீ |
க்ஷயவ்ருத்தி விநிர்முக்தா 
க்ஷேத்ரபால ஸமர்ச்சிதா || 76

விஜயா விமலா வந்த்யா வந்தாரு ஜந வத்ஸலா |
வாக்வாதிநீ வாமகேசீ வஹ்நிமண்டல வாஸிநீ || 77

பக்திமத் கல்பலதிகா பசுபாஸ விமோசிநீ |
சம்ஹ்ருதாசேஷ பாஷண்டா 
ஸதாசார ப்ரவர்திகா || 78

தாபத்ரயாக்நி ஸந்தப்த ஸமாஹ்லாதந சந்த்ரிகா |
தருணீ தாபஸாராத்யா தநுமத்யா தமோபஹா || 79

சிதிஸ் தத்பத லக்ஷ்யார்த்தா சிதேகரஸ ரூபிணீ |
ஸ்வாத்மாநந்த லவீபூத 
ப்ரஹ்மாத்யாநந்த ஸந்ததி: || 80

பரா ப்ரத்யக்சிதீ ரூபா பச்யந்தீ பரதேவதா |
மத்யமா வைகரீரூபா பக்த மாநஸ ஹம்ஸிகா || 81

காமேச்வர ப்ராணநாடீ க்ருதஜ்ஞா காமபூஜிதா |
ச்ருங்கார ரஸ ஸம்பூர்ணா
ஜயா ஜாலந்தர ஸ்திதா || 82

ஓட்யாணபீட நிலயா பிந்துமண்டல வாஸிநீ |
ரஹோ யாகக்ரமாராத்யா 
ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா || 83

ஸத்ய:ப்ரஸாதிநீ விச்வஸாகஷிணீ ஸாக்ஷிவர்ஜிதா |
ஷடங்க தேவதா யுக்தா 
ஷாட்குண்ய பரிபூரிதா || 84

நித்யக்லிந்நா நிருபமா நிர்வாணஸுக தாயிநீ |
நித்யா ஷோடசிகாரூபா 
ஸ்ரீ கண்டார்த்த சரீரிணீ || 85

ப்ரபாவதீ ப்ரபாரூபா ப்ரஸித்தா பரமேச்வரீ |
மூலப்ரக்ருதி ரவ்யக்தா 
வ்யக்தாவ்யக்த ஸ்வரூபிணீ || 86

வ்யாபிநீ விவிதாகாரா வித்யாவித்யா ஸ்வரூபிணீ |
மஹாகாமேச நயநா 
குமுதாஹ்லாத கௌமுதீ || 87

பக்தஹார்த தமோபேத பாநுமத் பாநுஸந்ததி: |
சிவதூதீ சிவாராத்யா சிவமூர்த்தீ: சிவங்கரீ || 88

சிவப்ரியா சிவபரா சிஷ்டேஷ்டா சிஷ்டபூஜிதா |
அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாசா 
மநோவாசாமகோசரா || 89

சிச்சக்திச் சேதநாரூபா ஜடசக்திர் ஜடாத்மிகா |
காயத்ரீ வ்யாஹ்ருதி: ஸந்த்யா 
த்விஜப்ருந்த நிஷேவிதா || 90

தத்வாஸநா தத்வமயீ பஞ்சகோசாந்தர ஸ்திதா |
நிஸ்ஸீம மஹிமா நித்யயௌவநா மதசாலிநீ || 91

மதகூர்ணித ரக்தாக்ஷீ மதபாடல கண்டபூ: |
சந்தந த்ரவ திக்தாங்கீ 
சாம்பேய குஸுமப்ரியா || 92

குசலா கோமலாகாரா குருகுல்லா குலேச்வரீ |
குலகுண்டாலயா கௌலமார்க 
தத்பர ஸேவிதா || 93

குமார கணநாதாம்பா துஷ்டி: புஷ்டிர்மதிர் த்ருதி: |
சாந்தி: ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்- 
நந்திநீ விக்நநாசிநீ || 94

தேஜோவதீ த்ரிநயநா லோலாக்ஷீ காமரூபிணீ |
மாலிநீ ஹம்ஸிநீ மாதா மலயாசல வாஸிநீ || 95

ஸுமுகீ நலிநீ ஸுப்ரூ : சோபநா ஸுரநாயிகா |
காலகண்டீ காந்திமதீ 
க்ஷோபிணீ ஸூக்ஷ்மரூபிணீ || 96

வஜ்ரேச்வரீ வாமதேவீ வயோவஸ்தா விவர்ஜிதா |
ஸித்தேச்வரீ ஸித்தவித்யா 
ஸித்தமாதா யசஸ்விநீ || 97

விசுக்தி சக்ரநிலயாssரக்தவர்ணா த்ரிலோசநா |
கடவாங்காதி ப்ரஹரணா 
வதநைக ஸமந்விதா || 98

பாயஸாந்ந ப்ரியா த்வக்ஸ்தா பசுலோக பயங்கரீ |
அம்ருதாதி மஹாசக்தி 
ஸம்வ்ருதா டாகிநீச்வரீ || 99

அநாஹதாப்ஜநிலயா ச்யாமாபா வதநத்வயா |
தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாsக்ஷமாலாதி 
தரா ருதிரஸம்ஸ்திதா || 100

காலராத்ர்யாதி-சக்த்யௌக-வ்ருதா ஸ்நிக்தௌதனப்ரியா |
மஹாவீரேந்த்ர-வரதா ராகிண்யம்பா ஸ்வரூபிணீ ||101||

மணிபூராப்ஜ-நிலயா வதனத்ரய-ஸம்யுதா |
வஜ்ராதிகாயுதோபேதா டாமர்யாதிபி-ராவ்ருதா ||102||

ரக்தவர்ணா மாம்ஸநிஷ்டா குடான்ன-ப்ரீத-மானஸா |
ஸமஸ்த பக்த-ஸுகதா லாகிந்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ ||103||

ஸ்வாதிஷ்டாநாம்புஜகதா சதுர்வக்த்ர-மநோஹரா |
சூலாத்யாயுத-ஸம்பந்நா பீதவர்ணாSதிகர்விதா ||104||

மேதோநிஷ்டா மதுப்ரீதா பந்திந்யாதி-ஸமன்விதா |
 காகினீ-ரூப-தாரிணீ ||105||

மூலாதாராம்புஜாரூடா பஞ்சவக்த்ராஸ்தி-ஸம்ஸ்திதா |
அங்குசாதி-ப்ரஹரணா வரதாதி-நிஷேவிதா ||106||

முத்கௌதநாஸக்த-சித்தா ஸாகின்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ |
ஆஜ்ஞா-சக்ராப்ஜநிலயா சுக்லவர்ணாஷடாநநா ||107||

மஜ்ஜா-ஸம்ஸ்தா ஹம்ஸவதீ-முக்ய-சக்தி ஸமன்விதா |
ஹரித்ரான்னைக-ரஸிகா ஹாகிநீ-ரூபதாரிணீ ||108||

ஸஹஸ்ரதள-பத்மஸ்தா ஸர்வ-வர்ணோப-சோபிதா |
ஸர்வாயுத-தரா சுக்ல ஸம்ஸ்திதா ஸர்வதோமுகீ ||109||

ஸர்வௌதன-ப்ரீதசித்தா யாகிந்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ |
ஸ்வாஹா ஸ்வதாSமதிர்மேதா ச்ருதிஸ்ம்ருதிரனுத்தமா ||110||

புண்யகீர்த்தி: புண்யலப்யா புண்ய-ச்ரவண-கீர்த்தனா |
புலோமஜார்ச்சிதா-பந்தமோசனீ பர்ப்பராலகா ||111||

விமர்ச-ரூபிணீ வித்யா வியதாதி-ஜகத்ப்ரஸூ: |
ஸர்வவ்யாதி-ப்ரசமனீஸர்வம்ருத்யு-நிவாரிணீ ||112||

அக்ரகண்யாSசிந்த்யரூபா கலிகல்மஷ-நாசினீ |
காத்யாயனீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷ-நிஷேவிதா ||113||

தாம்பூல-பூரித-முகீ தாடிமீ-குஸுமப்ரபா |
ம்ருகாக்ஷீ மோஹினீ முக்யா ம்ருடானீ மித்ரரூபிணீ ||114||

நித்யத்ருப்தா பக்தநிதிர்-நியந்த்ரீ நிகிலேச்வரீ |
மைத்ர்யாதி-வாஸநாலப்யா மஹாப்ரலய ஸாக்ஷிணீ ||115||

பராசக்தி: பராநிஷ்டா ப்ரஜ்ஞானகன-ரூபிணீ |
மாத்வீபானாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்ண ரூபிணீ ||116||
மஹாகைலாஸ-நிலயா ம்ருணால ம்ருது-தோர்லதா |
 தயாமூர்த்திர்- மஹாஸாம்ராஜ்ய-சாலினீ || 117||

ஆத்மவித்யா மஹாவித்யா ஸ்ரீவித்யா காமஸேவிதா |
ஸ்ரீஷோடசாக்ஷரீ-வித்யா த்ரிகூடா காமகோடிகா ||118||

கடாக்ஷகிங்கரீ-பூத-கமலாகோடி-ஸேவிதா |
சிர:ஸ்திதா சந்த்ரநிபா பாலஸ்தேந்த்ர-தனு:ப்ரபா ||119||

ஹ்ருதயஸ்தா ரவிப்ரக்யா த்ரிகோணாந்தர-தீபிகா |
தாக்ஷாயணீ தைத்யஹந்த்ரீ தக்ஷயஜ்ஞவிநாசினீ ||120||

தராந்தோளித தீர்க்காக்ஷீ தரஹாஸோஜ்வலன்முகீ |
குருமூர்த்திர்-குணநிதிர்-கோமாதா குஹஜன்ம-பூ: ||121||

தேவேசீ தண்டநீதிஸ்தா தஹராகாச ரூபிணீ |
ப்ரதிபன்-முக்ய-ராகாந்த-திதி-மண்டலபூஜிதா ||122||
கலாத்மிகா கலாநாதா காவ்யாலாப-விமோதினீ |
ஸசாமர-ரமா-வாணீ -ஸவ்ய-தக்ஷிண-ஸேவிதா ||123||

ஆதிசக்திரமேயா$$த்மா பரமா பாவனாக்ருதி:|
அநேககோடி-ப்ரஹ்மாண்ட-ஜநநீ திவ்ய-விக்ரஹா || 124||

க்லீங்காரீ கேவலா குஹ்யா கைவல்யபத-தாயினீ |
த்ரிபுரா த்ரிஜகத்வந்த்யா த்ரிமூர்த்திஸ் த்ரிதசேச்வரீ ||125||

த்ர்யக்ஷரீ திவ்யகந்தாட்யா ஸிந்தூர-திலகாஞ்சிதா |
உமா சைலேந்த்ர-தநயா கௌரீகந்தர்வ-ஸேவிதா ||126||

விச்வகர்ப்பா ஸ்வர்ண-கர்ப்பாSவரதா வாகதீச்வரீ |
த்யானகம்யா-Sபரிச்சேத்யா ஜ்ஞானதா ஜ்ஞானவிக்ரஹா ||127||

ஸர்வ வேதாந்த-ஸம்வேத்யா ஸத்யாநந்த-ஸ்வரூபிணீ |
லோபாமுத்ரார்ச்சிதா லீலாக்லுப்த- ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா ||128||

அத்ருச்யா த்ருச்ய-ரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்யவர்ஜிதா |
யோகினீ யோகதா யோக்யா யோகானந்தா யுகந்தரா || 129||

இச்சாசக்தி-ஜ்ஞானசக்தி- க்ரியாசக்தி-ஸ்வரூபிணீ |
ஸர்வாதாரா ஸுப்ரதிஷ்டா ஸதஸத்-ரூப-தாரிணீ ||130||

அஷ்டமூர்த்தி-ரஜாஜேத்ரீ லோகயாத்ரா-விதாயினீ |
ஏகாகினீ பூமரூபா நிர்த்வைதா த்வைத-வர்ஜிதா ||131||

அன்னதா வஸுதா வ்ருத்தா ப்ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணீ |
ப்ருஹதீ ப்ராஹ்மணீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மாநந்தா பலிப்ரியா ||132||

பாஷா-ரூபா ப்ருஹத்ஸேநா பாவாபாவ-விவர்ஜிதா |
ஸுகாராத்யா சுபகரீ சோபநா-ஸுலபாகதி: ||133||

ராஜராஜேச்வரீ ராஜ்யதாயினீ ராஜ்யவல்லபா |
ராஜத்க்ருபா ராஜபீட-நிவேசித-நிஜாச்ரிதா ||134||

ராஜ்யலக்ஷ்மீ: கோசநாதா சதுரங்க-பலேச்வரீ |
ஸாம்ராஜ்யதாயினீ ஸத்யஸந்தா ஸாகர-மேகலா ||135||

தீக்ஷிதா தைத்யசமனீ ஸர்வலோகவசங்கரீ |
ஸர்வார்த்த-தாத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதானந்தரூபிணீ ||136||

தேசகாலாபரிச்சின்னா ஸர்வகா ஸர்வமோஹினீ |
ஸரஸ்வதீ சாஸ்த்ரமயீ குஹாம்பாகுஹ்யரூபிணீ ||137||

ஸர்வோபாதி-விநிர்முக்தா ஸதாசிவ-பதிவ்ரதா |
ஸம்ப்ரதாயேச்வரீ ஸாத்வீ குருமண்டல-ரூபிணீ ||138||

குலோத்தீர்ணா பகாராத்யா மாயா மதுமதீ மஹீ |
கணாம்பா குஹ்யகாராத்யா கோமாலாங்கீ குருப்ரியா ||139||

ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேசீ தக்ஷிணாமூர்த்தி-ரூபிணீ |
ஸநகாதி-ஸமாராத்யா சிவஜ்ஞாநப்ரதாயிநீ ||140||

சித்கலா SSநந்த-கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ |
நாமபாராயண-ப்ரீதா நந்திவித்யா நடேச்வரீ ||141||

மித்யா ஜகததிஷ்டாநா முக்திதா முக்திரூபிணீ |
லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பாதிவந்திதா ||142||

பவதாவ-ஸுதாவ்ருஷ்டி: பாபாரண்ய-தவாநலா |
தௌர்ப்பாக்ய-தூலவாதூலா ஜராத்வாந்த-ரவிப்ரபா ||143||

பாக்யாப்தி-சந்த்ரிகா பக்தசித்த-கேகி-கநாகநா |
ரோகபர்வத-தம்போலிர் ம்ருத்யுதாரு-குடாரிகா || 144||

மஹேச்வரீ மஹாகாளீ மஹாக்ராஸா மஹாசநா |
அபர்ணா சண்டிகா சண்ட-முண்டாஸுர-நிஷூதினீ ||145||

க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேசீ விச்வதாரிணீ |
த்ரிவர்க்க-தாத்ரீ ஸுபகா த்ர்யம்பகா த்ரிகுணாத்மிகா ||146||

ஸ்வர்க்காபவர்க்கதா சுத்தா ஜபாபுஷ்ப-நிபாக்ருதி : |
ஓஜோவதீ த்யுதிதரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா ||147||

துராராத்யா துராதர்ஷா பாடலீகுஸுமப்ரியா |
மஹதீ மேருநிலயா மந்தார-குஸும-ப்ரியா ||148||

வீராராத்யா விராட்ரூபா விரஜா விச்வதோமுகீ |
ப்ரத்யக்ரூபா பராகாசா ப்ராணதாப்ராணரூபிணீ ||149||

மார்த்தாண்ட-பைரவாராத்யா மந்த்ரிணீ-ந்யஸ்தராஜ்யதூ : |
த்ரிபுரேசீ ஜயத்ஸேநா நிஸ்த்ரைகுண்யா பராபரா : ||150||

ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த-ரூபா ஸாமரஸ்ய-பராயணா |
கபர்த்தினீ கலாமாலா காமதுக்-காம-ரூபிணீ ||151||

கலாநிதி : காவ்யகலா ரஸஜ்ஞா ரஸசேவதி: |
புஷ்டா புராதனாபூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா ||152|

பரஞ்ஜ்யோதி: பரந்தாம பரமாணு: பராத்பரா |
பாசஹஸ்தா பாசஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபேதினீ ||153||

மூர்த்தாSமூர்த்தா-Sநித்யத்ருப்தா முநிமானஸஹம்ஸிகா |
ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமினீ ஸதீ ||154||

ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மஜநநீ பஹுரூபா புதார்ச்சிதா |
ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டாSSஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா ப்ரகடாக்ருதி: ||155||

ப்ராணேச்வரீ ப்ராணதாத்ரீ பஞ்சாசத்-பீட-ரூபிணீ |
விச்ருங்கலா விவிக்தஸ்தா வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ: ||156||

முகுந்தா முக்திநிலயா மூலவிக்ரஹ-ரூபிணீ |
பாவஜ்ஞா பவரோகக்னீ பவசக்ரப்ரவர்த்தினீ ||157||

சந்த:ஸாரா சாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோதரீ |
உதாரகீர்த்தி-ருத்தாம- வைபவா வர்ண-ரூபிணீ ||158||

ஜன்ம-ம்ருத்யு-ஜராதப்த-ஜந-விச்ராந்தி-தாயினீ |
ஸர்வோபநிஷ-துத்குஷ்டா சாந்த்யதீத-கலாத்மிகா ||159||

கம்பீரா ககநாந்தஸ்தா கர்விதா கானலோலுபா |
கல்பனா-ரஹிதா காஷ்டாSகாந்தா காந்தார்த்த-விக்ரஹா ||160||

கார்ய-காரண-நிர்முக்தா காமகேலி-தரங்கிதா |
கநத்கநக-தாடங்கா லீலா-விக்ரஹ-தாரிணீ ||161||

அஜா க்ஷயவிநிர்முக்தா முக்தா க்ஷிப்ர-ப்ரஸாதானீ |
அந்தர்முக-ஸமாராத்யா பஹிர்முக-ஸுதுர்லபா ||162||

த்ரயீ த்ரிவர்க்க-நிலயாத்ரிஸ்தாத்ரிபுர-மாலினீ |
நிராமயா நிராலம்பா ஸ்வாத்மாராமா ஸுதாஸ்ருதி: ||163||

ஸம்ஸாரபங்க நிர்மக்ந ஸமுத்தரண பண்டிதா |
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமாநஸ்வரூபிணீ ||164||

தர்மாதாரா தநாத்யக்ஷா தநதாந்ய விவர்த்திநீ |
விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விச்வப்ரமண காரிணீ ||165||

விச்வக்ராஸா வித்ருமாபா வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ |
அயோநிர் யோநி நிலயா கூடஸ்தா குலரூபிணீ ||166||

வீரகோஷ்டீப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாதரூபிணீ |
விஜ்ஞாநகலநா கல்யா விதக்தா பைந்தவாஸநா ||167||

தத்வாதிகா தத்வமயி தத்வமர்த்த ஸ்வரூபிணீ |
ஸாமகாநப்ரியா ஸௌம்யா ஸதாசிவகுடும்பிநீ ||168||

ஸவ்யாபஸவ்ய மார்க்கஸ்தா ஸர்வாபத் விநிவாரிணீ |
ஸ்வஸ்தா ஸ்வபாவமதுரா தீரா தீரஸமர்ச்சிதா ||169||

சைதந்யார்க்ய ஸமாராத்யா சைதந்ய குஸுமப்ரியா |
ஸதோதிதா ஸதாதுஷ்டா தருணாதித்யபாடலா ||170||

தக்ஷிணா-தக்ஷிணாராத்யா தரஸ்மேர-முகாம்புஜா |
கௌலினீ-கேவலா Sனர்க்ய-கைவல்ய-பத-தாயிநீ ||171||

ஸ்தோத்ர-ப்ரியா ஸ்துதிமதீ ச்ருதி-ஸம்ஸ்துத-வைபவா |
மநஸ்விநீ மானவதீமஹேசீ மங்கலாக்ருதி: ||172||

விச்வமாதா ஜகத்தாத்ரீ விசாலாக்ஷீவிராகிணீ |
ப்ரகல்பா பரமோதாரா பராமோதா மனோமயீ ||173||

வ்யோமகேசீ விமானஸ்தா வஜ்ரிணீ வாமகேச்வரீ |
பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்ச-ப்ரேத-மஞ்சாதிசாயிநீ ||174||

பஞ்சமீ பஞ்சபூதேசீ பஞ்ச-ஸங்க்யோபசாரிணீ |
சாச்வதீ சாச்வதைச்வர்யா சர்மதா சம்புமோஹினீ ||175||

தராதரஸுதா தன்யா தர்மிணீ தர்மவர்த்தினீ |
லோகாதீதா குணாதீதா ஸர்வாதீதா சமாத்மிகா ||176||

பந்தூக-குஸும-ப்ரக்யா பாலாலீலாவிநோதினீ |
ஸுமங்கலீ ஸுககரீ ஸுவேஷாட்யா ஸுவாஸினீ ||177||

ஸுவாஸின்யர்ச்சன-ப்ரீதா SSசோபனா சுத்தமானஸா |
பிந்துதர்ப்பண-ஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பிகா ||178||

தசமுத்ரா ஸமாராத்யா த்ரிபுராஸ்ரீவசங்கரீ |
ஜ்ஞான-முத்ரா ஜ்ஞானகம்யா ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ ||179||

யோநிமுத்ரா த்ரிகண்டேசீ த்ரிகுணாம்பா த்ரிகோணகா |
அநகாSத்புத-சாரித்ரா வாஞ்சிதார்த்த-ப்ரதாயினீ ||180||

அப்யாஸாதிசய-ஜ்ஞாதா ஷடத்வாதீத-ரூபிணீ|
அவ்யாஜ-கருணா-மூர்த்தி-ரஜ்ஞான-த்வாந்த-தீபிகா ||181||

ஆபாலகோப-விதிதா ஸர்வானுல்லங்க்ய-சாஸனா |
ஸ்ரீசக்ரராஜ-நிலயா ஸ்ரீமத்-த்ரிபுரஸுந்தரீ ||182||

ஸ்ரீசிவா சிவசக்த்யைக்ய- ரூபிணீ லலிதாம்பிகா |
ஸ்ரீலலிதாம்பிகாயை ஓம் நம இதி ||
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil

Lalitha Sahasranamam Lyrics in English

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya,vashinyadi vagdevata
Rushayah anushtup chandaha shree lalitha parameshari devata
Shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam
Karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe
Jape viniyogah

DHYANAM
Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat Taranayaka
shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham Panibhyam, alipurnaratna
chashakam, raktotpalam bibhratim Saomyam ratna ghatasdha
raktacharanam Dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim Dhruta pashankusha pushpa banachapam
Animadibhi ravrutam mayukhai Rahamityeva vibhavaye, bhavanim
Dhyayetpadmasanasdham vikasita Vadanam padmapatrayatakshim
Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varangim

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree
vidyam shantamurtim sakala suranutam Sarvasanpatpradatrim
Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam Samandahasi tekshenam
sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya
bhushanbaram Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Lalitha Sahasranamam Song Lyrics

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1
Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2
Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4
Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5
Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6
Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7
Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8
Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9
Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10
Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12
Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13
Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14
Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15
Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16
Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
manikya makuta kara janudvaya virajita – 17
Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18
Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20
Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21
Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22
Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee – 23
Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24
Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25
Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26
Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28
Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29
Vishukra pranaharana varahi viryanandita
kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30
Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31
Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32
Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava – 33
Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja – 34
Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35
Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
kulamrutaikarasika kulasanketapaline – 36
Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
akula samayantasdha samayachara tatpara – 37
Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38
Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39
Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40
Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini – 41
Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42
Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
shatodari shantimati niradhara niranjana – 43

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44
Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45
Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46
Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47
Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48
Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49
Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50
Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51
Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52
Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53
Maharupa mahapujya mahapataka nashini
mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54
Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55
Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
mahayaga kramaradya mahabhairava pujita – 56
Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
mahakamesha mahishi mahatripurasundari – 57
Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
mahachatushashtikoti yogini ganasevita – 58
Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara – 59

Charachara jagannadha chakraraja niketana
parvati padmanayana padmarga samaprabha – 60
Panchapretasanasina panchabramha svarupini
chinmaei paramananda vigynanaghanarupini – 61
Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika – 62
Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
prushtikartri bramharupa goptri govindarupini – 63
Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
sadashivanugrahada panchakrutya parayana – 64
Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
padmasana bhagavati padmanabha sahedari – 65
Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat – 66
Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini
nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada – 67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika – 68
Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
anbika nadi nidhana paribramhendra sevita – 69
Narayani nadarupa namarupa vivarjita
hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita – 70
Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala – 71
Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata – 72
Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
kalyani jagatikanda karunarasasagara – 73
Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
varada vamanayana varunimadavihvala – 74
Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini – 75

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita – 76
Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini – 77
Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika – 78
Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha – 79
Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih – 80
Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika – 81
Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita – 82
Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata – 83

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
shadanga devata yukta shadgunya paripurita – 84
Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini – 85
Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini – 86
Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
mahakameshanayana kumudahlada kaomudi – 87
Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari – 88
Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
aprameya svaprakasha manovachamagochara – 89
Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita – 90
Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
nisima mahima nitya-yaovana madashalini – 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya – 92
Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita – 93
Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
shanti spastimati mantirnandini vignanashini – 94
Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
malini hansini mata malayachala vasini – 95
Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini – 96
Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini – 97
Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
khatvangadi praharana vadanaika samanvita – 98
Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari – 99

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita – 100
Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
mahavirendra varada rakinyanba svarupini – 101
Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta – 102
Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini – 103
Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita – 104
Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini – 105
Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita
ankushadi praharana varadadi nishevita – 106
Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana – 107

Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
haridranai karasika hakinirupa dharini – 108
Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi – 109
Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama – 110
Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka – 111
Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini – 112
Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
katyayani kalahantri kamalaksha nishevita – 113
Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini – 114
Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini – 115

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
madhvipanalasa matta matrukavarna rupini – 116
Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini – 117
Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
shree shodashaksharividya trikuta kamakotika – 118
Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha – 119
Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini – 120
Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh – 121
Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita – 122
Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
sachamara ramavani savyadakshini sevita – 123

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
anekakoti bramhanda janani divyavigraha – 124
Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari – 125
Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita – 126
Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha – 127
Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala – 128
Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
yogini yogada yogya yoganandayugandhara – 129
Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
sarvadhara supratishta sadasadrupadharini – 130
Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita – 131
Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya – 132
Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih – 133
Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita – 134
Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala – 135
Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
sarvardhadatri savitri sachidananda rupini – 136
Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini – 137
Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini – 138
Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya – 139

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini – 140
Chitkala nandakalika premarupa prinankari
namaparayana prita nandivida nateshvari – 141
Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita – 142
Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha – 143
Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika – 144
Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani
aparna chanidika chandamundasura nishudini – 145
Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini
trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika – 146
Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata – 147

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
hamati merunilaya mandara kusumapriya – 148
Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi
pratyagrupa parakasha pranada pranarupini – 149
Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
tripureshi jayatsena nistraigunya parapara – 150
Satyagynananandarupa samarsya parayana
kapardini kalamala kamadhukamarupini – 151
Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana – 152
Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
pashahasta pashahantri paramantra vibhedini – 153
Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati – 154
Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti – 155
Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh – 156
Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini – 157
Chandasara shastrasara mantrasara talodari
udarakirti rudhamavaibhava varnarupini – 158
Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika – 159
Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha – 160
Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
kanatkanakatatanka lilavigrahadharini – 161
Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha – 162
Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih – 163

Sansara pankanirmagna samudharana sandita
yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini – 164
Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini – 165
Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
ayoniryoninilaya kulasdha kularupini – 166
Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana – 167
Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
samagana priya saomya sadashiva kutunbini – 168
Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita – 169
Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
sadodita sadatushta tarunadityapatala – 170
Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini – 171

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
manasvini manavati maheshi mangalakrutih – 172
Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
pragalbha paramodara paramoda manomaei – 173
Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini – 174
Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini – 175
Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
lokatita gunatita sarvatita shamatmika – 176
Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
sumangali sukhakari suveshadya suvasini – 177
Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
bindutarpana santushta purvaja tripuranbika – 178
Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini – 179

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini – 180
Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika – 181
Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari – 182
Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh – 183
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil

Final Words about lalitha Sahasranamam lyrics in tamil and English.

Friends, we hope you like The lalitha sahasranamam lyrics which given by us. If you like our lalitha sahasranamam lyrics and hplease comment below, this will inspire us. Please do not forget to share on Facebook, WhatsApp, and other Social Media platforms. Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil

Lalitha Sahasranamam in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranama Lyrics in Tamil

Lalitha Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil Lalitha Lalitha Sahasranamam Lyrics in Tamil

Previous articleKantha Sasti Kavasam Lyrics in Tamil and English
Next articlekandha guru kavasam lyrics in tamil and English
Dr. Mohan is the founder of this blog. He is a Professional Blogger who is interested in topics related to SEO, Tech, Technology, Internet. If you need some information related to blogging or internet, then you can feel free to ask here. It is our aim that you get the best information on this blog.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here