Home Telugu Lyrics Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu and English

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu and English

184
0
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu and English
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu and English song

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu and English.లలిత సహస్రనామం సాహిత్యం తెలుగు మరియు ఆంగ్లంలో

Sri Lalitha Sahasranamam Stotram is a Telugu album released on 25 June 2013. Shree Lalitha Sahasranamam Stotram album contains 2 songs sung by Nitya Santoshi, Shashi Kala Swasti.Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu and English
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu and English song

శ్రీ లలిత సహస్రనామం స్తోత్రం 25 జూన్ 2013 న విడుదలైన తెలుగు ఆల్బమ్. శ్రీ లలిత సహస్రనామం స్తోత్రం ఆల్బమ్‌లో నిత్య సంతోషి, శశి కాలా స్వస్తి పాడిన 2 పాటలు ఉన్నాయి.Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu

  1. Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu
  2. Lalitha Sahasranamam Lyrics in English

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu తెలుగులో లలిత సహస్రనామం సాహిత్యం Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్
ఓం ॥

అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే లలితా త్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికా సహస్ర నామ జపే వినియోగః

కరన్యాసః
ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌః అనామికాభ్యాం నమః, క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, ఐం కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః

అంగన్యాసః
ఐం హృదయాయ నమః, క్లీం శిరసే స్వాహా, సౌః శిఖాయై వషట్, సౌః కవచాయ హుం, క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్, ఐం అస్త్రాయఫట్, భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః

ధ్యానం
అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపాం ।
అణిమాదిభి రావృతాం మయూఖైః అహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ॥ 1 ॥

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మ పత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలిత లసమద్ధేమపద్మాం వరాంగీం ।
సర్వాలంకారయుక్తాం సకలమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీ విద్యాం శాంతమూర్తిం సకల సురసుతాం సర్వసంపత్-ప్రదాత్రీం ॥ 2 ॥

సకుంకుమ విలేపనా మళికచుంబి కస్తూరికాం
సమంద హసితేక్షణాం సశరచాప పాశాంకుశాం ।
అశేష జనమోహినీ మరుణమాల్య భూషోజ్జ్వలాం
జపాకుసుమ భాసురాం జపవిధౌ స్మరే దంబికాం ॥ 3 ॥

సింధూరారుణ విగ్రహాం త్రిణయనాం మాణిక్య మౌళిస్ఫుర-
త్తారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహాం ।
పాణిభ్యా మలిపూర్ణ రత్న చషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థ రక్త చరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికాం ॥ 4 ॥

లమిత్యాది పంచపూజాం విభావయేత్

లం పృథివీ తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై గంధం పరికల్పయామి
హం ఆకాశ తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై పుష్పం పరికల్పయామి
యం వాయు తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై ధూపం పరికల్పయామి
రం వహ్ని తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై దీపం పరికల్పయామి
వం అమృత తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై అమృత నైవేద్యం పరికల్పయామి
సం సర్వ తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాదేవ్యై తాంబూలాది సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి

గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥

హరిః ఓం

శ్రీ మాతా, శ్రీ మహారాజ్ఞీ, శ్రీమత్-సింహాసనేశ్వరీ ।
చిదగ్ని కుండసంభూతా, దేవకార్యసముద్యతా ॥ 1 ॥

ఉద్యద్భాను సహస్రాభా, చతుర్బాహు సమన్వితా ।
రాగస్వరూప పాశాఢ్యా, క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా ॥ 2 ॥

మనోరూపేక్షుకోదండా, పంచతన్మాత్ర సాయకా ।
నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్-బ్రహ్మాండమండలా ॥ 3 ॥

చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధిక లసత్కచా
కురువింద మణిశ్రేణీ కనత్కోటీర మండితా ॥ 4 ॥

అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ దళికస్థల శోభితా ।
ముఖచంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషకా ॥ 5 ॥

వదనస్మర మాంగల్య గృహతోరణ చిల్లికా ।
వక్త్రలక్ష్మీ పరీవాహ చలన్మీనాభ లోచనా ॥ 6 ॥

నవచంపక పుష్పాభ నాసాదండ విరాజితా ।
తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసురా ॥ 7 ॥

కదంబ మంజరీక్లుప్త కర్ణపూర మనోహరా ।
తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండలా ॥ 8 ॥

పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావి కపోలభూః ।
నవవిద్రుమ బింబశ్రీః న్యక్కారి రదనచ్ఛదా ॥ 9 ॥

శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వలా ।
కర్పూరవీటి కామోద సమాకర్షద్దిగంతరా ॥ 10 ॥

నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భత్సిత కచ్ఛపీ ।
మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్-కామేశ మానసా ॥ 11 ॥

అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక శ్రీ విరాజితా ।
కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభిత కంథరా ॥ 12 ॥

కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్వితా ।
రత్నగ్రైవేయ చింతాక లోలముక్తా ఫలాన్వితా ॥ 13 ॥

కామేశ్వర ప్రేమరత్న మణి ప్రతిపణస్తనీ।
నాభ్యాలవాల రోమాళి లతాఫల కుచద్వయీ ॥ 14 ॥

లక్ష్యరోమలతా ధారతా సమున్నేయ మధ్యమా ।
స్తనభార దళన్-మధ్య పట్టబంధ వళిత్రయా ॥ 15 ॥

అరుణారుణ కౌసుంభ వస్త్ర భాస్వత్-కటీతటీ ।
రత్నకింకిణి కారమ్య రశనాదామ భూషితా ॥ 16 ॥

కామేశ జ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరు ద్వయాన్వితా ।
మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా ॥ 17 ॥

ఇంద్రగోప పరిక్షిప్త స్మర తూణాభ జంఘికా ।
గూఢగుల్భా కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా ॥ 18 ॥

నఖదీధితి సంఛన్న నమజ్జన తమోగుణా ।
పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా ॥ 19 ॥

శింజాన మణిమంజీర మండిత శ్రీ పదాంబుజా ।
మరాళీ మందగమనా, మహాలావణ్య శేవధిః ॥ 20 ॥

సర్వారుణాఽనవద్యాంగీ సర్వాభరణ భూషితా ।
శివకామేశ్వరాంకస్థా, శివా, స్వాధీన వల్లభా ॥ 21 ॥

సుమేరు మధ్యశృంగస్థా, శ్రీమన్నగర నాయికా ।
చింతామణి గృహాంతస్థా, పంచబ్రహ్మాసనస్థితా ॥ 22 ॥

మహాపద్మాటవీ సంస్థా, కదంబ వనవాసినీ ।
సుధాసాగర మధ్యస్థా, కామాక్షీ కామదాయినీ ॥ 23 ॥

దేవర్షి గణసంఘాత స్తూయమానాత్మ వైభవా ।
భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తిసేనా సమన్వితా ॥ 24 ॥

సంపత్కరీ సమారూఢ సింధుర వ్రజసేవితా ।
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటికోటి భిరావృతా ॥ 25 ॥

చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృతా ।
గేయచక్ర రథారూఢ మంత్రిణీ పరిసేవితా ॥ 26 ॥

కిరిచక్ర రథారూఢ దండనాథా పురస్కృతా ।
జ్వాలామాలిని కాక్షిప్త వహ్నిప్రాకార మధ్యగా ॥ 27 ॥

భండసైన్య వధోద్యుక్త శక్తి విక్రమహర్షితా ।
నిత్యా పరాక్రమాటోప నిరీక్షణ సముత్సుకా ॥ 28 ॥

భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలావిక్రమ నందితా ।
మంత్రిణ్యంబా విరచిత విషంగ వధతోషితా ॥ 29 ॥

విశుక్ర ప్రాణహరణ వారాహీ వీర్యనందితా ।
కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వరా ॥ 30 ॥

మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా ।
భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర వర్షిణీ ॥ 31 ॥

కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః ।
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా ॥ 32 ॥

కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యకా ।
బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవసంస్తుత వైభవా ॥ 33 ॥

హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామ సంజీవనౌషధిః ।
శ్రీమద్వాగ్భవ కూటైక స్వరూప ముఖపంకజా ॥ 34 ॥

కంఠాధః కటిపర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ ।
శక్తికూటైక తాపన్న కట్యథోభాగ ధారిణీ ॥ 35 ॥

మూలమంత్రాత్మికా, మూలకూట త్రయ కళేబరా ।
కుళామృతైక రసికా, కుళసంకేత పాలినీ ॥ 36 ॥

కుళాంగనా, కుళాంతఃస్థా, కౌళినీ, కుళయోగినీ ।
అకుళా, సమయాంతఃస్థా, సమయాచార తత్పరా ॥ 37 ॥

మూలాధారైక నిలయా, బ్రహ్మగ్రంథి విభేదినీ ।
మణిపూరాంత రుదితా, విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ ॥ 38 ॥

ఆజ్ఞా చక్రాంతరాళస్థా, రుద్రగ్రంథి విభేదినీ ।
సహస్రారాంబుజా రూఢా, సుధాసారాభి వర్షిణీ ॥ 39 ॥

తటిల్లతా సమరుచిః, షట్-చక్రోపరి సంస్థితా ।
మహాశక్తిః, కుండలినీ, బిసతంతు తనీయసీ ॥ 40 ॥

భవానీ, భావనాగమ్యా, భవారణ్య కుఠారికా ।
భద్రప్రియా, భద్రమూర్తి, ర్భక్తసౌభాగ్య దాయినీ ॥ 41 ॥

భక్తిప్రియా, భక్తిగమ్యా, భక్తివశ్యా, భయాపహా ।
శాంభవీ, శారదారాధ్యా, శర్వాణీ, శర్మదాయినీ ॥ 42 ॥

శాంకరీ, శ్రీకరీ, సాధ్వీ, శరచ్చంద్రనిభాననా ।
శాతోదరీ, శాంతిమతీ, నిరాధారా, నిరంజనన ద్రవదిగ్ధాంగీ, చాంపేయ కుసుమ ప్రియా ॥ 92 ॥

కుశలా, కోమలాకారా, కురుకుళ్ళా, కులేశ్వరీ ।
కుళకుండాలయా, కౌళ మార్గతత్పర సేవితా ॥ 93 ॥

కుమార గణనాథాంబా, తుష్టిః, పుష్టి, ర్మతి, ర్ధృతిః ।
శాంతిః, స్వస్తిమతీ, కాంతి, ర్నందినీ, విఘ్ననాశినీ ॥ 94 ॥

తేజోవతీ, త్రినయనా, లోలాక్షీ కామరూపిణీ ।
మాలినీ, హంసినీ, మాతా, మలయాచల వాసినీ ॥ 95 ॥

సుముఖీ, నళినీ, సుభ్రూః, శోభనా, సురనాయికా ।
కాలకంఠీ, కాంతిమతీ, క్షోభిణీ, సూక్ష్మరూపిణీ ॥ 96 ॥

వజ్రేశ్వరీ, వామదేవీ, వయోఽవస్థా వివర్జితా ।
సిద్ధేశ్వరీ, సిద్ధవిద్యా, సిద్ధమాతా, యశస్వినీ ॥ 97 ॥

విశుద్ధి చక్రనిలయా,ఽఽరక్తవర్ణా, త్రిలోచనా ।
ఖట్వాంగాది ప్రహరణా, వదనైక సమన్వితా ॥ 98 ॥

పాయసాన్నప్రియా, త్వక్^స్థా, పశులోక భయంకరీ ।
అమృతాది మహాశక్తి సంవృతా, డాకినీశ్వరీ ॥ 99 ॥

అనాహతాబ్జ నిలయా, శ్యామాభా, వదనద్వయా ।
దంష్ట్రోజ్జ్వలా,ఽక్షమాలాధిధరా, రుధిర సంస్థితా ॥ 100 ॥

కాళరాత్ర్యాది శక్త్యోఘవృతా, స్నిగ్ధౌదనప్రియా ।
మహావీరేంద్ర వరదా, రాకిణ్యంబా స్వరూపిణీ ॥ 101 ॥

మణిపూరాబ్జ నిలయా, వదనత్రయ సంయుతా ।
వజ్రాధికాయుధోపేతా, డామర్యాదిభి రావృతా ॥ 102 ॥

రక్తవర్ణా, మాంసనిష్ఠా, గుడాన్న ప్రీతమానసా ।
సమస్త భక్తసుఖదా, లాకిన్యంబా స్వరూపిణీ ॥ 103 ॥

స్వాధిష్ఠానాంబు జగతా, చతుర్వక్త్ర మనోహరా ।
శూలాద్యాయుధ సంపన్నా, పీతవర్ణా,ఽతిగర్వితా ॥ 104 ॥

మేదోనిష్ఠా, మధుప్రీతా, బందిన్యాది సమన్వితా ।
దధ్యన్నాసక్త హృదయా, కాకినీ రూపధారిణీ ॥ 105 ॥

మూలా ధారాంబుజారూఢా, పంచవక్త్రా,ఽస్థిసంస్థితా ।
అంకుశాది ప్రహరణా, వరదాది నిషేవితా ॥ 106 ॥
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu
ముద్గౌదనాసక్త చిత్తా, సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ ।
ఆజ్ఞా చక్రాబ్జనిలయా, శుక్లవర్ణా, షడాననా ॥ 107 ॥

మజ్జాసంస్థా, హంసవతీ ముఖ్యశక్తి సమన్వితా ।
హరిద్రాన్నైక రసికా, హాకినీ రూపధారిణీ ॥ 108 ॥

సహస్రదళ పద్మస్థా, సర్వవర్ణోప శోభితా ।
సర్వాయుధధరా, శుక్ల సంస్థితా, సర్వతోముఖీ ॥ 109 ॥

సర్వౌదన ప్రీతచిత్తా, యాకిన్యంబా స్వరూపిణీ ।
స్వాహా, స్వధా,ఽమతి, ర్మేధా, శ్రుతిః, స్మృతి, రనుత్తమా ॥ 110 ॥

పుణ్యకీర్తిః, పుణ్యలభ్యా, పుణ్యశ్రవణ కీర్తనా ।
పులోమజార్చితా, బంధమోచనీ, బంధురాలకా ॥ 111 ॥

విమర్శరూపిణీ, విద్యా, వియదాది జగత్ప్రసూః ।
సర్వవ్యాధి ప్రశమనీ, సర్వమృత్యు నివారిణీ ॥ 112 ॥

అగ్రగణ్యా,ఽచింత్యరూపా, కలికల్మష నాశినీ ।
కాత్యాయినీ, కాలహంత్రీ, కమలాక్ష నిషేవితా ॥ 113 ॥

తాంబూల పూరిత ముఖీ, దాడిమీ కుసుమప్రభా ।
మృగాక్షీ, మోహినీ, ముఖ్యా, మృడానీ, మిత్రరూపిణీ ॥ 114 ॥

నిత్యతృప్తా, భక్తనిధి, ర్నియంత్రీ, నిఖిలేశ్వరీ ।
మైత్ర్యాది వాసనాలభ్యా, మహాప్రళయ సాక్షిణీ ॥ 115 ॥

పరాశక్తిః, పరానిష్ఠా, ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణీ ।
మాధ్వీపానాలసా, మత్తా, మాతృకా వర్ణ రూపిణీ ॥ 116 ॥

మహాకైలాస నిలయా, మృణాల మృదుదోర్లతా ।
మహనీయా, దయామూర్తీ, ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ ॥ 117 ॥

ఆత్మవిద్యా, మహావిద్యా, శ్రీవిద్యా, కామసేవితా ।
శ్రీషోడశాక్షరీ విద్యా, త్రికూటా, కామకోటికా ॥ 118 ॥

కటాక్షకింకరీ భూత కమలా కోటిసేవితా ।
శిరఃస్థితా, చంద్రనిభా, ఫాలస్థేంద్ర ధనుఃప్రభా ॥ 119 ॥

హృదయస్థా, రవిప్రఖ్యా, త్రికోణాంతర దీపికా ।
దాక్షాయణీ, దైత్యహంత్రీ, దక్షయజ్ఞ వినాశినీ ॥ 120 ॥

దరాందోళిత దీర్ఘాక్షీ, దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ ।
గురుమూర్తి, ర్గుణనిధి, ర్గోమాతా, గుహజన్మభూః ॥ 121 ॥

దేవేశీ, దండనీతిస్థా, దహరాకాశ రూపిణీ ।
ప్రతిపన్ముఖ్య రాకాంత తిథిమండల పూజితా ॥ 122 ॥

కళాత్మికా, కళానాథా, కావ్యాలాప వినోదినీ ।
సచామర రమావాణీ సవ్యదక్షిణ సేవితా ॥ 123 ॥

Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu
ఆదిశక్తి, రమేయా,ఽఽత్మా, పరమా, పావనాకృతిః ।
అనేకకోటి బ్రహ్మాండ జననీ, దివ్యవిగ్రహా ॥ 124 ॥

క్లీంకారీ, కేవలా, గుహ్యా, కైవల్య పదదాయినీ ।
త్రిపురా, త్రిజగద్వంద్యా, త్రిమూర్తి, స్త్రిదశేశ్వరీ ॥ 125 ॥

త్ర్యక్షరీ, దివ్యగంధాఢ్యా, సింధూర తిలకాంచితా ।
ఉమా, శైలేంద్రతనయా, గౌరీ, గంధర్వ సేవితా ॥ 126 ॥

విశ్వగర్భా, స్వర్ణగర్భా,ఽవరదా వాగధీశ్వరీ ।
ధ్యానగమ్యా,ఽపరిచ్ఛేద్యా, జ్ఞానదా, జ్ఞానవిగ్రహా ॥ 127 ॥

సర్వవేదాంత సంవేద్యా, సత్యానంద స్వరూపిణీ ।
లోపాముద్రార్చితా, లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండమండలా ॥ 128 ॥

అదృశ్యా, దృశ్యరహితా, విజ్ఞాత్రీ, వేద్యవర్జితా ।
యోగినీ, యోగదా, యోగ్యా, యోగానందా, యుగంధరా ॥ 129 ॥

ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ ।
సర్వాధారా, సుప్రతిష్ఠా, సదసద్-రూపధారిణీ ॥ 130 ॥

అష్టమూర్తి, రజాజైత్రీ, లోకయాత్రా విధాయినీ ।
ఏకాకినీ, భూమరూపా, నిర్ద్వైతా, ద్వైతవర్జితా ॥ 131 ॥

అన్నదా, వసుదా, వృద్ధా, బ్రహ్మాత్మైక్య స్వరూపిణీ ।
బృహతీ, బ్రాహ్మణీ, బ్రాహ్మీ, బ్రహ్మానందా, బలిప్రియా ॥ 132 ॥

భాషారూపా, బృహత్సేనా, భావాభావ వివర్జితా ।
సుఖారాధ్యా, శుభకరీ, శోభనా సులభాగతిః ॥ 133 ॥

రాజరాజేశ్వరీ, రాజ్యదాయినీ, రాజ్యవల్లభా ।
రాజత్-కృపా, రాజపీఠ నివేశిత నిజాశ్రితాః ॥ 134 ॥

రాజ్యలక్ష్మీః, కోశనాథా, చతురంగ బలేశ్వరీ ।
సామ్రాజ్యదాయినీ, సత్యసంధా, సాగరమేఖలా ॥ 135 ॥

దీక్షితా, దైత్యశమనీ, సర్వలోక వశంకరీ ।
సర్వార్థదాత్రీ, సావిత్రీ, సచ్చిదానంద రూపిణీ ॥ 136 ॥

దేశకాలాఽపరిచ్ఛిన్నా, సర్వగా, సర్వమోహినీ ।
సరస్వతీ, శాస్త్రమయీ, గుహాంబా, గుహ్యరూపిణీ ॥ 137 ॥

సర్వోపాధి వినిర్ముక్తా, సదాశివ పతివ్రతా ।
సంప్రదాయేశ్వరీ, సాధ్వీ, గురుమండల రూపిణీ ॥ 138 ॥

కులోత్తీర్ణా, భగారాధ్యా, మాయా, మధుమతీ, మహీ ।
గణాంబా, గుహ్యకారాధ్యా, కోమలాంగీ, గురుప్రియా ॥ 139 ॥

స్వతంత్రా, సర్వతంత్రేశీ, దక్షిణామూర్తి రూపిణీ ।
సనకాది సమారాధ్యా, శివజ్ఞాన ప్రదాయినీ ॥ 140 ॥

చిత్కళా,ఽనందకలికా, ప్రేమరూపా, ప్రియంకరీ ।
నామపారాయణ ప్రీతా, నందివిద్యా, నటేశ్వరీ ॥ 141 ॥

మిథ్యా జగదధిష్ఠానా ముక్తిదా, ముక్తిరూపిణీ ।
లాస్యప్రియా, లయకరీ, లజ్జా, రంభాది వందితా ॥ 142 ॥

భవదావ సుధావృష్టిః, పాపారణ్య దవానలా ।
దౌర్భాగ్యతూల వాతూలా, జరాధ్వాంత రవిప్రభా ॥ 143 ॥

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా, భక్తచిత్తకేకి ఘనాఘనా ।
రోగపర్వత దంభోళి, ర్మృత్యుదారు కుఠారికా ॥ 144 ॥

మహేశ్వరీ, మహాకాళీ, మహాగ్రాసా, మహాఽశనా ।
అపర్ణా, చండికా, చండముండాఽసుర నిషూదినీ ॥ 145 ॥

క్షరాక్షరాత్మికా, సర్వలోకేశీ, విశ్వధారిణీ ।
త్రివర్గదాత్రీ, సుభగా, త్ర్యంబకా, త్రిగుణాత్మికా ॥ 146 ॥

స్వర్గాపవర్గదా, శుద్ధా, జపాపుష్ప నిభాకృతిః ।
ఓజోవతీ, ద్యుతిధరా, యజ్ఞరూపా, ప్రియవ్రతా ॥ 147 ॥

దురారాధ్యా, దురాదర్షా, పాటలీ కుసుమప్రియా ।
మహతీ, మేరునిలయా, మందార కుసుమప్రియా ॥ 148 ॥

వీరారాధ్యా, విరాడ్రూపా, విరజా, విశ్వతోముఖీ ।
ప్రత్యగ్రూపా, పరాకాశా, ప్రాణదా, ప్రాణరూపిణీ ॥ 149 ॥

మార్తాండ భైరవారాధ్యా, మంత్రిణీ న్యస్తరాజ్యధూః ।
త్రిపురేశీ, జయత్సేనా, నిస్త్రైగుణ్యా, పరాపరా ॥ 150 ॥

సత్యజ్ఞానాఽనందరూపా, సామరస్య పరాయణా ।
కపర్దినీ, కలామాలా, కామధుక్,కామరూపిణీ ॥ 151 ॥

కళానిధిః, కావ్యకళా, రసజ్ఞా, రసశేవధిః ।
పుష్టా, పురాతనా, పూజ్యా, పుష్కరా, పుష్కరేక్షణా ॥ 152 ॥

పరంజ్యోతిః, పరంధామ, పరమాణుః, పరాత్పరా ।
పాశహస్తా, పాశహంత్రీ, పరమంత్ర విభేదినీ ॥ 153 ॥

మూర్తా,ఽమూర్తా,ఽనిత్యతృప్తా, ముని మానస హంసికా ।
సత్యవ్రతా, సత్యరూపా, సర్వాంతర్యామినీ, సతీ ॥ 154 ॥

బ్రహ్మాణీ, బ్రహ్మజననీ, బహురూపా, బుధార్చితా ।
ప్రసవిత్రీ, ప్రచండాఽజ్ఞా, ప్రతిష్ఠా, ప్రకటాకృతిః ॥ 155 ॥

ప్రాణేశ్వరీ, ప్రాణదాత్రీ, పంచాశత్-పీఠరూపిణీ ।
విశృంఖలా, వివిక్తస్థా, వీరమాతా, వియత్ప్రసూః ॥ 156 ॥

ముకుందా, ముక్తి నిలయా, మూలవిగ్రహ రూపిణీ ।
భావజ్ఞా, భవరోగఘ్నీ భవచక్ర ప్రవర్తినీ ॥ 157 ॥

ఛందస్సారా, శాస్త్రసారా, మంత్రసారా, తలోదరీ ।
ఉదారకీర్తి, రుద్దామవైభవా, వర్ణరూపిణీ ॥ 158 ॥

జన్మమృత్యు జరాతప్త జన విశ్రాంతి దాయినీ ।
సర్వోపనిష దుద్ఘుష్టా, శాంత్యతీత కళాత్మికా ॥ 159 ॥

గంభీరా, గగనాంతఃస్థా, గర్వితా, గానలోలుపా ।
కల్పనారహితా, కాష్ఠా, కాంతా, కాంతార్ధ విగ్రహా ॥ 160 ॥

కార్యకారణ నిర్ముక్తా, కామకేళి తరంగితా ।
కనత్-కనకతాటంకా, లీలావిగ్రహ ధారిణీ ॥ 161 ॥

అజాక్షయ వినిర్ముక్తా, ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ ।
అంతర్ముఖ సమారాధ్యా, బహిర్ముఖ సుదుర్లభా ॥ 162 ॥

త్రయీ, త్రివర్గ నిలయా, త్రిస్థా, త్రిపురమాలినీ ।
నిరామయా, నిరాలంబా, స్వాత్మారామా, సుధాసృతిః ॥ 163 ॥

సంసారపంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండితా ।
యజ్ఞప్రియా, యజ్ఞకర్త్రీ, యజమాన స్వరూపిణీ ॥ 164 ॥

ధర్మాధారా, ధనాధ్యక్షా, ధనధాన్య వివర్ధినీ ।
విప్రప్రియా, విప్రరూపా, విశ్వభ్రమణ కారిణీ ॥ 165 ॥

విశ్వగ్రాసా, విద్రుమాభా, వైష్ణవీ, విష్ణురూపిణీ ।
అయోని, ర్యోనినిలయా, కూటస్థా, కులరూపిణీ ॥ 166 ॥

వీరగోష్ఠీప్రియా, వీరా, నైష్కర్మ్యా, నాదరూపిణీ ।
విజ్ఞాన కలనా, కల్యా విదగ్ధా, బైందవాసనా ॥ 167 ॥

తత్త్వాధికా, తత్త్వమయీ, తత్త్వమర్థ స్వరూపిణీ ।
సామగానప్రియా, సౌమ్యా, సదాశివ కుటుంబినీ ॥ 168 ॥

సవ్యాపసవ్య మార్గస్థా, సర్వాపద్వి నివారిణీ ।
స్వస్థా, స్వభావమధురా, ధీరా, ధీర సమర్చితా ॥ 169 ॥

చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్యా, చైతన్య కుసుమప్రియా ।
సదోదితా, సదాతుష్టా, తరుణాదిత్య పాటలా ॥ 170 ॥

దక్షిణా, దక్షిణారాధ్యా, దరస్మేర ముఖాంబుజా ।
కౌళినీ కేవలా,ఽనర్ఘ్యా కైవల్య పదదాయినీ ॥ 171 ॥

స్తోత్రప్రియా, స్తుతిమతీ, శ్రుతిసంస్తుత వైభవా ।
మనస్వినీ, మానవతీ, మహేశీ, మంగళాకృతిః ॥ 172 ॥

విశ్వమాతా, జగద్ధాత్రీ, విశాలాక్షీ, విరాగిణీ।
ప్రగల్భా, పరమోదారా, పరామోదా, మనోమయీ ॥ 173 ॥

వ్యోమకేశీ, విమానస్థా, వజ్రిణీ, వామకేశ్వరీ ।
పంచయజ్ఞప్రియా, పంచప్రేత మంచాధిశాయినీ ॥ 174 ॥

పంచమీ, పంచభూతేశీ, పంచ సంఖ్యోపచారిణీ ।
శాశ్వతీ, శాశ్వతైశ్వర్యా, శర్మదా, శంభుమోహినీ ॥ 175 ॥

ధరా, ధరసుతా, ధన్యా, ధర్మిణీ, ధర్మవర్ధినీ ।
లోకాతీతా, గుణాతీతా, సర్వాతీతా, శమాత్మికా ॥ 176 ॥

బంధూక కుసుమ ప్రఖ్యా, బాలా, లీలావినోదినీ ।
సుమంగళీ, సుఖకరీ, సువేషాడ్యా, సువాసినీ ॥ 177 ॥

సువాసిన్యర్చనప్రీతా, శోభనా, శుద్ధ మానసా ।
బిందు తర్పణ సంతుష్టా, పూర్వజా, త్రిపురాంబికా ॥ 178 ॥

దశముద్రా సమారాధ్యా, త్రిపురా శ్రీవశంకరీ ।
జ్ఞానముద్రా, జ్ఞానగమ్యా, జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపిణీ ॥ 179 ॥

యోనిముద్రా, త్రిఖండేశీ, త్రిగుణాంబా, త్రికోణగా ।
అనఘాద్భుత చారిత్రా, వాంఛితార్థ ప్రదాయినీ ॥ 180 ॥

అభ్యాసాతి శయజ్ఞాతా, షడధ్వాతీత రూపిణీ ।
అవ్యాజ కరుణామూర్తి, రజ్ఞానధ్వాంత దీపికా ॥ 181 ॥

ఆబాలగోప విదితా, సర్వానుల్లంఘ్య శాసనా ।
శ్రీ చక్రరాజనిలయా, శ్రీమత్త్రిపుర సుందరీ ॥ 182 ॥

శ్రీ శివా, శివశక్త్యైక్య రూపిణీ, లలితాంబికా ।
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః ॥ 183 ॥

॥ ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే, ఉత్తరఖండే, శ్రీ హయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే, శ్రీలలితారహస్యనామ శ్రీ లలితా రహస్యనామ సాహస్రస్తోత్ర కథనం నామ ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥

సింధూరారుణ విగ్రహాం త్రిణయనాం మాణిక్య మౌళిస్ఫుర-
త్తారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహాం ।
పాణిభ్యా మలిపూర్ణ రత్న చషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థ రక్త చరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికాం ॥
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu

Lalitha Sahasranamam Lyrics in English Lalitha ahasranamam Lyrics in Telug

ōṃ ॥

asya śrī lalitā divya sahasranāma stōtra mahāmantrasya, vaśinyādi vāgdēvatā ṛṣayaḥ, anuṣṭup Chandaḥ, śrī lalitā parābhaṭṭārikā mahā tripura sundarī dēvatā, aiṃ bījaṃ, klīṃ śaktiḥ, sauḥ kīlakaṃ, mama dharmārtha kāma mōkṣa chaturvidha phalapuruṣārtha siddhyarthē lalitā tripurasundarī parābhaṭṭārikā sahasra nāma japē viniyōgaḥ

karanyāsaḥ
aiṃ aṅguṣṭābhyāṃ namaḥ, klīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ, sauḥ madhyamābhyāṃ namaḥ, sauḥ anāmikābhyāṃ namaḥ, klīṃ kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ, aiṃ karatala karapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ

aṅganyāsaḥ
aiṃ hṛdayāya namaḥ, klīṃ śirasē svāhā, sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, sauḥ kavachāya huṃ, klīṃ nētratrayāya vauṣaṭ, aiṃ astrāyaphaṭ, bhūrbhuvassuvarōmiti digbandhaḥ

dhyānaṃ
aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣpabāṇachāpām ।
aṇimādibhi rāvṛtāṃ mayūkhaiḥ ahamityēva vibhāvayē bhavānīm ॥ 1 ॥

dhyāyēt padmāsanasthāṃ vikasitavadanāṃ padma patrāyatākṣīṃ
hēmābhāṃ pītavastrāṃ karakalita lasamaddhēmapadmāṃ varāṅgīm ।
sarvālaṅkārayuktāṃ sakalamabhayadāṃ bhaktanamrāṃ bhavānīṃ
śrī vidyāṃ śāntamūrtiṃ sakala surasutāṃ sarvasampat-pradātrīm ॥ 2 ॥

sakuṅkuma vilēpanā maḻikachumbi kastūrikāṃ
samanda hasitēkṣaṇāṃ saśarachāpa pāśāṅkuśām ।
aśēṣa janamōhinī maruṇamālya bhūṣōjjvalāṃ
japākusuma bhāsurāṃ japavidhau smarē dambikām ॥ 3 ॥

sindhūrāruṇa vigrahāṃ triṇayanāṃ māṇikya mauḻisphura-
ttārānāyaka śēkharāṃ smitamukhī māpīna vakṣōruhām ।
pāṇibhyā malipūrṇa ratna chaṣakaṃ raktōtpalaṃ bibhratīṃ
saumyāṃ ratnaghaṭastha rakta charaṇāṃ dhyāyētparāmambikām ॥ 4 ॥

lamityādi pañchapūjāṃ vibhāvayēt

laṃ pṛthivī tattvātmikāyai śrī lalitādēvyai gandhaṃ parikalpayāmi
haṃ ākāśa tattvātmikāyai śrī lalitādēvyai puṣpaṃ parikalpayāmi
yaṃ vāyu tattvātmikāyai śrī lalitādēvyai dhūpaṃ parikalpayāmi
raṃ vahni tattvātmikāyai śrī lalitādēvyai dīpaṃ parikalpayāmi
vaṃ amṛta tattvātmikāyai śrī lalitādēvyai amṛta naivēdyaṃ parikalpayāmi
saṃ sarva tattvātmikāyai śrī lalitādēvyai tāmbūlādi sarvōpachārān parikalpayāmi

gururbrahma gururviṣṇuḥ gururdēvō mahēśvaraḥ ।
gurussākṣāt parabrahma tasmai śrī guravē namaḥ ॥

hariḥ ōṃ

śrī mātā, śrī mahārājñī, śrīmat-siṃhāsanēśvarī ।
chidagni kuṇḍasambhūtā, dēvakāryasamudyatā ॥ 1 ॥

udyadbhānu sahasrābhā, chaturbāhu samanvitā ।
rāgasvarūpa pāśāḍhyā, krōdhākārāṅkuśōjjvalā ॥ 2 ॥

manōrūpēkṣukōdaṇḍā, pañchatanmātra sāyakā ।
nijāruṇa prabhāpūra majjad-brahmāṇḍamaṇḍalā ॥ 3 ॥

champakāśōka punnāga saugandhika lasatkachā
kuruvinda maṇiśrēṇī kanatkōṭīra maṇḍitā ॥ 4 ॥

aṣṭamī chandra vibhrāja daḻikasthala śōbhitā ।
mukhachandra kaḻaṅkābha mṛganābhi viśēṣakā ॥ 5 ॥

vadanasmara māṅgalya gṛhatōraṇa chillikā ।
vaktralakṣmī parīvāha chalanmīnābha lōchanā ॥ 6 ॥

navachampaka puṣpābha nāsādaṇḍa virājitā ।
tārākānti tiraskāri nāsābharaṇa bhāsurā ॥ 7 ॥

kadamba mañjarīklupta karṇapūra manōharā ।
tāṭaṅka yugaḻībhūta tapanōḍupa maṇḍalā ॥ 8 ॥

padmarāga śilādarśa paribhāvi kapōlabhūḥ ।
navavidruma bimbaśrīḥ nyakkāri radanachChadā ॥ 9 ॥

śuddha vidyāṅkurākāra dvijapaṅkti dvayōjjvalā ।
karpūravīṭi kāmōda samākarṣaddigantarā ॥ 10 ॥

nijasallāpa mādhurya vinirbhatsita kachChapī ।
mandasmita prabhāpūra majjat-kāmēśa mānasā ॥ 11 ॥

anākalita sādṛśya chubuka śrī virājitā ।
kāmēśabaddha māṅgalya sūtraśōbhita kantharā ॥ 12 ॥

kanakāṅgada kēyūra kamanīya bhujānvitā ।
ratnagraivēya chintāka lōlamuktā phalānvitā ॥ 13 ॥

kāmēśvara prēmaratna maṇi pratipaṇastanī।
nābhyālavāla rōmāḻi latāphala kuchadvayī ॥ 14 ॥

lakṣyarōmalatā dhāratā samunnēya madhyamā ।
stanabhāra daḻan-madhya paṭṭabandha vaḻitrayā ॥ 15 ॥ Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu

aruṇāruṇa kausumbha vastra bhāsvat-kaṭītaṭī ।
ratnakiṅkiṇi kāramya raśanādāma bhūṣitā ॥ 16 ॥

kāmēśa jñāta saubhāgya mārdavōru dvayānvitā ।
māṇikya makuṭākāra jānudvaya virājitā ॥ 17 ॥

indragōpa parikṣipta smara tūṇābha jaṅghikā ।
gūḍhagulbhā kūrmapṛṣṭha jayiṣṇu prapadānvitā ॥ 18 ॥

nakhadīdhiti sañChanna namajjana tamōguṇā ।
padadvaya prabhājāla parākṛta sarōruhā ॥ 19 ॥

śiñjāna maṇimañjīra maṇḍita śrī padāmbujā ।
marāḻī mandagamanā, mahālāvaṇya śēvadhiḥ ॥ 20 ॥

sarvāruṇā’navadyāṅgī sarvābharaṇa bhūṣitā ।
śivakāmēśvarāṅkasthā, śivā, svādhīna vallabhā ॥ 21 ॥

sumēru madhyaśṛṅgasthā, śrīmannagara nāyikā ।
chintāmaṇi gṛhāntasthā, pañchabrahmāsanasthitā ॥ 22 ॥

mahāpadmāṭavī saṃsthā, kadamba vanavāsinī ।
sudhāsāgara madhyasthā, kāmākṣī kāmadāyinī ॥ 23 ॥

dēvarṣi gaṇasaṅghāta stūyamānātma vaibhavā ।
bhaṇḍāsura vadhōdyukta śaktisēnā samanvitā ॥ 24 ॥

sampatkarī samārūḍha sindhura vrajasēvitā ।
aśvārūḍhādhiṣṭhitāśva kōṭikōṭi bhirāvṛtā ॥ 25 ॥

chakrarāja rathārūḍha sarvāyudha pariṣkṛtā ।
gēyachakra rathārūḍha mantriṇī parisēvitā ॥ 26 ॥

kirichakra rathārūḍha daṇḍanāthā puraskṛtā ।
jvālāmālini kākṣipta vahniprākāra madhyagā ॥ 27 ॥
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu
bhaṇḍasainya vadhōdyukta śakti vikramaharṣitā ।
nityā parākramāṭōpa nirīkṣaṇa samutsukā ॥ 28 ॥

bhaṇḍaputra vadhōdyukta bālāvikrama nanditā ।
mantriṇyambā virachita viṣaṅga vadhatōṣitā ॥ 29 ॥

viśukra prāṇaharaṇa vārāhī vīryananditā ।
kāmēśvara mukhālōka kalpita śrī gaṇēśvarā ॥ 30 ॥

mahāgaṇēśa nirbhinna vighnayantra praharṣitā ।
bhaṇḍāsurēndra nirmukta śastra pratyastra varṣiṇī ॥ 31 ॥

karāṅguḻi nakhōtpanna nārāyaṇa daśākṛtiḥ ।
mahāpāśupatāstrāgni nirdagdhāsura sainikā ॥ 32 ॥

kāmēśvarāstra nirdagdha sabhaṇḍāsura śūnyakā ।
brahmōpēndra mahēndrādi dēvasaṃstuta vaibhavā ॥ 33 ॥

haranētrāgni sandagdha kāma sañjīvanauṣadhiḥ ।
śrīmadvāgbhava kūṭaika svarūpa mukhapaṅkajā ॥ 34 ॥

kaṇṭhādhaḥ kaṭiparyanta madhyakūṭa svarūpiṇī ।
śaktikūṭaika tāpanna kaṭyathōbhāga dhāriṇī ॥ 35 ॥

mūlamantrātmikā, mūlakūṭa traya kaḻēbarā ।
kuḻāmṛtaika rasikā, kuḻasaṅkēta pālinī ॥ 36 ॥

kuḻāṅganā, kuḻāntaḥsthā, kauḻinī, kuḻayōginī ।
akuḻā, samayāntaḥsthā, samayāchāra tatparā ॥ 37 ॥

mūlādhāraika nilayā, brahmagranthi vibhēdinī ।
maṇipūrānta ruditā, viṣṇugranthi vibhēdinī ॥ 38 ॥

ājñā chakrāntarāḻasthā, rudragranthi vibhēdinī ।
sahasrārāmbujā rūḍhā, sudhāsārābhi varṣiṇī ॥ 39 ॥

taṭillatā samaruchiḥ, ṣaṭ-chakrōpari saṃsthitā ।
mahāśaktiḥ, kuṇḍalinī, bisatantu tanīyasī ॥ 40 ॥

bhavānī, bhāvanāgamyā, bhavāraṇya kuṭhārikā ।
bhadrapriyā, bhadramūrti, rbhaktasaubhāgya dāyinī ॥ 41 ॥

bhaktipriyā, bhaktigamyā, bhaktivaśyā, bhayāpahā ।
śāmbhavī, śāradārādhyā, śarvāṇī, śarmadāyinī ॥ 42 ॥

śāṅkarī, śrīkarī, sādhvī, śarachchandranibhānanā ।
śātōdarī, śāntimatī, nirādhārā, nirañjanā ॥ 43 ॥

nirlēpā, nirmalā, nityā, nirākārā, nirākulā ।
nirguṇā, niṣkaḻā, śāntā, niṣkāmā, nirupaplavā ॥ 44 ॥

nityamuktā, nirvikārā, niṣprapañchā, nirāśrayā ।
nityaśuddhā, nityabuddhā, niravadyā, nirantarā ॥ 45 ॥

niṣkāraṇā, niṣkaḻaṅkā, nirupādhi, rnirīśvarā ।
nīrāgā, rāgamathanī, nirmadā, madanāśinī ॥ 46 ॥

niśchintā, nirahaṅkārā, nirmōhā, mōhanāśinī ।
nirmamā, mamatāhantrī, niṣpāpā, pāpanāśinī ॥ 47 ॥

niṣkrōdhā, krōdhaśamanī, nirlōbhā, lōbhanāśinī ।
niḥsaṃśayā, saṃśayaghnī, nirbhavā, bhavanāśinī ॥ 48 ॥

nirvikalpā, nirābādhā, nirbhēdā, bhēdanāśinī ।
nirnāśā, mṛtyumathanī, niṣkriyā, niṣparigrahā ॥ 49 ॥
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu
nistulā, nīlachikurā, nirapāyā, niratyayā ।
durlabhā, durgamā, durgā, duḥkhahantrī, sukhapradā ॥ 50 ॥

duṣṭadūrā, durāchāra śamanī, dōṣavarjitā ।
sarvajñā, sāndrakaruṇā, samānādhikavarjitā ॥ 51 ॥
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu
sarvaśaktimayī, sarvamaṅgaḻā, sadgatipradā ।
sarvēśvarī, sarvamayī, sarvamantra svarūpiṇī ॥ 52 ॥

sarvayantrātmikā, sarvatantrarūpā, manōnmanī ।
māhēśvarī, mahādēvī, mahālakṣmī, rmṛḍapriyā ॥ 53 ॥

mahārūpā, mahāpūjyā, mahāpātaka nāśinī ।
mahāmāyā, mahāsattvā, mahāśakti rmahāratiḥ ॥ 54 ॥

mahābhōgā, mahaiśvaryā, mahāvīryā, mahābalā ।
mahābuddhi, rmahāsiddhi, rmahāyōgēśvarēśvarī ॥ 55 ॥

mahātantrā, mahāmantrā, mahāyantrā, mahāsanā ।
mahāyāga kramārādhyā, mahābhairava pūjitā ॥ 56 ॥

mahēśvara mahākalpa mahātāṇḍava sākṣiṇī ।
mahākāmēśa mahiṣī, mahātripura sundarī ॥ 57 ॥

chatuḥṣaṣṭyupachārāḍhyā, chatuṣṣaṣṭi kaḻāmayī ।
mahā chatuṣṣaṣṭi kōṭi yōginī gaṇasēvitā ॥ 58 ॥

manuvidyā, chandravidyā, chandramaṇḍalamadhyagā ।
chārurūpā, chāruhāsā, chāruchandra kaḻādharā ॥ 59 ॥

charāchara jagannāthā, chakrarāja nikētanā ।
pārvatī, padmanayanā, padmarāga samaprabhā ॥ 60 ॥

pañchaprētāsanāsīnā, pañchabrahma svarūpiṇī ।
chinmayī, paramānandā, vijñāna ghanarūpiṇī ॥ 61 ॥

dhyānadhyātṛ dhyēyarūpā, dharmādharma vivarjitā ।
viśvarūpā, jāgariṇī, svapantī, taijasātmikā ॥ 62 ॥

suptā, prājñātmikā, turyā, sarvāvasthā vivarjitā ।
sṛṣṭikartrī, brahmarūpā, gōptrī, gōvindarūpiṇī ॥ 63 ॥

saṃhāriṇī, rudrarūpā, tirōdhānakarīśvarī ।
sadāśivānugrahadā, pañchakṛtya parāyaṇā ॥ 64 ॥

bhānumaṇḍala madhyasthā, bhairavī, bhagamālinī ।
padmāsanā, bhagavatī, padmanābha sahōdarī ॥ 65 ॥
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu
unmēṣa nimiṣōtpanna vipanna bhuvanāvaḻiḥ ।
sahasraśīrṣavadanā, sahasrākṣī, sahasrapāt ॥ 66 ॥

ābrahma kīṭajananī, varṇāśrama vidhāyinī ।
nijājñārūpanigamā, puṇyāpuṇya phalapradā ॥ 67 ॥

śruti sīmanta sindhūrīkṛta pādābjadhūḻikā ।
sakalāgama sandōha śuktisampuṭa mauktikā ॥ 68 ॥

puruṣārthapradā, pūrṇā, bhōginī, bhuvanēśvarī ।
ambikā,’nādi nidhanā, haribrahmēndra sēvitā ॥ 69 ॥

nārāyaṇī, nādarūpā, nāmarūpa vivarjitā ।
hrīṅkārī, hrīmatī, hṛdyā, hēyōpādēya varjitā ॥ 70 ॥

rājarājārchitā, rājñī, ramyā, rājīvalōchanā ।
rañjanī, ramaṇī, rasyā, raṇatkiṅkiṇi mēkhalā ॥ 71 ॥

ramā, rākēnduvadanā, ratirūpā, ratipriyā ।
rakṣākarī, rākṣasaghnī, rāmā, ramaṇalampaṭā ॥ 72

kāmyā, kāmakaḻārūpā, kadamba kusumapriyā ।
kaḻyāṇī, jagatīkandā, karuṇārasa sāgarā ॥ 73 ॥

kaḻāvatī, kaḻālāpā, kāntā, kādambarīpriyā ।
varadā, vāmanayanā, vāruṇīmadavihvalā ॥ 74 ॥

viśvādhikā, vēdavēdyā, vindhyāchala nivāsinī ।
vidhātrī, vēdajananī, viṣṇumāyā, vilāsinī ॥ 75 ॥

kṣētrasvarūpā, kṣētrēśī, kṣētra kṣētrajña pālinī ।
kṣayavṛddhi vinirmuktā, kṣētrapāla samarchitā ॥ 76 ॥

vijayā, vimalā, vandyā, vandāru janavatsalā ।
vāgvādinī, vāmakēśī, vahnimaṇḍala vāsinī ॥ 77 ॥

bhaktimat-kalpalatikā, paśupāśa vimōchanī ।
saṃhṛtāśēṣa pāṣaṇḍā, sadāchāra pravartikā ॥ 78 ॥

tāpatrayāgni santapta samāhlādana chandrikā ।
taruṇī, tāpasārādhyā, tanumadhyā, tamō’pahā ॥ 79 ॥

chiti, statpadalakṣyārthā, chidēka rasarūpiṇī ।
svātmānandalavībhūta brahmādyānanda santatiḥ ॥ 80

aṣṭamūrti, rajājaitrī, lōkayātrā vidhāyinī ।
ēkākinī, bhūmarūpā, nirdvaitā, dvaitavarjitā ॥ 131 ॥

annadā, vasudā, vṛddhā, brahmātmaikya svarūpiṇī ।
bṛhatī, brāhmaṇī, brāhmī, brahmānandā, balipriyā ॥ 132 ॥

bhāṣārūpā, bṛhatsēnā, bhāvābhāva vivarjitā ।
sukhārādhyā, śubhakarī, śōbhanā sulabhāgatiḥ ॥ 133 ॥

rājarājēśvarī, rājyadāyinī, rājyavallabhā ।
rājat-kṛpā, rājapīṭha nivēśita nijāśritāḥ ॥ 134 ॥

rājyalakṣmīḥ, kōśanāthā, chaturaṅga balēśvarī ।
sāmrājyadāyinī, satyasandhā, sāgaramēkhalā ॥ 135 ॥

dīkṣitā, daityaśamanī, sarvalōka vaśaṅkarī ।
sarvārthadātrī, sāvitrī, sachchidānanda rūpiṇī ॥ 136 ॥

dēśakālā’parichChinnā, sarvagā, sarvamōhinī ।
sarasvatī, śāstramayī, guhāmbā, guhyarūpiṇī ॥ 137 ॥

sarvōpādhi vinirmuktā, sadāśiva pativratā ।
sampradāyēśvarī, sādhvī, gurumaṇḍala rūpiṇī ॥ 138 ॥

kulōttīrṇā, bhagārādhyā, māyā, madhumatī, mahī ।
gaṇāmbā, guhyakārādhyā, kōmalāṅgī, gurupriyā ॥ 139 ॥

svatantrā, sarvatantrēśī, dakṣiṇāmūrti rūpiṇī ।
sanakādi samārādhyā, śivajñāna pradāyinī ॥ 140 ॥

chitkaḻā,’nandakalikā, prēmarūpā, priyaṅkarī ।
nāmapārāyaṇa prītā, nandividyā, naṭēśvarī ॥ 141 ॥

mithyā jagadadhiṣṭhānā muktidā, muktirūpiṇī ।
lāsyapriyā, layakarī, lajjā, rambhādi vanditā ॥ 142 ॥

bhavadāva sudhāvṛṣṭiḥ, pāpāraṇya davānalā ।
daurbhāgyatūla vātūlā, jarādhvānta raviprabhā ॥ 143 ॥

bhāgyābdhichandrikā, bhaktachittakēki ghanāghanā ।
rōgaparvata dambhōḻi, rmṛtyudāru kuṭhārikā ॥ 144 ॥

mahēśvarī, mahākāḻī, mahāgrāsā, mahā’śanā ।
aparṇā, chaṇḍikā, chaṇḍamuṇḍā’sura niṣūdinī ॥ 145 ॥

kṣarākṣarātmikā, sarvalōkēśī, viśvadhāriṇī ।
trivargadātrī, subhagā, tryambakā, triguṇātmikā ॥ 146 ॥

svargāpavargadā, śuddhā, japāpuṣpa nibhākṛtiḥ ।
ōjōvatī, dyutidharā, yajñarūpā, priyavratā ॥ 147 ॥

durārādhyā, durādarṣā, pāṭalī kusumapriyā ।
mahatī, mērunilayā, mandāra kusumapriyā ॥ 148 ॥

vīrārādhyā, virāḍrūpā, virajā, viśvatōmukhī ।
pratyagrūpā, parākāśā, prāṇadā, prāṇarūpiṇī ॥ 149 ॥

mārtāṇḍa bhairavārādhyā, mantriṇī nyastarājyadhūḥ ।
tripurēśī, jayatsēnā, nistraiguṇyā, parāparā ॥ 150 ॥

satyajñānā’nandarūpā, sāmarasya parāyaṇā ।
kapardinī, kalāmālā, kāmadhuk,kāmarūpiṇī ॥ 151 ॥

kaḻānidhiḥ, kāvyakaḻā, rasajñā, rasaśēvadhiḥ ।
puṣṭā, purātanā, pūjyā, puṣkarā, puṣkarēkṣaṇā ॥ 152 ॥

parañjyōtiḥ, parandhāma, paramāṇuḥ, parātparā ।
pāśahastā, pāśahantrī, paramantra vibhēdinī ॥ 153 ॥

mūrtā,’mūrtā,’nityatṛptā, muni mānasa haṃsikā ।
satyavratā, satyarūpā, sarvāntaryāminī, satī ॥ 154 ॥

brahmāṇī, brahmajananī, bahurūpā, budhārchitā ।
prasavitrī, prachaṇḍā’jñā, pratiṣṭhā, prakaṭākṛtiḥ ॥ 155 ॥

prāṇēśvarī, prāṇadātrī, pañchāśat-pīṭharūpiṇī ।
viśṛṅkhalā, viviktasthā, vīramātā, viyatprasūḥ ॥ 156 ॥

mukundā, mukti nilayā, mūlavigraha rūpiṇī ।
bhāvajñā, bhavarōgaghnī bhavachakra pravartinī ॥ 157 ॥

Chandassārā, śāstrasārā, mantrasārā, talōdarī ।
udārakīrti, ruddāmavaibhavā, varṇarūpiṇī ॥ 158 ॥

janmamṛtyu jarātapta jana viśrānti dāyinī ।
sarvōpaniṣa dudghuṣṭā, śāntyatīta kaḻātmikā ॥ 159 ॥

gambhīrā, gaganāntaḥsthā, garvitā, gānalōlupā ।
kalpanārahitā, kāṣṭhā, kāntā, kāntārdha vigrahā ॥ 160 ॥

kāryakāraṇa nirmuktā, kāmakēḻi taraṅgitā ।
kanat-kanakatāṭaṅkā, līlāvigraha dhāriṇī ॥ 161 ॥

ajākṣaya vinirmuktā, mugdhā kṣipraprasādinī ।
antarmukha samārādhyā, bahirmukha sudurlabhā ॥ 162 ॥

trayī, trivarga nilayā, tristhā, tripuramālinī ।
nirāmayā, nirālambā, svātmārāmā, sudhāsṛtiḥ ॥ 163 ॥
Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu
saṃsārapaṅka nirmagna samuddharaṇa paṇḍitā ।
yajñapriyā, yajñakartrī, yajamāna svarūpiṇī ॥ 164 ॥

dharmādhārā, dhanādhyakṣā, dhanadhānya vivardhinī ।
viprapriyā, viprarūpā, viśvabhramaṇa kāriṇī ॥ 165 ॥

viśvagrāsā, vidrumābhā, vaiṣṇavī, viṣṇurūpiṇī ।
ayōni, ryōninilayā, kūṭasthā, kularūpiṇī ॥ 166 ॥

vīragōṣṭhīpriyā, vīrā, naiṣkarmyā, nādarūpiṇī ।
vijñāna kalanā, kalyā vidagdhā, baindavāsanā ॥ 167 ॥

tattvādhikā, tattvamayī, tattvamartha svarūpiṇī ।
sāmagānapriyā, saumyā, sadāśiva kuṭumbinī ॥ 168 ॥

savyāpasavya mārgasthā, sarvāpadvi nivāriṇī ।
svasthā, svabhāvamadhurā, dhīrā, dhīra samarchitā ॥ 169 ॥

chaitanyārghya samārādhyā, chaitanya kusumapriyā ।
sadōditā, sadātuṣṭā, taruṇāditya pāṭalā ॥ 170 ॥

dakṣiṇā, dakṣiṇārādhyā, darasmēra mukhāmbujā ।
kauḻinī kēvalā,’narghyā kaivalya padadāyinī ॥ 171 ॥

stōtrapriyā, stutimatī, śrutisaṃstuta vaibhavā ।
manasvinī, mānavatī, mahēśī, maṅgaḻākṛtiḥ ॥ 172 ॥

viśvamātā, jagaddhātrī, viśālākṣī, virāgiṇī।
pragalbhā, paramōdārā, parāmōdā, manōmayī ॥ 173 ॥

vyōmakēśī, vimānasthā, vajriṇī, vāmakēśvarī ।
pañchayajñapriyā, pañchaprēta mañchādhiśāyinī ॥ 174 ॥

pañchamī, pañchabhūtēśī, pañcha saṅkhyōpachāriṇī ।
śāśvatī, śāśvataiśvaryā, śarmadā, śambhumōhinī ॥ 175 ॥

dharā, dharasutā, dhanyā, dharmiṇī, dharmavardhinī ।
lōkātītā, guṇātītā, sarvātītā, śamātmikā ॥ 176 ॥

bandhūka kusuma prakhyā, bālā, līlāvinōdinī ।
sumaṅgaḻī, sukhakarī, suvēṣāḍyā, suvāsinī ॥ 177 ॥

suvāsinyarchanaprītā, śōbhanā, śuddha mānasā ।
bindu tarpaṇa santuṣṭā, pūrvajā, tripurāmbikā ॥ 178 ॥

daśamudrā samārādhyā, tripurā śrīvaśaṅkarī ।
jñānamudrā, jñānagamyā, jñānajñēya svarūpiṇī ॥ 179 ॥

yōnimudrā, trikhaṇḍēśī, triguṇāmbā, trikōṇagā ।
anaghādbhuta chāritrā, vāñChitārtha pradāyinī ॥ 180 ॥

abhyāsāti śayajñātā, ṣaḍadhvātīta rūpiṇī ।
avyāja karuṇāmūrti, rajñānadhvānta dīpikā ॥ 181 ॥

ābālagōpa viditā, sarvānullaṅghya śāsanā ।
śrī chakrarājanilayā, śrīmattripura sundarī ॥ 182 ॥

śrī śivā, śivaśaktyaikya rūpiṇī, lalitāmbikā ।
ēvaṃ śrīlalitādēvyā nāmnāṃ sāhasrakaṃ jaguḥ ॥ 183 ॥

॥ iti śrī brahmāṇḍapurāṇē, uttarakhaṇḍē, śrī hayagrīvāgastya saṃvādē, śrīlalitārahasyanāma śrī lalitā rahasyanāma sāhasrastōtra kathanaṃ nāma dvitīyō’dhyāyaḥ ॥

sindhūrāruṇa vigrahāṃ triṇayanāṃ māṇikya mauḻisphura-
ttārānāyaka śēkharāṃ smitamukhī māpīna vakṣōruhām ।
pāṇibhyā malipūrṇa ratna chaṣakaṃ raktōtpalaṃ bibhratīṃ
saumyāṃ ratnaghaṭastha rakta charaṇāṃ dhyāyētparāmambikām ॥

Final Words about Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu

Friends, we hope you like the Lalitha Sahasranamam Lyrics which given by us. If you like our Lalitha Sahasranamam Lyrics please comment below, this will inspire us. Please do not forget to share on Facebook, WhatsApp, and other Social Media platforms.Lalitha Sahasranamam Lyrics in Telugu

ranamam Lyrics in Telugu

Previous article✔️ Shilpa Shetty and Paresh Rawal starrer HUNGAMA 2 is not as funny as one expects it to be. The film suffers due to the long length, insipid script, weak humour and lack of logic.
Next articleमतलब matlab lyrics in hindi yasser desai
Dr. Mohan is the founder of this blog. He is a Professional Blogger who is interested in topics related to SEO, Tech, Technology, Internet. If you need some information related to blogging or internet, then you can feel free to ask here. It is our aim that you get the best information on this blog.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here