Home Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil and English

Thiruppavai Lyrics in Tamil and English

615
0
Thiruppavai Lyrics in Tamil and English
Thiruppavai Lyrics in Tamil and English

Thiruppavai Lyrics in Tamil and English.தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் திருப்பவாய் பாடல்.

About Thiruppavai lyrics in english – Andal was discovered as a baby by her foster father Periazhwar in his garden at a town called Srivilliputhur in Tamilnadu, India. Thiruppavai was composed by Saint Andal in Tamil… During the margazhai month, we read this thiruppavai lyrics in tamil.. However, for those who are comfortable with english language we have given the thiruppavai lyrics in english in this article.

Thiruppavai Lyrics in Tamil and English
Thiruppavai Lyrics in Tamil and English

ஆங்கிலத்தில் திருப்பப்பாய் பாடல் வரிகள் பற்றி – இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்ற ஊரில் ஆண்டலை அவரது வளர்ப்புத் தந்தை பெரியாஸ்வார் தனது தோட்டத்தில் ஒரு குழந்தையாகக் கண்டுபிடித்தார். திருப்பவாய் தமிழில் புனித ஆண்டால் இசையமைத்தார்… மார்கசாய் மாதத்தில், இந்த திருப்பப்பாய் பாடல்களை தமிழில் படித்தோம் .. இருப்பினும், ஆங்கில மொழியில் வசதியாக இருப்பவர்களுக்கு இந்த கட்டுரையில் ஆங்கிலத்தில் திருப்பவாய் பாடல் வரிகளை வழங்கியுள்ளோம்.
 1. Thiruppavai Lyrics in Tamil
 2. Thiruppavai Lyrics in English

Thiruppavai Lyrics in Tamil.

   மார்கழித் திங்கள் _1

மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்!
நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்!
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்!
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம்சிங்கம்
கார்மேனிச் செங்கண் கதிர் மதியம் போல்முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய்

   வையத்து வாழ்வீர்காள்! _2

வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம்பாவைக்குச்
செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பாற்கடலுள்
பையத் துயின்ற பரமனடி பாடி
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி
மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம்முடியோம்
செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம்
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி
உய்யுமா றெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய்.

   ஓங்கி உலகளந்த _3

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம் பாவைக்குச் சாற்றி நீராடினால்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து
ஓங்கு பெறும்செந் நெல்ஊடு கயலுகளப்
பூங்குவளைப் போதில் பொறி வண்டு கண் படுப்பத்
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலைபற்றி
வாங்க* குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய்.

   ஆழிமழைக் கண்ணா_4

ஆழிமழைக் கண்ணா ஒன்று நீகை கரவேல்
ஆழியுள் புக்கு முகந்துகொடு ஆர்த்தேறி
ஊழி முதல்வன் உருவம் போல்மெய் கறுத்துப்
பாழியந் தோளுடைப் பற்பனாபன் கையில்
ஆழிபோல் மின்னி வலம்புரிபோல் நின்றதிர்ந்து
தாழாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழைபோல்
வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும்
மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

   மாயனை_5
மாயனை மன்னு வடமதுரை 

தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை
ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கைத்
தாயைக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனைத்
தூயோமாய் வந்துநாம் தூமலர் தூவித் தொழுது
வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப்
போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்
தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய்.

   புள்ளும் சிலம்பின காண்_6

புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளரையன் கோயில்
வெள்ளை விளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ?
பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு
கள்ளச் சகடம் கலக்கழியக் காலோச்சி
வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை
உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
மெள்ள எழுந்து அரி என்ற பேரரவம்
உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

   கீசுகீசு என்றும்_7

கீசுகீசு என்று எங்கும் ஆனைச்சாத்தான் கலந்து
பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ? பேய்ப்பெண்ணே!
காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கை பேர்த்து
வாசநறும் குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
ஓசை படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ?
நாயகப் பெண்பிள்ளாய்! நாராயணன் மூர்த்தி
கேசவனைப் பாடவும் நீகேட்டே கிடத்தியோ?
தேச முடையாய்! திறவேலோர் எம்பாவாய்.

   கீழ்வானம் வெள்ளென்று_8

கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு
மேய்வான் பரந்தனகாண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்
வான் போகின்றாரைப் போகாமல்காத்து உன்னைக்
கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலம் உடைய
பாவாய்! எழுந்திராய் பாடிப் பறை கொண்டு
மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய
தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால்
ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாயாய்.

   தூமணி மாடத்து_9

தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரியத்
தூபம் கமழத் துயிலணைமேல் கண்வளரும்
மாமான் மகளே! மணிக் கதவம் தாழ்திறவாய்
மாமீர்! அவளை எழுப்பீரோ?* உன்மகள்தான்
ஊமையோ? அன்றி செவிடோ? அனந்தலோ?
ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப் பட்டாளோ?
மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று
நாமம் பலவும் நவின்றேலோர் எம்பாவாய்

   நோற்றுச் சுவர்க்கம்_10

நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்!
மாற்றமும் தாராரோ? வாசல் திறவாதார்
நாற்றத் துழாய்முடி நாராயணன் நம்மால்
போற்றப் பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டுஒருநாள்
கூற்றத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்ப கரணனும்
தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ?
ஆற்ற அனந்தல் உடையாய்! அருங்கலமே!
தேற்றமாய் வந்து திறவேலோர் எம்பாவாய்.

   கற்றுக் கறவை_11

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச்செய்யும்
குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே!
புற்றுஅரவு அல்குல் புனமயிலே! போதராய்
சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின்
முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர்பாட
சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி! நீ
எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய்.

   கனைத்திளம் கற்றெருமை_12

கனைத்து இளம் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி
நினைத்து முலை வழியே நின்று பால்சோர
நனைத்து இல்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்
பனித்தலை வீழநின் வாசற்கடை பற்றிச்
சினத்தினால் தென்இலங்கைக் கோமானைச் செற்ற
மனத்துக்கு இனியானைப் பாடவும்நீ வாய் திறவாய்
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேர்உறக்கம்!
அனைத்து இல்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய்.

   புள்ளின் வாய் கீண்டானைப்_13

புள்ளின் வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்ப்
பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக் களம்புக்கார்
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று
புள்ளும் சிலம்பின காண் போதரிக் கண்ணினாய்!
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே
பள்ளிக் கிடத்தியோ? பாவாய்!நீ நன் நாளால்
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய் .
   உங்கள் புழக்கடை_14

உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள்
செங்கழுனீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பினகாண்
செங்கற் பொடிக் கூரை வெண்பல் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார்
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும்
நங்காய்! எழுந்திராய் நாணாதாய்! நாவுடையாய்!
சங்கோடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன்
பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.

   எல்லே இளம்கிளியே_15

எல்லே! இளம்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ?
சில்என்று அழையேன்மின் நங்கைமீர்! போதர்கின்றேன்
வல்லைஉன் கட்டுரைகள் பண்டேஉன் வாய்அறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தான்ஆயிடுக
ஒல்லைநீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை
எல்லாரும் போந்தாரோ? போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள்
வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை மாயனைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்.

   நாயகனாய் நின்ற_16 

நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபன் உடைய
கோயில் காப்பானே! கொடி தோன்றும் தோரண
வாயில் காப்பானே! மணிக்கதவம் தாள்திறவாய்
ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அறைபறை
மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய்நேர்ந்தான்
தூயோமாய் வந்தோம் துயில்எழப் பாடுவான்
வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா! நீ
நேய நிலைக்கதவம் நீக்கேலோர் எம்பாவாய்.
   அம்பரமே தண்ணீரே_17

அம்பரமே தண்ணீரே சோறே அறம் செய்யும்
எம்பெருமான்! நந்தகோபாலா! எழுந்திராய்!
கொம்பனார்க்கு எல்லாம் கொழுந்தே! குல விளக்கே!
எம்பெருமாட்டி யசோதாய்! அறிவுறாய்
அம்பரம் ஊடறுத்து ஓங்கி உளகளந்த
உம்பர் கோமானே! உறங்காது எழுந்திராய்
செம்பொற் கழலடிச் செல்வா! பலதேவா!
உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோர் எம்பாவாய்.

   உந்துமத களிற்றன்_18

உந்துமத களிற்றன் ஓடாத தோள்வலியன்
நந்த கோபாலன் மருமகளே! நப்பின்னாய்!
கந்தம் கமழும் குழலி! கடைதிறவாய்
வந்துஎங்கும் கோழி அழைத்தன காண் மாதவிப்
பந்தல்மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகாண்
பந்தார் விரலி!உன் மைத்துனன் பேர்பாடச்
செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப
வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

   குத்து விளக்கெரிய (குத்து விளக்கு எரிய)_19

குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில்மேல்
மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறிக்
கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பினை கொங்கைமேல்
வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா! வாய்திறவாய்
மைத்தடங் கண்ணினாய்! நீஉன் மணாளனை
எத்தனை போதும் துயிலெழ ஒட்டாய்காண்
எத்தனை யேலும் பிரிவாற்றற் கில்லாயால்
தத்துவம் அன்று தகவேலோர் எம்பாவாய்.

   முப்பத்து மூவர்_20

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்சென்று
கப்பம் தவிர்க்கும் கலையே! துயிலெழாய்
செப்பம் உடையாய் திறலுடையாய் செற்றார்க்கு
வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா! துயிலெழாய்
செப்பென்ன மென்முலைச் செவ்வாய்ச் சிறு மருங்குல்
நப்பின்னை நங்காய்! திருவே! துயிலெழாய்
உக்கமும் தட்டொளியும் தந்துஉன் மணாளனை
இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய்

   ஏற்ற கலங்கள்_21

ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப
மாற்றாதே பால்சொரியும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்
ஆற்றப் படைத்தான் மகனே! அறிவுறாய்
ஊற்றம் உடையாய்! பெரியாய்! உலகினில்
தோற்றமாய் நின்ற சுடரே! துயிலெழாய்
மாற்றார் உனக்கு வலிதொலைந்து உன்வாசற்கண்
ஆற்றாது வந்துஉன் அடிபணியுமா போலே
போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

  அங்கண்மா ஞாலத்து_22

அங்கண்மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான
பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக் கட்டிற்கீழே
சங்கம் இருப்பார்போல் வந்து தலைப் பெய்தோம்
கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப்போலே
செங்கண் சிறுச் சிறிலே எம்மேல் விழியாவோ?
திங்களும் ஆதித் தியனும் எழுந்தாற்போல்
அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள்மேல் நோக்குதியேல்
எங்கள்மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய்

   மாரி முலை முழஞ்சில்_23

மாரி முலைமுழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும்
சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து
வேரி மயிர்பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி
மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டுப்
போதருமாப் போலேநீ பூவைப் பூவண்ணா! உன்
கோயில்நின்று இங்ஙனே போந்தருளிக் கோப்புடைய
சீரியசிங்கா சனத்திருந்த யாம் வந்த
காரியம் ஆராய்ந் தருளேலோ ரெம்பாவாய் 

   அன்று இவ்வுலகமளந்தாய்_24

அன்றிவ்வுலகமளந்தாய்! அடிபோற்றி
சென்றங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய்! திறல் போற்றி
பொன்றச்சகடமுடைத்தாய்! புகழ் போற்றி
கன்று குணிலாவெறிந்தாய்! கழல் போற்றி
குன்று குடையாவெடுத்தாய்! குணம் போற்றி
வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி
என்றென்று உன் சேவகமே ஏத்திப் பறைகொள்வான்
இன்றுயாம் வந்தோம்; இரங்கேலோர் எம்பாவாய்

   ஒருத்தி மகனாய்_25

ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ஓரிரவில்
ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரத்
தரிக்க்ல னாகித் தான் தீங்கு நினைத்த
கருத்தைப் பிழைப்பித்த கஞ்சன் வயிற்றில்
நெருப்பென நின்ற நெடுமாலே! உன்னை
அருத்தித்து வந்தோம் பறைதருதியாகில்
திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும்யாம் பாடி
வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்

   மாலே! மணிவண்ணா!!_26
மாலே! மணிவண்ணா! மார்கழி நீராடுவான்
மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்
ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்சசன்னியமே
போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாடுடையனவே
சாலப்பெரும் பறையே பல்லாண்டிசைப்பாரே
கோல விளக்கே கொடியே விதானமே
ஆலினிலையாய்! அருளேலோர் எம்பாவாய்.

   கூடாரை வெல்லும்_27

கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா! உன்தன்னைப்
பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம்
நாடுபுகழும் பரிசினால் நன்றாக
சூடகமே தோள் வளையே தோடேசெவிப் பூவே
பாடகமே யென்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம்
ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பாற்சோறு
மூடநெய் பெய்து முழங்கை வழிவாரக்
கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

  கறவைகள் பின்சென்று _28

கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம்
அறிவொன்று மில்லாத ஆய்குலத்து உன்தன்னை
பிறவிப் பெருந்துணை புண்ணியம் யாமுடையோம்;
குறைவொன்று மில்லாத கோவிந்தா! உன்தன்னோடு
உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது
அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன்தன்னைச்
சிறுபே ரழைத்தனவும் சீறியருளாதே;
இறைவா! நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பாவாய்.

   சிற்றஞ் சிறுகாலே_29

சிற்றஞ் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்துஉன்
பொற்றா மரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்
பெற்றம்மேய்த் துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது
இற்றைப் பறைகொள்வான் அன்றுகாண் கோவிந்தா!
எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்தன்னோடு
உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்
மற்றைநம் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்

   வங்கக் கடல் கடைந்த_30

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனைக் கேசவனை
திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்றிறைஞ்சி
அங்கப் பறைகொண்ட ஆற்றை அணிபுதுவை
பைங்கமலத் தண்தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன
சங்கத் தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே
இங்குஇப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத் தோள்
செங்கண் திருமுகத்து செல்வத்திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவ ரெம்பாவாய்
கோதை பிறந்தவூர் கோவிந்தன் வாழுமூர்
சோதி மணிமாடந் தோன்றுமூர் – நீதியால்
நல்லபத்தர் வாழுமூர் நான்மறைகளோதுமூர்
வில்லிபுத்தூர் வேதக் கோனூர்.
பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும்
வேதமனைத்திற்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ்
ஐயைந்துமைந்தும் அறியாத மானிடரை
வையம் சுமப்பது வம்பு
திருவாடிப் பூரத்தில் செகத்துதித்தாள் வாழியே
திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழியே
பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே
பெரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே
ஒரு நூற்று நாற்பத்துமூன்றுரைத்தால் வாழியே
உயர் அரங்கற்கே கண்ணி யுகந்தளித்தாள் வாழியே
மருவாரும் திருமல்லிவள நாடி வாழியே
வண்புதுவை நகர் கோதை மலர்ப்பதங்கள் வாழியே 

Thiruppavai Lyrics in English.

Maargazhi thingal madhi niraindha nannaalaal
Neeraadap podhuveer podhumino naerizhaiyeer
Seer malgum aayppaadich chelvach chirumeergaal
Koorvael kodundhozhilan nandhagopan kumaran…
Aeraarndha kanni yasodhai ilam singam
Kaar maeni sengan kadhir madhiyam pol mugathaan
Naarayananae namakkae parai tharuvaan
Paaror pugazhap padindhaelor empaavaay (1)

Vaiyaththu vaazhveergaal naamum nampaavaikkuch
Cheyyum kirisaigal kaeleero paarkadalul
Paiyath thuyinra paramanadi paadi
Neyyunnom paalunnom naatkaalae neeraadi
Maiyittu ezhudhom malarittu naam mudiyom
Seyyaadhana seyyom theekkuralaich chenrodhom
Aiyamum pichchaiyum aandhanaiyum kai kaatti
Uyyumaaru enni ugandhaelor empaavaay (2)

Ongi ulagalandha uththaman paer paadi
Naangal nam paavaikkuch chaatri neeraadinaal
Theenginri naadellaam thingal mum maari peydhu
Ongu perum senn nel oodu kayalugalap
Poonguvalaip podhil pori vandu kan paduppath
Thaengaadhae pukkirundhu seerththa mulai patri-
Vaanga kudam niraikkum vallal perum pasukkal
Neengaadha selvam niraindhaelor embaavaay (3)

Aazhi mazhaik kannaa onru nee kai karavael
Aazhi ul pukku mugandhu kodu aarthu aeri
Oozhi mudhalvan uruvam pol mey karuththup
Paazhiyam tholudaiya parpanaaban kaiyil
Aazhi pol minni valamburi pol ninru adhirndhu
Thaazhaadhae saarngam udhaiththa saramazhai pol
Vaazha ulaginil peydhidaay naangalum
Maargazhi neeraada magizhndhaelor embaavaay (4)

Maayanai mannu vada madhurai maindhanaith
Thooya peru neer yamunaith thuraivanai
Aayar kulaththinil thonrum ani vilakkaith
Thaayaik kudal vilakkam seydha dhaamodharanaith
Thooyomaay vandhu naam thoomalar thoovith thozhudhu
Vaayinaal paadi manaththinaal sindhikkap
Poya pizhaiyum pugudharuvaan ninranavum
Theeyinil thoosaagum cheppaelor embaavaay (5)

Pullum silambina kaan pullaraiyan koyilil
Vellai vili sangin paeraravam kaettilaiyo
Pillaay ezhundhiraay paey mulai nanchundu
Kallach chakatam kalakkazhiyak kaalochchi
Vellaththaravil thuyilamarndha viththinai
Ullaththuk kondu munivargalum yogigalum
Mella ezhundhu ari enra paeraravam
Ullam pugundhu kulirndhaelor embaavaay (6)

Keesu keesu enru engum aanaich chaaththaan kalandhu-
Paesina paechcharavam kaettilaiyo paeyp pennae
Kaasum pirappum kalakalappak kai paerththu
Vaasa narum kuzhal aaychchiyar maththinaal-
Osai paduththa thayiraravam kaettilaiyo
Naayagap pen pillaay naaraayanan moorththi
Kaesavanaip paadavum nee kaettae kidaththiyo
Dhaesamudaiyaay thiravaelor embaavaay (7)

Keezh vaanam vellenru erumai siru veedu
Maeyvaan parandhana kaan mikkulla pillaigalum
Povaan poginraaraip pogaamal kaaththu unnaik-
Koovuvaan vandhu ninrom kodhugalamudaiya-
Paavaay ezhundhiraay paadip parai kondu
Maavaay pilandhaanai mallarai maattiya
Dhaevaadhi dhaevanaich chenru naam saeviththaal
Aavaavenru aaraayndhu arulaelor embaavaay (8)

Thoomani maadaththu sutrum vilakkeriyath
Thoopam kamazhath thuyilanaimael kan valarum
Maamaan magalae manik kadhavam thaazh thiravaay
Maameer avalai ezhuppeero un magal thaan-
Oomaiyo anri sevido ananthalo
Aemap perunn thuyil mandhirap pattaalo
Maamaayan maadhavan vaikundhan enrenru
Naaman palavum navinraelor embaavaay (9)

Notruch chuvarkkam puguginra ammanaay!
Maatramum thaaraaro vaasal thiravaadhaar
Naatrath thuzhaay mudi naaraayanan nammaal
Potrap parai tharum punniyanaal pandu oru naal
Kootraththin vaay veezhndha kumbakarananum
Thotrum unakkae perunthuyil thaan thandhaano
Aatra anandhal udaiyaay arungalamae
Thaetramaay vandhu thiravaelor embaavaay (10)

Katruk karavaik kanangal pala karandhu
Setraar thiralazhiyach chenru seruch cheyyum
Kutram onrillaadha kovalartham porkodiyae
Putru aravu alkul punamayilae podharaay
Sutraththu thozhimaar ellaarum vandhu nin-
Mutram pugundhu mugil vannan paer paada
Sitraadhae paesaadhae selva pendaatti nee-
Etrukku urangum porulaelor embaavaay (11)

Kanaiththu ilam katrerumai kanrukku irangi
Ninaiththu mulai vazhiyae ninru paal sora
Nanaiththu illam saeraakkum nar chelvan thangaay
Panith thalai veezha nin vaasar kadai patrich
Chinaththinaal then ilangaik komaanaich chetra
Manaththukku iniyaanaip paadavum nee vaay thiravaay
Iniththaan ezhundhiraay eedhenna paer urakkam
Anaiththu illaththaarum arindhaelor embaavaay (12)

Pullin vaay keendaanaip pollaa arakkanaik
Killik kalaindhaanaik keerththi mai paadip poyp
Pillaigal ellaarum paavaik kalambukkaar
Velli ezhundhu viyaazham urangitru
Pullum silambina kaan podharik kanninaay
Kullak kulirak kudaindhu neeraadaadhae
Pallik kidaththiyo! Paavaay! Nee nan naalaal
Kallam thavirndhu kalandhaelor embaavaay (13)

Ungal puzhakkadaith thottaththu vaaviyul
Sengazhuneer vaay negizhndhu aambal vaay koombina kaan
Sengar podik koorai venbal thavaththavar
Thangal thirukkoyil sangiduvaan podhanraar
Engalai munnam ezhuppuvaan vaaypaesum
Nangaay ezhundhiraay naanaadhaay naavudaiyaay
Sangodu chakkaram aendhum thadakkaiyan
Pangayak kannaanaip paadaelor embaavaay (14)

Ellae! Ilam kiliyae innam urangudhiyo
Chil enru azhaiyaen min nangaiyeer podharuginraen
Vallai un katturaigal pandae un vaay aridhum
Valleergal neengalae naanae thaan aayiduga
Ollai nee podhaay unakkenna vaerudaiyai
Ellaarum pondhaaro pondhaar pondhu ennikkol
Vallaanai konraanai maatraarai maatrazhikka-
Vallaanai maayanaip paadaelor embaavaay (15)

Naayaganaay ninra nandhagopan udaiya
Koyil kaappaanae! Kodi thonrum thorana-
Vaayil kaappaanae! Manik kadhavam thaal thiravaay
Aayar sirumiyaromukku arai parai-
Maayan mani vannan nennalae vaay naerndhaan
Thooyomaay vandhom thuyil ezhap paaduvaan
Vaayaal munnam munnam maatraadhae ammaa! Nee-
Naeya nilaik kadhavam neekkaelor embaavaay (16)

Ambaramae thanneerae sorae aram seyyum
Emberumaan nandhagopaalaa ezhundhiraay
Kombanaarkku ellaam kozhundhae kula vilakkae
Emberumaatti yasodhaay arivuraay
Ambaram ooda aruththu Ongi ulagu alandha
Umbar komaanae urangaadhu ezhundhiraay
Sem por kazhaladich chelvaa baladhaevaa
Umbiyum neeyun urangaelor embaavaay (17)

Undhu madha kalitran Odaadha thol valiyan
Nandhagopan marumagalae nappinnaay
Kandham kamazhum kuzhali kadai thiravaay
Vandhu engum kozhi azhaiththana kaan maadhavip-
Pandhal mael pal kaal kuyilinangal koovina kaan
Pandhu aar virali un maiththunan paer paadach
Chendhaamaraik kaiyaal seeraar valai olippa
Vandhu thiravaay magizhndhaelor embaavaay (18)

Kuththu vilakkeriya kottuk kaal kattil mael
Meththenra pancha sayanaththin mael aerik
Koththalar poonguzhal nappinnai kongai mael
Vaiththuk kidandha malar maarbaa vaay thiravaay
Maith thadam kanninaay nee un manaalanai
Eththanai podhum thuyilezha ottaay kaan
Eththanaiyaelum pirivu aatragillaayaal
Thaththuvam anru thagavaelor embaavaay (19)

Muppaththu moovar amararkku mun senru
Kappam thavirkkum kaliyae thuyil ezhaay
Seppam udaiyaay thiral udaiyaay setraarkku-
Veppam kodukkum vimalaa thuyil ezhaay
Seppenna men mulaich chevvaaych chiru marungul
Nappinnai nangaay thiruvae thuyil ezhaay
Ukkamum thattoliyum thandhu un manaalanai
Ippodhae emmai neeraattaelor embaavaay (20)

Aetra kalangal edhir pongi meedhalippa
Maatraadhae paal soriyum vallal perum pasukkal
Aatrap padaiththaan maganae arivuraay
Ootram udaiyaay periyaay ulaginil-
Thotramaay ninra sudarae thuyil ezhaay
Maatraar unakku vali tholaindhu un vaasar kan
Aatraadhu vandhu un adi paniyumaa polae
Potriyaam vandhom pugazhndhaelor embaavaay (21)

Angkan maanyaalaththu arasar abimaana-
Pangamaay vandhu nin pallik kattir keezhae
Sangam iruppaar pol vandhu thalaippeydhom
Kingini vaaych cheydha thaamaraip poop polae
Sengan chiruch chiridhae emmael vizhiyaavo
Thingalum aadhiththanum ezhundhaar pol
Angkan irandum kondu engal mael nokkudhiyael
Engal mael saabam izhindhaelor embaavaay (22)

Maari malai muzhainchil mannik kidandhu urangum
Seeriya singam arivutruth thee vizhiththu
Vaeri mayir ponga eppaadum paerndhu udhari
Moori nimirndhu muzhangip purappattup
Podharumaa polae nee poovaippoo vannaa un-
Koyil ninru ingnganae pondharulik koppudaiya-
Seeriya singaasanaththu irundhu yaam vandha-
Kaariyam aaraayndhu arulaelor embaavaay (23)

Final Words about thiruppavai lyrics in tamil and English.

Friends, we hope you like the thiruppavai lyrics which given by us. If you like our Kurai ondrum illai lyrics, please comment below, this will inspire us. Please do not forget to share on Facebook, WhatsApp, and other Social Media platforms।

Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil.Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil Thiruppavai Lyrics in Tamil

Previous articleKurai ondrum illai lyrics in tamil and English.
Next articleVennilave Vennilave Song Lyrics in Tamil and English.
Dr. Mohan is the founder of this blog. He is a Professional Blogger who is interested in topics related to SEO, Tech, Technology, Internet. If you need some information related to blogging or internet, then you can feel free to ask here. It is our aim that you get the best information on this blog.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here