Home Kannada vishnu sahasranamam lyrics in kannada and English ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ...

vishnu sahasranamam lyrics in kannada and English ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಾಹಿತ್ಯ

2669
0
vishnu sahasranamam lyrics in kannada
vishnu sahasranamam lyrics in kannada and English

Vishnu Sahasranamam Lyrics in kannada and English | Lord Vishnu Sahasranama Lyrics ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಾಹಿತ್ಯ

vishnu sahasranamam lyrics in kannada
vishnu sahasranamam lyrics in kannada and English

ಅಥವಾ ಪಾಧೆ ,or padye : https://lyricshindi.live/jo-bheji-thi-dualyrics/

  1. vishnu sahasranamam lyrics in kannada
  2. vishnu sahasranamam lyrics in English

vishnu sahasranamam lyrics in kannada

vishnu sahasranamam lyrics in kannada

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ|
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ‖ 1 ‖

ಯಸ್ಯದ್ವಿರದವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಃ ಪರಃ ಶತಂ|
Upವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ‖ 2 ‖

ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕಾ
ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠ ನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಂ |
ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಂ ‖ 3 ‖

ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ |
ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ‖ 4 ‖

ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ಸದೈಕ ರೂಪ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ ‖ 5 ‖

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್ |
ವಿಮುಚ್ಯತೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ‖ 6 ‖

ಓಂ ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ |

ಶ್ರೀ ವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ
ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾ ನಶೇಷೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ |
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯ ಭಾಷತ ‖ 7 ‖

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ
ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೇ ಕಿಂ ವಾಽಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ
ಸ್ತುವಂತಃ ಕಂ ಕಮರ್ಚಂತಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಾನವಾಃ ಶುಭಂ‖ 8 ‖

ಕೋ ಧರ್ಮಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಭವತಃ ಪರಮೋ ಮತಃ |
ಕಿಂ ಜಪನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಜಂತುರ್ಜನ್ಮಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ ‖ 9 ‖

ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ
ಜಗತ್ಪ್ರಭುಂ ದೇವದೇವ ಮನಂತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ |
ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪುರುಷಃ ಸತತೋತ್ಥಿತಃ ‖ 10 ‖

ತಮೇವ ಚಾರ್ಚಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುರುಷಮವ್ಯಯಂ |
ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ನಮಸ್ಯಂಶ್ಚ ಯಜಮಾನಸ್ತಮೇವ ಚ ‖ 11 ‖

ಅನಾದಿ ನಿಧನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ |
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ತುವನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾತಿಗೋ ಭವೇತ್ ‖ 12 ‖

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನಂ |
ಲೋಕನಾಥಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಭವೋದ್ಭವಂ| 13 ‖

ಏಷ ಮೇ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋಽಧಿಕ ತಮೋಮತಃ |
ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ್ತವೈರರ್ಚೇನ್ನರಃ ಸದಾ ‖ 14 ‖

ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತೇಜಃ ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತಪಃ |
ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಯಃ ಪರಾಯಣಂ| 15 ‖

ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ ಮಂಗಳಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಳಂ |
ದೈವತಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಯೋಽವ್ಯಯಃ ಪಿತಾ ‖ 16 ‖

ಯತಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತ್ಯಾದಿ ಯುಗಾಗಮೇ |
ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪುನರೇವ ಯುಗಕ್ಷಯೇ ‖ 17 ‖

ತಸ್ಯ ಲೋಕ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ ಭೂಪತೇ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಶ್ರುಣು ಪಾಪ ಭಯಾಪಹಂ‖ 18 ‖

ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಋಷಿಭಿಃ ಪರಿಗೀತಾನಿ ತಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೂತಯೇ ‖ 19 ‖

ಋಷಿರ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ‖
ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ದೇವಕೀಸುತಃ ‖ 20 ‖

ಅಮೃತಾಂ ಶೂದ್ಭವೋ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿರ್ದೇವಕಿನಂದನಃ |
ತ್ರಿಸಾಮಾ ಹೃದಯಂ ತಸ್ಯ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೇ ‖ 21 ‖

ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ‖
ಅನೇಕರೂಪ ದೈತ್ಯಾಂತಂ ನಮಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ‖ 22 ‖

ಪೂರ್ವನ್ಯಾಸಃ
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ‖
ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ |
ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ |
ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುರಿತಿ ಬೀಜಂ |
ದೇವಕೀನಂದನಃ ಸ್ರಷ್ಟೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ |
ಉದ್ಭವಃ, ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವ ಇತಿ ಪರಮೋಮಂತ್ರಃ |
ಶಂಖಭೃನ್ನಂದಕೀ ಚಕ್ರೀತಿ ಕೀಲಕಂ|
ಶಾರಂಗಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಂ|
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಂ |
ತ್ರಿಸಾಮಾಸಾಮಗಃ ಸಾಮೇತಿ ಕವಚಂ|
ಆನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯೋನಿಃ |
ಋತುಸ್ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ‖
ಶ್ರೀವಿಶ್ವರೂಪ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಂ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪೇ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರ ಇತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಅಮೃತಾಂ ಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುರಿತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸುವರ್ಣಬಿಂದು ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ನಿಮಿಷೋಽನಿಮಿಷಃ ಸ್ರಗ್ವೀತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಸುವ್ರತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಿಃ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಇತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವ ಇತಿ ಶಕ್ತ್ಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್
ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗಸ್ಸಾಮೇತಿ ಬಲಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಂ
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್
ಶಾಂಗಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ ಇತಿ ವೀರ್ಯಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್
ಋತುಃ ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಭಂಧಃ

ಧ್ಯಾನಂ
ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ಪ್ರದೇಶೇ ಶುಚಿಮಣಿವಿಲಸತ್ಸೈಕತೇಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ
ಮಾಲಾಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ |
ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರುಪರಿವಿರಚಿತೈರ್ಮುಕ್ತಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಃ
ಆನಂದೀ ನಃ ಪುನೀಯಾದರಿನಲಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ಮುಕುಂದಃ ‖ 1 ‖

ಭೂಃ ಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ
ಕರ್ಣಾವಾಶಾಃ ಶಿರೋದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಃ |
ಅಂತಃಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರ ನರಖಗಗೋಭೋಗಿಗಂಧರ್ವದೈತ್ಯೈಃ
ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೇ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಶಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ ‖ 2 ‖

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ !

ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ|
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ‖ 3 ‖

ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಕಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಂಗಂ|
ಪುಣ್ಯೋಪೇತಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ
ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ‖ 4 ‖

ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಾನಾಂ ಆದಿ ಭೂತಾಯ ಭೂಭೃತೇ |
ಅನೇಕರೂಪ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ‖ 5‖

ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಂಡಲಂ
ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ |
ಸಹಾರ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ| 6‖

ಛಾಯಾಯಾಂ ಪಾರಿಜಾತಸ್ಯ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ
ಆಸೀನಮಂಬುದಶ್ಯಾಮಮಾಯತಾಕ್ಷಮಲಂಕೃತಂ‖ 7 ‖

ಚಂದ್ರಾನನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ
ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸತ್ಯಭಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ‖ 8 ‖

ಪಂಚಪೂಜ
ಲಂ – ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗಂಥಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ – ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಯಂ – ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ
ರಂ – ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ
ವಂ – ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ
ಸಂ – ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹರಿಃ ಓಂ

ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭುಃ |
ಭೂತಕೃದ್ಭೂತಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ‖ 1 ‖

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ |
ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಽಕ್ಷರ ಏವ ಚ ‖ 2 ‖

ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದಾಂ ನೇತಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಃ |
ನಾರಸಿಂಹವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ‖ 3 ‖

ಸರ್ವಃ ಶರ್ವಃ ಶಿವಃ ಸ್ಥಾಣುರ್ಭೂತಾದಿರ್ನಿಧಿರವ್ಯಯಃ |
ಸಂಭವೋ ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ ‖ 4 ‖

ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಸ್ವನಃ |
ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಧಾತುರುತ್ತಮಃ ‖ 5 ‖

ಅಪ್ರಮೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮನಾಭೋಽಮರಪ್ರಭುಃ |
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮನುಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವಃ ‖ 6 ‖

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಕೃಷ್ಣೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತರ್ದನಃ |
ಪ್ರಭೂತಸ್ತ್ರಿಕಕುಬ್ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಮಂಗಳಂ ಪರಂ‖ 7 ‖

ಈಶಾನಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನಃ ‖ 8 ‖

ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮೀಧನ್ವೀ ಮೇಧಾವೀ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ |
ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಿರಾತ್ಮವಾನ್‖ 9 ‖

ಸುರೇಶಃ ಶರಣಂ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವರೇತಾಃ ಪ್ರಜಾಭವಃ |
ಅಹಸ್ಸಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಳಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ‖ 10 ‖

ಅಜಸ್ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾದಿರಚ್ಯುತಃ |
ವೃಷಾಕಪಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಸ್ಸೃತಃ ‖ 11 ‖

ವಸುರ್ವಸುಮನಾಃ ಸತ್ಯಃ ಸಮಾತ್ಮಾ ಸಮ್ಮಿತಸ್ಸಮಃ |
ಅಮೋಘಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಾಕೃತಿಃ ‖ 12 ‖

ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಭ್ರುರ್ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಶುಚಿಶ್ರವಾಃ |
ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾಣುರ್ವರಾರೋಹೋ ಮಹಾತಪಾಃ ‖ 13 ‖

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವ ವಿದ್ಭಾನುರ್ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ವೇದೋ ವೇದವಿದವ್ಯಂಗೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿತ್ಕವಿಃ ‖ 14 ‖

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕೃತಾಕೃತಃ |
ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಶ್ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ‖ 15 ‖

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ ಸಹಿಷ್ನುರ್ಜಗದಾದಿಜಃ |
ಅನಘೋ ವಿಜಯೋ ಜೇತಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಪುನರ್ವಸುಃ ‖ 16 ‖

ಉಪೇಂದ್ರೋ ವಾಮನಃ ಪ್ರಾಂಶುರಮೋಘಃ ಶುಚಿರೂರ್ಜಿತಃ |
ಅತೀಂದ್ರಃ ಸಂಗ್ರಹಃ ಸರ್ಗೋ ಧೃತಾತ್ಮಾ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ ‖ 17 ‖

ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯಃ ಸದಾಯೋಗೀ ವೀರಹಾ ಮಾಧವೋ ಮಧುಃ |
ಅತೀಂದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ‖ 18 ‖

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನಮೇಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾದ್ರಿಧೃಕ್ ‖ 19 ‖

ಮಹೇಶ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸತಾಂಗತಿಃ |
ಅನಿರುದ್ಧಃ ಸುರಾನಂದೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿದಾಂ ಪತಿಃ ‖ 20 ‖

ಮರೀಚಿರ್ದಮನೋ ಹಂಸಃ ಸುಪರ್ಣೋ ಭುಜಗೋತ್ತಮಃ |
ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ ಸುತಪಾಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ‖ 21 ‖

ಅಮೃತ್ಯುಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸಿಂಹಃ ಸಂಧಾತಾ ಸಂಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರಃ |
ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣಃ ಶಾಸ್ತಾ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮಾ ಸುರಾರಿಹಾ ‖ 22 ‖

ಗುರುರ್ಗುರುತಮೋ ಧಾಮ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ |
ನಿಮಿಷೋಽನಿಮಿಷಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ವಾಚಸ್ಪತಿರುದಾರಧೀಃ ‖ 23 ‖

ಅಗ್ರಣೀಗ್ರಾಮಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ್ಯಾಯೋ ನೇತಾ ಸಮೀರಣಃ
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ‖ 24 ‖

ಆವರ್ತನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸಂವೃತಃ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನಃ |
ಅಹಃ ಸಂವರ್ತಕೋ ವಹ್ನಿರನಿಲೋ ಧರಣೀಧರಃ ‖ 25 ‖

ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧೃಗ್ವಿಶ್ವಭುಗ್ವಿಭುಃ |
ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸತ್ಕೃತಃ ಸಾಧುರ್ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ‖ 26 ‖

ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟಕೃಚ್ಛುಚಿಃ |
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಃ ‖ 27 ‖

ವೃಷಾಹೀ ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷೋದರಃ |
ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ ವಿವಿಕ್ತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ ‖ 28 ‖

ಸುಭುಜೋ ದುರ್ಧರೋ ವಾಗ್ಮೀ ಮಹೇಂದ್ರೋ ವಸುದೋ ವಸುಃ |
ನೈಕರೂಪೋ ಬೃಹದ್ರೂಪಃ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಕಾಶನಃ ‖ 29 ‖

ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ಯುತಿಧರಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪನಃ |
ಋದ್ದಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಶ್ಚಂದ್ರಾಂಶುರ್ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿಃ ‖ 30 ‖

ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುಃ ಶಶಬಿಂದುಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ |
ಔಷಧಂ ಜಗತಃ ಸೇತುಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಕ್ರಮಃ ‖ 31 ‖

ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಃ ಪವನಃ ಪಾವನೋಽನಲಃ |
ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಕೃತ್ಕಾಂತಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಪ್ರಭುಃ ‖ 32 ‖

ಯುಗಾದಿ ಕೃದ್ಯುಗಾವರ್ತೋ ನೈಕಮಾಯೋ ಮಹಾಶನಃ |
ಅದೃಶ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಜಿದನಂತಜಿತ್ ‖ 33 ‖

ಇಷ್ಟೋಽವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಶಿಖಂಡೀ ನಹುಷೋ ವೃಷಃ |
ಕ್ರೋಧಹಾ ಕ್ರೋಧಕೃತ್ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಬಾಹುರ್ಮಹೀಧರಃ ‖ 34 ‖

ಅಚ್ಯುತಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣದೋ ವಾಸವಾನುಜಃ |
ಅಪಾಂನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಮಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ‖ 35 ‖

ಸ್ಕಂದಃ ಸ್ಕಂದಧರೋ ಧುರ್ಯೋ ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನಃ |
ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರಾದಿದೇವಃ ಪುರಂಧರಃ ‖ 36 ‖

ಅಶೋಕಸ್ತಾರಣಸ್ತಾರಃ ಶೂರಃ ಶೌರಿರ್ಜನೇಶ್ವರಃ |
ಅನುಕೂಲಃ ಶತಾವರ್ತಃ ಪದ್ಮೀ ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ‖ 37 ‖

ಪದ್ಮನಾಭೋಽರವಿಂದಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಗರ್ಭಃ ಶರೀರಭೃತ್ |
ಮಹರ್ಧಿರೃದ್ಧೋ ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ ಮಹಾಕ್ಷೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ‖ 38 ‖

ಅತುಲಃ ಶರಭೋ ಭೀಮಃ ಸಮಯಜ್ಞೋ ಹವಿರ್ಹರಿಃ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ‖ 39 ‖

ವಿಕ್ಷರೋ ರೋಹಿತೋ ಮಾರ್ಗೋ ಹೇತುರ್ದಾಮೋದರಃ ಸಹಃ |
ಮಹೀಧರೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ವೇಗವಾನಮಿತಾಶನಃ ‖ 40 ‖

ಉದ್ಭವಃ, ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀಗರ್ಭಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ವಿಕರ್ತಾ ಗಹನೋ ಗುಹಃ ‖ 41 ‖

ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ ಸಂಸ್ಥಾನಃ ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವಃ |
ಪರರ್ಧಿಃ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಃ ತುಷ್ಟಃ ಪುಷ್ಟಃ ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ ‖ 42 ‖

ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿರಜೋ ಮಾರ್ಗೋನೇಯೋ ನಯೋಽನಯಃ |
ವೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಧರ್ಮೋಧರ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ ‖ 43 ‖

ವೈಕುಂಠಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪೃಥುಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ವ್ಯಾಪ್ತೋ ವಾಯುರಧೋಕ್ಷಜಃ ‖ 44 ‖

ಋತುಃ ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಉಗ್ರಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ದಕ್ಷೋ ವಿಶ್ರಾಮೋ ವಿಶ್ವದಕ್ಷಿಣಃ ‖ 45 ‖

ವಿಸ್ತಾರಃ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಣುಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಂ |
ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶೋ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹಾಧನಃ ‖ 46 ‖

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಠೋ ಭೂದ್ಧರ್ಮಯೂಪೋ ಮಹಾಮಖಃ |
ನಕ್ಷತ್ರನೇಮಿರ್ನಕ್ಷತ್ರೀ ಕ್ಷಮಃ, ಕ್ಷಾಮಃ ಸಮೀಹನಃ ‖ 47 ‖

ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಯೋ ಮಹೇಜ್ಯಶ್ಚ ಕ್ರತುಃ ಸತ್ರಂ ಸತಾಂಗತಿಃ |
ಸರ್ವದರ್ಶೀ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ‖ 48 ‖

ಸುವ್ರತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ |
ಮನೋಹರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ವೀರ ಬಾಹುರ್ವಿದಾರಣಃ ‖ 49 ‖

ಸ್ವಾಪನಃ ಸ್ವವಶೋ ವ್ಯಾಪೀ ನೈಕಾತ್ಮಾ ನೈಕಕರ್ಮಕೃತ್| |
ವತ್ಸರೋ ವತ್ಸಲೋ ವತ್ಸೀ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ಧನೇಶ್ವರಃ ‖ 50 ‖

ಧರ್ಮಗುಬ್ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮೀ ಸದಸತ್ಕ್ಷರಮಕ್ಷರಂ|
ಅವಿಜ್ಞಾತಾ ಸಹಸ್ತ್ರಾಂಶುರ್ವಿಧಾತಾ ಕೃತಲಕ್ಷಣಃ ‖ 51 ‖

ಗಭಸ್ತಿನೇಮಿಃ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಃ ಸಿಂಹೋ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ದೇವೇಶೋ ದೇವಭೃದ್ಗುರುಃ ‖ 52 ‖

ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ |
ಶರೀರ ಭೂತಭೃದ್ ಭೋಕ್ತಾ ಕಪೀಂದ್ರೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ ‖ 53 ‖

ಸೋಮಪೋಽಮೃತಪಃ ಸೋಮಃ ಪುರುಜಿತ್ ಪುರುಸತ್ತಮಃ |
ವಿನಯೋ ಜಯಃ ಸತ್ಯಸಂಧೋ ದಾಶಾರ್ಹಃ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಃ ‖ 54 ‖

ಜೀವೋ ವಿನಯಿತಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಮುಕುಂದೋಽಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ |
ಅಂಭೋನಿಧಿರನಂತಾತ್ಮಾ ಮಹೋದಧಿ ಶಯೋಂತಕಃ ‖ 55 ‖

ಅಜೋ ಮಹಾರ್ಹಃ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರಃ ಪ್ರಮೋದನಃ |
ಆನಂದೋಽನಂದನೋನಂದಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ‖ 56 ‖

ಮಹರ್ಷಿಃ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯಃ ಕೃತಜ್ಞೋ ಮೇದಿನೀಪತಿಃ |
ತ್ರಿಪದಸ್ತ್ರಿದಶಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಶೃಂಗಃ ಕೃತಾಂತಕೃತ್ ‖ 57 ‖

ಮಹಾವರಾಹೋ ಗೋವಿಂದಃ ಸುಷೇಣಃ ಕನಕಾಂಗದೀ |
ಗುಹ್ಯೋ ಗಭೀರೋ ಗಹನೋ ಗುಪ್ತಶ್ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಃ ‖ 58 ‖

ವೇಧಾಃ ಸ್ವಾಂಗೋಽಜಿತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ದೃಢಃ ಸಂಕರ್ಷಣೋಽಚ್ಯುತಃ |
ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವೃಕ್ಷಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಮನಾಃ ‖ 59 ‖

ಭಗವಾನ್ ಭಗಹಾಽಽನಂದೀ ವನಮಾಲೀ ಹಲಾಯುಧಃ |
ಆದಿತ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯಃ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಗತಿಸತ್ತಮಃ ‖ 60 ‖

ಸುಧನ್ವಾ ಖಂಡಪರಶುರ್ದಾರುಣೋ ದ್ರವಿಣಪ್ರದಃ |
ದಿವಃಸ್ಪೃಕ್ ಸರ್ವದೃಗ್ವ್ಯಾಸೋ ವಾಚಸ್ಪತಿರಯೋನಿಜಃ ‖ 61 ‖

ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗಃ ಸಾಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಭೇಷಜಂ ಭಿಷಕ್ |
ಸನ್ಯಾಸಕೃಚ್ಛಮಃ ಶಾಂತೋ ನಿಷ್ಠಾ ಶಾಂತಿಃ ಪರಾಯಣಂ 62 ‖

ಶುಭಾಂಗಃ ಶಾಂತಿದಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕುಮುದಃ ಕುವಲೇಶಯಃ |
ಗೋಹಿತೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ವೃಷಭಾಕ್ಷೋ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ ‖ 63 ‖

ಅನಿವರ್ತೀ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕೃಚ್ಛಿವಃ |
ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರೀವಾಸಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀಮತಾಂವರಃ ‖ 64 ‖

ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀವಿಭಾವನಃ |
ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೀಮಾಂಲ್ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ ‖ 65 ‖

ಸ್ವಕ್ಷಃ ಸ್ವಂಗಃ ಶತಾನಂದೋ ನಂದಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ವಿಜಿತಾತ್ಮಾಽವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ ‖ 66 ‖

ಉದೀರ್ಣಃ ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರನೀಶಃ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಿರಃ |
ಭೂಶಯೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂತಿರ್ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ ‖ 67 ‖

ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನರ್ಚಿತಃ ಕುಂಭೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಶೋಧನಃ |
ಅನಿರುದ್ಧೋಽಪ್ರತಿರಥಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ‖ 68 ‖

ಕಾಲನೇಮಿನಿಹಾ ವೀರಃ ಶೌರಿಃ ಶೂರಜನೇಶ್ವರಃ |
ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹಾ ಹರಿಃ ‖ 69 ‖

ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಾಮೀ ಕಾಂತಃ ಕೃತಾಗಮಃ |
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವೀರೋಽನಂತೋ ಧನಂಜಯಃ ‖ 70 ‖

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಃ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ‖ 71 ‖

ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೋರಗಃ |
ಮಹಾಕ್ರತುರ್ಮಹಾಯಜ್ವಾ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಮಹಾಹವಿಃ ‖ 72 ‖

ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ರಣಪ್ರಿಯಃ |
ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ‖ 73 ‖

ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ |
ವಸುಪ್ರದೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುರ್ವಸುಮನಾ ಹವಿಃ ‖ 74 ‖

ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸತ್ತಾ ಸದ್ಭೂತಿಃ ಸತ್ಪರಾಯಣಃ |
ಶೂರಸೇನೋ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸನ್ನಿವಾಸಃ ಸುಯಾಮುನಃ ‖ 75 ‖

ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಾಸುನಿಲಯೋಽನಲಃ |
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ತೋ ದುರ್ಧರೋಽಥಾಪರಾಜಿತಃ ‖ 76 ‖

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಃ ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಶತಾನನಃ ‖ 77 ‖

ಏಕೋ ನೈಕಃ ಸವಃ ಕಃ ಕಿಂ ಯತ್ತತ್ ಪದಮನುತ್ತಮಂ |
ಲೋಕಬಂಧುರ್ಲೋಕನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ‖ 78 ‖

ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ವರಾಂಗಶ್ಚಂದನಾಂಗದೀ |
ವೀರಹಾ ವಿಷಮಃ ಶೂನ್ಯೋ ಘೃತಾಶೀರಚಲಶ್ಚಲಃ ‖ 79 ‖

ಅಮಾನೀ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ತ್ರಿಲೋಕಧೃಕ್ |
ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಜೋ ಧನ್ಯಃ ಸತ್ಯಮೇಧಾ ಧರಾಧರಃ ‖ 80 ‖

ತೇಜೋಽವೃಷೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂವರಃ |
ಪ್ರಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋ ವ್ಯಗ್ರೋ ನೈಕಶೃಂಗೋ ಗದಾಗ್ರಜಃ ‖ 81 ‖

ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ಶ್ಚತುರ್ಬಾಹು ಶ್ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಶ್ಚತುರ್ಗತಿಃ |
ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭಾವಶ್ಚತುರ್ವೇದವಿದೇಕಪಾತ್ ‖ 82 ‖

ಸಮಾವರ್ತೋಽನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ |
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ ದುರಾವಾಸೋ ದುರಾರಿಹಾ ‖ 83 ‖

ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗಃ ಸುತಂತುಸ್ತಂತುವರ್ಧನಃ |
ಇಂದ್ರಕರ್ಮಾ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಕೃತಕರ್ಮಾ ಕೃತಾಗಮಃ ‖ 84 ‖

ಉದ್ಭವಃ ಸುಂದರಃ ಸುಂದೋ ರತ್ನನಾಭಃ ಸುಲೋಚನಃ |
ಅರ್ಕೋ ವಾಜಸನಃ ಶೃಂಗೀ ಜಯಂತಃ ಸರ್ವವಿಜ್ಜಯೀ ‖ 85 ‖

ಸುವರ್ಣಬಿಂದುರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ |
ಮಹಾಹೃದೋ ಮಹಾಗರ್ತೋ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ ‖ 86 ‖

ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂದಃ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪಾವನೋಽನಿಲಃ |
ಅಮೃತಾಶೋಽಮೃತವಪುಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ‖ 87 ‖

ಸುಲಭಃ ಸುವ್ರತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ |
ನ್ಯಗ್ರೋಧೋಽದುಂಬರೋಽಶ್ವತ್ಥಶ್ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರ ನಿಷೂದನಃ ‖ 88 ‖

ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಪ್ತೈಧಾಃ ಸಪ್ತವಾಹನಃ |
ಅಮೂರ್ತಿರನಘೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ಭಯಕೃದ್ಭಯನಾಶನಃ ‖ 89 ‖

ಅಣುರ್ಬೃಹತ್ಕೃಶಃ ಸ್ಥೂಲೋ ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್ |
ಅಧೃತಃ ಸ್ವಧೃತಃ ಸ್ವಾಸ್ಯಃ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶೋ ವಂಶವರ್ಧನಃ ‖ 90 ‖

ಭಾರಭೃತ್ ಕಥಿತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ |
ಆಶ್ರಮಃ ಶ್ರಮಣಃ, ಕ್ಷಾಮಃ ಸುಪರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ‖ 91 ‖

ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ |
ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ ನಿಯಂತಾಽನಿಯಮೋಽಯಮಃ ‖ 92 ‖

ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ |
ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹೋಽರ್ಹಃ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ‖ 93 ‖

ವಿಹಾಯಸಗತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಸುರುಚಿರ್ಹುತಭುಗ್ವಿಭುಃ |
ರವಿರ್ವಿರೋಚನಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ ‖ 94 ‖

ಅನಂತೋ ಹುತಭುಗ್ಭೋಕ್ತಾ ಸುಖದೋ ನೈಕಜೋಽಗ್ರಜಃ |
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸದಾಮರ್ಷೀ ಲೋಕಧಿಷ್ಠಾನಮದ್ಭುತಃ ‖ 95 ‖

ಸನಾತ್ಸನಾತನತಮಃ ಕಪಿಲಃ ಕಪಿರವ್ಯಯಃ |
ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ಸ್ವಸ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭುಕ್ ಸ್ವಸ್ತಿದಕ್ಷಿಣಃ ‖ 96 ‖

ಅರೌದ್ರಃ ಕುಂಡಲೀ ಚಕ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ಯೂರ್ಜಿತಶಾಸನಃ |
ಶಬ್ದಾತಿಗಃ ಶಬ್ದಸಹಃ ಶಿಶಿರಃ ಶರ್ವರೀಕರಃ ‖ 97 ‖

ಅಕ್ರೂರಃ ಪೇಶಲೋ ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಿಣಃ, ಕ್ಷಮಿಣಾಂವರಃ |
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೀತಭಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ‖ 98 ‖

ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ಪುಣ್ಯೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ |
ವೀರಹಾ ರಕ್ಷಣಃ ಸಂತೋ ಜೀವನಃ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ‖ 99 ‖

ಅನಂತರೂಪೋಽನಂತ ಶ್ರೀರ್ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಭಯಾಪಹಃ |
ಚತುರಶ್ರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ವಿದಿಶೋ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶಃ ‖ 100 ‖

ಅನಾದಿರ್ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುವೀರೋ ರುಚಿರಾಂಗದಃ |
ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿರ್ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ‖ 101 ‖

ಆಧಾರನಿಲಯೋಽಧಾತಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ |
ಊರ್ಧ್ವಗಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪಣಃ ‖ 102 ‖

ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಪ್ರಾಣಜೀವನಃ |
ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವವಿದೇಕಾತ್ಮಾ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ ‖ 103 ‖

ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತರುಸ್ತಾರಃ ಸವಿತಾ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ |
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ‖ 104 ‖

ಯಜ್ಞಭೃದ್ ಯಜ್ಞಕೃದ್ ಯಜ್ಞೀ ಯಜ್ಞಭುಕ್ ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ |
ಯಜ್ಞಾಂತಕೃದ್ ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಮನ್ನಮನ್ನಾದ ಏವ ಚ ‖ 105 ‖

ಆತ್ಮಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಂಜಾತೋ ವೈಖಾನಃ ಸಾಮಗಾಯನಃ |
ದೇವಕೀನಂದನಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕ್ಷಿತೀಶಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ‖ 106 ‖

ಶಂಖಭೃನ್ನಂದಕೀ ಚಕ್ರೀ ಶಾರಂಗಧನ್ವಾ ಗದಾಧರಃ |
ರಥಾಂಗಪಾಣಿರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ ‖ 107 ‖

ಶ್ರೀ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ವನಮಾಲೀ ಗದೀ ಶಾರಂಗೀ ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಚ ನಂದಕೀ |
ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು ‖ 108 ‖vishnu

vishnu sahasranamam lyrics in English vishnu sahasranamam lyrics in kannada

ōṃ śuklāmbaradharaṃ viṣṇuṃ śaśivarṇaṃ chaturbhujam |

prasannavadanaṃ dhyāyēt sarvavighnōpaśāntayē ‖ 1 ‖

yasyadviradavaktrādyāḥ pāriṣadyāḥ paraḥ śatam |

vighnaṃ nighnanti satataṃ viṣvaksēnaṃ tamāśrayē ‖ 2 ‖

pūrva pīṭhikā

vyāsaṃ vasiṣṭha naptāraṃ śaktēḥ pautramakalmaṣaṃ |

parāśarātmajaṃ vandē śukatātaṃ tapōnidhiṃ ‖ 3 ‖

vyāsāya viṣṇu rūpāya vyāsarūpāya viṣṇavē |

namō vai brahmanidhayē vāsiṣṭhāya namō namaḥ ‖ 4 ‖

avikārāya śuddhāya nityāya paramātmanē |

sadaika rūpa rūpāya viṣṇavē sarvajiṣṇavē ‖ 5 ‖

yasya smaraṇamātrēṇa janmasaṃsārabandhanāt |

vimuchyatē namastasmai viṣṇavē prabhaviṣṇavē ‖ 6 ‖

ōṃ namō viṣṇavē prabhaviṣṇavē |

śrī vaiśampāyana uvācha

śrutvā dharmā naśēṣēṇa pāvanāni cha sarvaśaḥ |

yudhiṣṭhiraḥ śāntanavaṃ punarēvābhya bhāṣata ‖ 7 ‖

yudhiṣṭhira uvācha

kimēkaṃ daivataṃ lōkē kiṃ vā’pyēkaṃ parāyaṇaṃ

stuvantaḥ kaṃ kamarchantaḥ prāpnuyurmānavāḥ śubham ‖ 8 ‖

kō dharmaḥ sarvadharmāṇāṃ bhavataḥ paramō mataḥ |

kiṃ japanmuchyatē janturjanmasaṃsāra bandhanāt ‖ 9 ‖

śrī bhīṣma uvāchajagatprabhuṃ dēvadēva manantaṃ puruṣōttamaṃ |

stuvannāma sahasrēṇa puruṣaḥ satatōtthitaḥ ‖ 10 ‖

tamēva chārchayannityaṃ bhaktyā puruṣamavyayaṃ |

dhyāyan stuvannamasyaṃścha yajamānastamēva cha ‖ 11 ‖

anādi nidhanaṃ viṣṇuṃ sarvalōka mahēśvaraṃ |

lōkādhyakṣaṃ stuvannityaṃ sarva duḥkhātigō bhavēt ‖ 12 ‖

brahmaṇyaṃ sarva dharmajñaṃ lōkānāṃ kīrti vardhanaṃ |

lōkanāthaṃ mahadbhūtaṃ sarvabhūta bhavōdbhavam‖ 13 ‖

ēṣa mē sarva dharmāṇāṃ dharmō’dhika tamōmataḥ |

yadbhaktyā puṇḍarīkākṣaṃ stavairarchēnnaraḥ sadā ‖ 14 ‖

paramaṃ yō mahattējaḥ paramaṃ yō mahattapaḥ |

paramaṃ yō mahadbrahma paramaṃ yaḥ parāyaṇam | 15 ‖

pavitrāṇāṃ pavitraṃ yō maṅgaḻānāṃ cha maṅgaḻaṃ |

daivataṃ dēvatānāṃ cha bhūtānāṃ yō’vyayaḥ pitā ‖ 16 ‖

yataḥ sarvāṇi bhūtāni bhavantyādi yugāgamē |

yasmiṃścha pralayaṃ yānti punarēva yugakṣayē ‖ 17 ‖

tasya lōka pradhānasya jagannāthasya bhūpatē |

viṣṇōrnāma sahasraṃ mē śruṇu pāpa bhayāpaham ‖ 18 ‖

yāni nāmāni gauṇāni vikhyātāni mahātmanaḥ |

ṛṣibhiḥ parigītāni tāni vakṣyāmi bhūtayē ‖ 19 ‖

ṛṣirnāmnāṃ sahasrasya vēdavyāsō mahāmuniḥ ‖

Chandō’nuṣṭup tathā dēvō bhagavān dēvakīsutaḥ ‖ 20 ‖

amṛtāṃ śūdbhavō bījaṃ śaktirdēvakinandanaḥ |

trisāmā hṛdayaṃ tasya śāntyarthē viniyujyatē ‖ 21 ‖

viṣṇuṃ jiṣṇuṃ mahāviṣṇuṃ prabhaviṣṇuṃ mahēśvaraṃ ‖

anēkarūpa daityāntaṃ namāmi puruṣōttamam ‖ 22 ‖

pūrvanyāsaḥ

vishnu sahasranamam lyrics in kannada

asya śrī viṣṇōrdivya sahasranāma stōtra mahāmantrasya ‖

śrī vēdavyāsō bhagavān ṛṣiḥ |

anuṣṭup Chandaḥ |

śrīmahāviṣṇuḥ paramātmā śrīmannārāyaṇō dēvatā |

amṛtāṃśūdbhavō bhānuriti bījaṃ |

dēvakīnandanaḥ sraṣṭēti śaktiḥ |

udbhavaḥ, kṣōbhaṇō dēva iti paramōmantraḥ |

śaṅkhabhṛnnandakī chakrīti kīlakam |

śārṅgadhanvā gadādhara ityastram |

rathāṅgapāṇi rakṣōbhya iti nētraṃ |

trisāmāsāmagaḥ sāmēti kavacham |

ānandaṃ parabrahmēti yōniḥ |

ṛtussudarśanaḥ kāla iti digbandhaḥ ‖

śrīviśvarūpa iti dhyānaṃ |

śrī mahāviṣṇu prītyarthē sahasranāma japē pārāyaṇē viniyōgaḥ |

karanyāsaḥ

viśvaṃ viṣṇurvaṣaṭkāra ityaṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ

amṛtāṃ śūdbhavō bhānuriti tarjanībhyāṃ namaḥ

brahmaṇyō brahmakṛt brahmēti madhyamābhyāṃ namaḥ

suvarṇabindu rakṣōbhya iti anāmikābhyāṃ namaḥ

nimiṣō’nimiṣaḥ sragvīti kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ

rathāṅgapāṇi rakṣōbhya iti karatala karapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ

aṅganyāsaḥ vishnu sahasranamam lyrics in kannada

suvrataḥ sumukhaḥ sūkṣma iti jñānāya hṛdayāya namaḥ

sahasramūrtiḥ viśvātmā iti aiśvaryāya śirasē svāhā

sahasrārchiḥ saptajihva iti śaktyai śikhāyai vaṣaṭ

trisāmā sāmagassāmēti balāya kavachāya huṃ

rathāṅgapāṇi rakṣōbhya iti nētrābhyāṃ vauṣaṭ

śāṅgadhanvā gadādhara iti vīryāya astrāyaphaṭ

ṛtuḥ sudarśanaḥ kāla iti digbhandhaḥ

dhyānam

kṣīrōdhanvatpradēśē śuchimaṇivilasatsaikatēmauktikānāṃ

mālākluptāsanasthaḥ sphaṭikamaṇinibhairmauktikairmaṇḍitāṅgaḥ |

śubhrairabhrairadabhrairuparivirachitairmuktapīyūṣa varṣaiḥ

ānandī naḥ punīyādarinalinagadā śaṅkhapāṇirmukundaḥ ‖ 1 ‖

bhūḥ pādau yasya nābhirviyadasuranilaśchandra sūryau cha nētrē

karṇāvāśāḥ śirōdyaurmukhamapi dahanō yasya vāstēyamabdhiḥ |

antaḥsthaṃ yasya viśvaṃ sura narakhagagōbhōgigandharvadaityaiḥ

chitraṃ raṃ ramyatē taṃ tribhuvana vapuśaṃ viṣṇumīśaṃ namāmi ‖ 2 ‖

ōṃ namō bhagavatē vāsudēvāya !

śāntākāraṃ bhujagaśayanaṃ padmanābhaṃ surēśaṃ

viśvādhāraṃ gaganasadṛśaṃ mēghavarṇaṃ śubhāṅgam |

lakṣmīkāntaṃ kamalanayanaṃ yōgihṛrdhyānagamyam

vandē viṣṇuṃ bhavabhayaharaṃ sarvalōkaikanātham ‖ 3 ‖

mēghaśyāmaṃ pītakauśēyavāsaṃ

śrīvatsākaṃ kaustubhōdbhāsitāṅgam |

puṇyōpētaṃ puṇḍarīkāyatākṣaṃ

viṣṇuṃ vandē sarvalōkaikanātham ‖ 4 ‖

namaḥ samasta bhūtānāṃ ādi bhūtāya bhūbhṛtē |

anēkarūpa rūpāya viṣṇavē prabhaviṣṇavē ‖ 5‖

saśaṅkhachakraṃ sakirīṭakuṇḍalaṃ

sapītavastraṃ sarasīruhēkṣaṇaṃ |

sahāra vakṣaḥsthala śōbhi kaustubhaṃ

namāmi viṣṇuṃ śirasā chaturbhujam | 6‖

Chāyāyāṃ pārijātasya hēmasiṃhāsanōpari

āsīnamambudaśyāmamāyatākṣamalaṅkṛtam ‖ 7 ‖

chandrānanaṃ chaturbāhuṃ śrīvatsāṅkita vakṣasam

rukmiṇī satyabhāmābhyāṃ sahitaṃ kṛṣṇamāśrayē ‖ 8 ‖

pañchapūja

laṃ – pṛthivyātmanē ganthaṃ samarpayāmi

haṃ – ākāśātmanē puṣpaiḥ pūjayāmi

yaṃ – vāyvātmanē dhūpamāghrāpayāmi

raṃ – agnyātmanē dīpaṃ darśayāmi

vaṃ – amṛtātmanē naivēdyaṃ nivēdayāmi

saṃ – sarvātmanē sarvōpachāra pūjā namaskārān samarpayāmi

stōtram

hariḥ ōm

viśvaṃ viṣṇurvaṣaṭkārō bhūtabhavyabhavatprabhuḥ |

bhūtakṛdbhūtabhṛdbhāvō bhūtātmā bhūtabhāvanaḥ ‖ 1 ‖

pūtātmā paramātmā cha muktānāṃ paramāgatiḥ |

avyayaḥ puruṣaḥ sākṣī kṣētrajñō’kṣara ēva cha ‖ 2 ‖

yōgō yōgavidāṃ nētā pradhāna puruṣēśvaraḥ |

nārasiṃhavapuḥ śrīmān kēśavaḥ puruṣōttamaḥ ‖ 3 ‖

sarvaḥ śarvaḥ śivaḥ sthāṇurbhūtādirnidhiravyayaḥ |

sambhavō bhāvanō bhartā prabhavaḥ prabhurīśvaraḥ ‖ 4 ‖

svayambhūḥ śambhurādityaḥ puṣkarākṣō mahāsvanaḥ |

anādinidhanō dhātā vidhātā dhāturuttamaḥ ‖ 5 ‖

apramēyō hṛṣīkēśaḥ padmanābhō’maraprabhuḥ |

viśvakarmā manustvaṣṭā sthaviṣṭhaḥ sthavirō dhruvaḥ ‖ 6 ‖

agrāhyaḥ śāśvatō kṛṣṇō lōhitākṣaḥ pratardanaḥ |

prabhūtastrikakubdhāma pavitraṃ maṅgaḻaṃ param ‖ 7 ‖

īśānaḥ prāṇadaḥ prāṇō jyēṣṭhaḥ śrēṣṭhaḥ prajāpatiḥ |

hiraṇyagarbhō bhūgarbhō mādhavō madhusūdanaḥ ‖ 8 ‖

īśvarō vikramīdhanvī mēdhāvī vikramaḥ kramaḥ |

anuttamō durādharṣaḥ kṛtajñaḥ kṛtirātmavān‖ 9 ‖

surēśaḥ śaraṇaṃ śarma viśvarētāḥ prajābhavaḥ |

ahassaṃvatsarō vyāḻaḥ pratyayaḥ sarvadarśanaḥ ‖ 10 ‖

ajassarvēśvaraḥ siddhaḥ siddhiḥ sarvādirachyutaḥ |

vṛṣākapiramēyātmā sarvayōgavinissṛtaḥ ‖ 11 ‖

vasurvasumanāḥ satyaḥ samātmā sammitassamaḥ |

amōghaḥ puṇḍarīkākṣō vṛṣakarmā vṛṣākṛtiḥ ‖ 12 ‖

rudrō bahuśirā babhrurviśvayōniḥ śuchiśravāḥ |

amṛtaḥ śāśvatasthāṇurvarārōhō mahātapāḥ ‖ 13 ‖

sarvagaḥ sarva vidbhānurviṣvaksēnō janārdanaḥ |

vēdō vēdavidavyaṅgō vēdāṅgō vēdavitkaviḥ ‖ 14 ‖

lōkādhyakṣaḥ surādhyakṣō dharmādhyakṣaḥ kṛtākṛtaḥ |

chaturātmā chaturvyūhaśchaturdaṃṣṭraśchaturbhujaḥ ‖ 15 ‖

bhrājiṣṇurbhōjanaṃ bhōktā sahiṣnurjagadādijaḥ |

anaghō vijayō jētā viśvayōniḥ punarvasuḥ ‖ 16 ‖

upēndrō vāmanaḥ prāṃśuramōghaḥ śuchirūrjitaḥ |

atīndraḥ saṅgrahaḥ sargō dhṛtātmā niyamō yamaḥ ‖ 17 ‖

vēdyō vaidyaḥ sadāyōgī vīrahā mādhavō madhuḥ |

atīndriyō mahāmāyō mahōtsāhō mahābalaḥ ‖ 18 ‖

mahābuddhirmahāvīryō mahāśaktirmahādyutiḥ |

anirdēśyavapuḥ śrīmānamēyātmā mahādridhṛk ‖ 19 ‖

mahēśvāsō mahībhartā śrīnivāsaḥ satāṅgatiḥ |

aniruddhaḥ surānandō gōvindō gōvidāṃ patiḥ ‖ 20 ‖

marīchirdamanō haṃsaḥ suparṇō bhujagōttamaḥ |

hiraṇyanābhaḥ sutapāḥ padmanābhaḥ prajāpatiḥ ‖ 21 ‖

amṛtyuḥ sarvadṛk siṃhaḥ sandhātā sandhimān sthiraḥ |

ajō durmarṣaṇaḥ śāstā viśrutātmā surārihā ‖ 22 ‖

gururgurutamō dhāma satyaḥ satyaparākramaḥ |

nimiṣō’nimiṣaḥ sragvī vāchaspatirudāradhīḥ ‖ 23 ‖

agraṇīgrāmaṇīḥ śrīmān nyāyō nētā samīraṇaḥ

sahasramūrdhā viśvātmā sahasrākṣaḥ sahasrapāt ‖ 24 ‖

āvartanō nivṛttātmā saṃvṛtaḥ sampramardanaḥ |

ahaḥ saṃvartakō vahniranilō dharaṇīdharaḥ ‖ 25 ‖

suprasādaḥ prasannātmā viśvadhṛgviśvabhugvibhuḥ |

satkartā satkṛtaḥ sādhurjahnurnārāyaṇō naraḥ ‖ 26 ‖

asaṅkhyēyō’pramēyātmā viśiṣṭaḥ śiṣṭakṛcChuchiḥ |

siddhārthaḥ siddhasaṅkalpaḥ siddhidaḥ siddhi sādhanaḥ ‖ 27 ‖

vṛṣāhī vṛṣabhō viṣṇurvṛṣaparvā vṛṣōdaraḥ |

vardhanō vardhamānaścha viviktaḥ śrutisāgaraḥ ‖ 28 ‖

subhujō durdharō vāgmī mahēndrō vasudō vasuḥ |

naikarūpō bṛhadrūpaḥ śipiviṣṭaḥ prakāśanaḥ ‖ 29 ‖

ōjastējōdyutidharaḥ prakāśātmā pratāpanaḥ |

ṛddaḥ spaṣṭākṣarō mantraśchandrāṃśurbhāskaradyutiḥ ‖ 30 ‖

amṛtāṃśūdbhavō bhānuḥ śaśabinduḥ surēśvaraḥ |

auṣadhaṃ jagataḥ sētuḥ satyadharmaparākramaḥ ‖ 31 ‖

bhūtabhavyabhavannāthaḥ pavanaḥ pāvanō’nalaḥ |

kāmahā kāmakṛtkāntaḥ kāmaḥ kāmapradaḥ prabhuḥ ‖ 32 ‖

yugādi kṛdyugāvartō naikamāyō mahāśanaḥ |

adṛśyō vyaktarūpaścha sahasrajidanantajit ‖ 33 ‖

iṣṭō’viśiṣṭaḥ śiṣṭēṣṭaḥ śikhaṇḍī nahuṣō vṛṣaḥ |

krōdhahā krōdhakṛtkartā viśvabāhurmahīdharaḥ ‖ 34 ‖

achyutaḥ prathitaḥ prāṇaḥ prāṇadō vāsavānujaḥ |

apāṃnidhiradhiṣṭhānamapramattaḥ pratiṣṭhitaḥ ‖ 35 ‖

skandaḥ skandadharō dhuryō varadō vāyuvāhanaḥ |

vāsudēvō bṛhadbhānurādidēvaḥ purandharaḥ ‖ 36 ‖

aśōkastāraṇastāraḥ śūraḥ śaurirjanēśvaraḥ |

anukūlaḥ śatāvartaḥ padmī padmanibhēkṣaṇaḥ ‖ 37 ‖

padmanābhō’ravindākṣaḥ padmagarbhaḥ śarīrabhṛt |

mahardhirṛddhō vṛddhātmā mahākṣō garuḍadhvajaḥ ‖ 38 ‖

atulaḥ śarabhō bhīmaḥ samayajñō havirhariḥ |

sarvalakṣaṇalakṣaṇyō lakṣmīvān samitiñjayaḥ ‖ 39 ‖

vikṣarō rōhitō mārgō hēturdāmōdaraḥ sahaḥ |

mahīdharō mahābhāgō vēgavānamitāśanaḥ ‖ 40 ‖

udbhavaḥ, kṣōbhaṇō dēvaḥ śrīgarbhaḥ paramēśvaraḥ |

karaṇaṃ kāraṇaṃ kartā vikartā gahanō guhaḥ ‖ 41 ‖

vyavasāyō vyavasthānaḥ saṃsthānaḥ sthānadō dhruvaḥ |

parardhiḥ paramaspaṣṭaḥ tuṣṭaḥ puṣṭaḥ śubhēkṣaṇaḥ ‖ 42 ‖

rāmō virāmō virajō mārgōnēyō nayō’nayaḥ |

vīraḥ śaktimatāṃ śrēṣṭhō dharmōdharma viduttamaḥ ‖ 43 ‖

vaikuṇṭhaḥ puruṣaḥ prāṇaḥ prāṇadaḥ praṇavaḥ pṛthuḥ |

hiraṇyagarbhaḥ śatrughnō vyāptō vāyuradhōkṣajaḥ ‖ 44 ‖

ṛtuḥ sudarśanaḥ kālaḥ paramēṣṭhī parigrahaḥ |

ugraḥ saṃvatsarō dakṣō viśrāmō viśvadakṣiṇaḥ ‖ 45 ‖

vistāraḥ sthāvara sthāṇuḥ pramāṇaṃ bījamavyayaṃ |

arthō’narthō mahākōśō mahābhōgō mahādhanaḥ ‖ 46 ‖

anirviṇṇaḥ sthaviṣṭhō bhūddharmayūpō mahāmakhaḥ |

nakṣatranēmirnakṣatrī kṣamaḥ, kṣāmaḥ samīhanaḥ ‖ 47 ‖

yajña ijyō mahējyaścha kratuḥ satraṃ satāṅgatiḥ |

sarvadarśī vimuktātmā sarvajñō jñānamuttamaṃ ‖ 48 ‖

suvrataḥ sumukhaḥ sūkṣmaḥ sughōṣaḥ sukhadaḥ suhṛt |

manōharō jitakrōdhō vīra bāhurvidāraṇaḥ ‖ 49 ‖

svāpanaḥ svavaśō vyāpī naikātmā naikakarmakṛt| |

vatsarō vatsalō vatsī ratnagarbhō dhanēśvaraḥ ‖ 50 ‖

dharmagubdharmakṛddharmī sadasatkṣaramakṣaram‖

avijñātā sahastrāṃśurvidhātā kṛtalakṣaṇaḥ ‖ 51 ‖

gabhastinēmiḥ sattvasthaḥ siṃhō bhūta mahēśvaraḥ |

ādidēvō mahādēvō dēvēśō dēvabhṛdguruḥ ‖ 52 ‖

uttarō gōpatirgōptā jñānagamyaḥ purātanaḥ |

śarīra bhūtabhṛd bhōktā kapīndrō bhūridakṣiṇaḥ ‖ 53 ‖

sōmapō’mṛtapaḥ sōmaḥ purujit purusattamaḥ |

vinayō jayaḥ satyasandhō dāśārhaḥ sātvatāṃ patiḥ ‖ 54 ‖

jīvō vinayitā sākṣī mukundō’mita vikramaḥ |

ambhōnidhiranantātmā mahōdadhi śayōntakaḥ ‖ 55 ‖

ajō mahārhaḥ svābhāvyō jitāmitraḥ pramōdanaḥ |

ānandō’nandanōnandaḥ satyadharmā trivikramaḥ ‖ 56 ‖

maharṣiḥ kapilāchāryaḥ kṛtajñō mēdinīpatiḥ |

tripadastridaśādhyakṣō mahāśṛṅgaḥ kṛtāntakṛt ‖ 57 ‖

mahāvarāhō gōvindaḥ suṣēṇaḥ kanakāṅgadī |

guhyō gabhīrō gahanō guptaśchakra gadādharaḥ ‖ 58 ‖

vēdhāḥ svāṅgō’jitaḥ kṛṣṇō dṛḍhaḥ saṅkarṣaṇō’chyutaḥ |

varuṇō vāruṇō vṛkṣaḥ puṣkarākṣō mahāmanāḥ ‖ 59 ‖

bhagavān bhagahā”nandī vanamālī halāyudhaḥ |

ādityō jyōtirādityaḥ sahiṣṇurgatisattamaḥ ‖ 60 ‖

sudhanvā khaṇḍaparaśurdāruṇō draviṇapradaḥ |

divaḥspṛk sarvadṛgvyāsō vāchaspatirayōnijaḥ ‖ 61 ‖

trisāmā sāmagaḥ sāma nirvāṇaṃ bhēṣajaṃ bhiṣak |

sanyāsakṛcChamaḥ śāntō niṣṭhā śāntiḥ parāyaṇam| 62 ‖

śubhāṅgaḥ śāntidaḥ sraṣṭā kumudaḥ kuvalēśayaḥ |

gōhitō gōpatirgōptā vṛṣabhākṣō vṛṣapriyaḥ ‖ 63 ‖

anivartī nivṛttātmā saṅkṣēptā kṣēmakṛcChivaḥ |

śrīvatsavakṣāḥ śrīvāsaḥ śrīpatiḥ śrīmatāṃvaraḥ ‖ 64 ‖

śrīdaḥ śrīśaḥ śrīnivāsaḥ śrīnidhiḥ śrīvibhāvanaḥ |

śrīdharaḥ śrīkaraḥ śrēyaḥ śrīmāṃllōkatrayāśrayaḥ ‖ 65 ‖

svakṣaḥ svaṅgaḥ śatānandō nandirjyōtirgaṇēśvaraḥ |

vijitātmā’vidhēyātmā satkīrticChinnasaṃśayaḥ ‖ 66 ‖

udīrṇaḥ sarvataśchakṣuranīśaḥ śāśvatasthiraḥ |

bhūśayō bhūṣaṇō bhūtirviśōkaḥ śōkanāśanaḥ ‖ 67 ‖

archiṣmānarchitaḥ kumbhō viśuddhātmā viśōdhanaḥ |

aniruddhō’pratirathaḥ pradyumnō’mitavikramaḥ ‖ 68 ‖

kālanēminihā vīraḥ śauriḥ śūrajanēśvaraḥ |

trilōkātmā trilōkēśaḥ kēśavaḥ kēśihā hariḥ ‖ 69 ‖

kāmadēvaḥ kāmapālaḥ kāmī kāntaḥ kṛtāgamaḥ |

anirdēśyavapurviṣṇurvīrō’nantō dhanañjayaḥ ‖ 70 ‖

brahmaṇyō brahmakṛd brahmā brahma brahmavivardhanaḥ |

brahmavid brāhmaṇō brahmī brahmajñō brāhmaṇapriyaḥ ‖ 71 ‖

mahākramō mahākarmā mahātējā mahōragaḥ |

mahākraturmahāyajvā mahāyajñō mahāhaviḥ ‖ 72 ‖

stavyaḥ stavapriyaḥ stōtraṃ stutiḥ stōtā raṇapriyaḥ |

pūrṇaḥ pūrayitā puṇyaḥ puṇyakīrtiranāmayaḥ ‖ 73 ‖

manōjavastīrthakarō vasurētā vasupradaḥ |

vasupradō vāsudēvō vasurvasumanā haviḥ ‖ 74 ‖

sadgatiḥ satkṛtiḥ sattā sadbhūtiḥ satparāyaṇaḥ |

śūrasēnō yaduśrēṣṭhaḥ sannivāsaḥ suyāmunaḥ ‖ 75 ‖

bhūtāvāsō vāsudēvaḥ sarvāsunilayō’nalaḥ |

darpahā darpadō dṛptō durdharō’thāparājitaḥ ‖ 76 ‖

viśvamūrtirmahāmūrtirdīptamūrtiramūrtimān |

anēkamūrtiravyaktaḥ śatamūrtiḥ śatānanaḥ ‖ 77 ‖

ēkō naikaḥ savaḥ kaḥ kiṃ yattat padamanuttamaṃ |

lōkabandhurlōkanāthō mādhavō bhaktavatsalaḥ ‖ 78 ‖

suvarṇavarṇō hēmāṅgō varāṅgaśchandanāṅgadī |

vīrahā viṣamaḥ śūnyō ghṛtāśīrachalaśchalaḥ ‖ 79 ‖

amānī mānadō mānyō lōkasvāmī trilōkadhṛk |

sumēdhā mēdhajō dhanyaḥ satyamēdhā dharādharaḥ ‖ 80 ‖

tējō’vṛṣō dyutidharaḥ sarvaśastrabhṛtāṃvaraḥ |

pragrahō nigrahō vyagrō naikaśṛṅgō gadāgrajaḥ ‖ 81 ‖

chaturmūrti śchaturbāhu śchaturvyūha śchaturgatiḥ |

chaturātmā chaturbhāvaśchaturvēdavidēkapāt ‖ 82 ‖

samāvartō’nivṛttātmā durjayō duratikramaḥ |

durlabhō durgamō durgō durāvāsō durārihā ‖ 83 ‖

śubhāṅgō lōkasāraṅgaḥ sutantustantuvardhanaḥ |

indrakarmā mahākarmā kṛtakarmā kṛtāgamaḥ ‖ 84 ‖

udbhavaḥ sundaraḥ sundō ratnanābhaḥ sulōchanaḥ |

arkō vājasanaḥ śṛṅgī jayantaḥ sarvavijjayī ‖ 85 ‖

suvarṇabindurakṣōbhyaḥ sarvavāgīśvarēśvaraḥ |

mahāhṛdō mahāgartō mahābhūtō mahānidhiḥ ‖ 86 ‖

kumudaḥ kundaraḥ kundaḥ parjanyaḥ pāvanō’nilaḥ |

amṛtāśō’mṛtavapuḥ sarvajñaḥ sarvatōmukhaḥ ‖ 87 ‖

sulabhaḥ suvrataḥ siddhaḥ śatrujicChatrutāpanaḥ |

nyagrōdhō’dumbarō’śvatthaśchāṇūrāndhra niṣūdanaḥ ‖ 88 ‖

sahasrārchiḥ saptajihvaḥ saptaidhāḥ saptavāhanaḥ |

amūrtiranaghō’chintyō bhayakṛdbhayanāśanaḥ ‖ 89 ‖

aṇurbṛhatkṛśaḥ sthūlō guṇabhṛnnirguṇō mahān |

adhṛtaḥ svadhṛtaḥ svāsyaḥ prāgvaṃśō vaṃśavardhanaḥ ‖ 90 ‖

bhārabhṛt kathitō yōgī yōgīśaḥ sarvakāmadaḥ |

āśramaḥ śramaṇaḥ, kṣāmaḥ suparṇō vāyuvāhanaḥ ‖ 91 ‖

dhanurdharō dhanurvēdō daṇḍō damayitā damaḥ |

aparājitaḥ sarvasahō niyantā’niyamō’yamaḥ ‖ 92 ‖

sattvavān sāttvikaḥ satyaḥ satyadharmaparāyaṇaḥ |

abhiprāyaḥ priyārhō’rhaḥ priyakṛt prītivardhanaḥ ‖ 93 ‖

vihāyasagatirjyōtiḥ suruchirhutabhugvibhuḥ |

ravirvirōchanaḥ sūryaḥ savitā ravilōchanaḥ ‖ 94 ‖

anantō hutabhugbhōktā sukhadō naikajō’grajaḥ |

anirviṇṇaḥ sadāmarṣī lōkadhiṣṭhānamadbhutaḥ ‖ 95 ‖

sanātsanātanatamaḥ kapilaḥ kapiravyayaḥ |

svastidaḥ svastikṛtsvastiḥ svastibhuk svastidakṣiṇaḥ ‖ 96 ‖

araudraḥ kuṇḍalī chakrī vikramyūrjitaśāsanaḥ |

śabdātigaḥ śabdasahaḥ śiśiraḥ śarvarīkaraḥ ‖ 97 ‖

akrūraḥ pēśalō dakṣō dakṣiṇaḥ, kṣamiṇāṃvaraḥ |

vidvattamō vītabhayaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ ‖ 98 ‖

uttāraṇō duṣkṛtihā puṇyō duḥsvapnanāśanaḥ |

vīrahā rakṣaṇaḥ santō jīvanaḥ paryavasthitaḥ ‖ 99 ‖

anantarūpō’nanta śrīrjitamanyurbhayāpahaḥ |

chaturaśrō gabhīrātmā vidiśō vyādiśō diśaḥ ‖ 100 ‖

anādirbhūrbhuvō lakṣmīḥ suvīrō ruchirāṅgadaḥ |

jananō janajanmādirbhīmō bhīmaparākramaḥ ‖ 101 ‖

ādhāranilayō’dhātā puṣpahāsaḥ prajāgaraḥ |

ūrdhvagaḥ satpathāchāraḥ prāṇadaḥ praṇavaḥ paṇaḥ ‖ 102 ‖

pramāṇaṃ prāṇanilayaḥ prāṇabhṛt prāṇajīvanaḥ |

tattvaṃ tattvavidēkātmā janmamṛtyujarātigaḥ ‖ 103 ‖

bhūrbhuvaḥ svastarustāraḥ savitā prapitāmahaḥ |

yajñō yajñapatiryajvā yajñāṅgō yajñavāhanaḥ ‖ 104 ‖

yajñabhṛd yajñakṛd yajñī yajñabhuk yajñasādhanaḥ |

yajñāntakṛd yajñaguhyamannamannāda ēva cha ‖ 105 ‖

ātmayōniḥ svayañjātō vaikhānaḥ sāmagāyanaḥ |

dēvakīnandanaḥ sraṣṭā kṣitīśaḥ pāpanāśanaḥ ‖ 106 ‖

śaṅkhabhṛnnandakī chakrī śārṅgadhanvā gadādharaḥ |

rathāṅgapāṇirakṣōbhyaḥ sarvapraharaṇāyudhaḥ ‖ 107 ‖

śrī sarvapraharaṇāyudha ōṃ nama iti |

vanamālī gadī śārṅgī śaṅkhī chakrī cha nandakī |

śrīmānnārāyaṇō viṣṇurvāsudēvō’bhirakṣatu ‖ 108 ‖

Final Words about vishnu sahasranamam lyrics in kannada

Friends, we hope you like the vishnu sahasranamam lyrics in kannada which given by us. If you like our vishnu sahasranamam lyrics in kannada please comment below, this will inspire us. Please do not forget to share on Facebook, WhatsApp, and other Social Media platforms

Previous articleAigiri Nandini Lyrics in Kannada and English.
Next articlehanuman chalisa lyrics in Kannada , Hindi and English
Dr. Mohan is the founder of this blog. He is a Professional Blogger who is interested in topics related to SEO, Tech, Technology, Internet. If you need some information related to blogging or internet, then you can feel free to ask here. It is our aim that you get the best information on this blog.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here